Terveystieto

TERVEYSTIETO

Pakollinen kurssi

TE1 Terveyden perusteet

Kurssin tavoitteena on ymmärtää terveyteen, sairauksiin ja terveyskäyttäytymiseen ja sen muutoksiin liittyviä tekijöitä yksilön, yhteisön, yhteiskunnan ja globaalilla tasolla. Opiskelijaa tuetaan tunnistamaan ja ymmärtämään syvemmin terveyttä, sairauksia ja terveystottumuksia sekä niihin liittyviä malleja ja teorioita.

Valtakunnalliset syventävät kurssit

TE2 Ihminen, ympäristö ja terveys

Kurssin tavoitteena on ymmärtää perimään ja ympäristöön liittyvien tekijöiden yhteyksiä ja vaikutuksia terveyteen ja toimintakykyyn. Ympäristöä tarkastellaan laajasti mm. psykososiaalisen, rakennetun ja luonnonympäristön näkökulmista. Sosiaalisen kestävyyden näkökulma korostuu kaikissa kurssin teemoissa. Sosiaalinen kestävyys tarkoittaa muun muassa oikeudenmukaisuutta, erilaisuuden hyväksymistä, tasa-arvon toteutumista ja turvallisuutta.

TE3 Terveyttä tutkimassa

Kurssilla perehdytään terveyden edistämisen ja sairauksien ehkäisyn historian kehityslinjoihin, terveyden tutkimiseen, kriittiseen lukutaitoon ja terveysosaamisen soveltamiseen. Terveysosaamista tarkastellaan aktiivisen kansalaisen näkökulmasta lähiympäristöissä ja yhteiskunnassa sekä miten terveyden edistämistä ja sairauksien ehkäisyä on pyritty maailmanlaajuisesti kehittämään.

Koulukohtaiset kurssit

TE 4 Syvennä terveystiedon osaamistasi

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija syventää tietämystään keskeisistä terveyteen liittyvistä ilmiöistä. Oppilas ymmärtää terveyden laajana kokonaisuutena ja pohtii terveyttä yksilön, suomalaisen yhteiskunnan sekä maailmanlaajuisen terveyden näkökulmista. Oppilas oppii analysoimaan ja jäsentämään kriittisesti median välittämää terveyteen liittyvää tietoa. Kurssilla perehdytään ajankohtaisiin terveyteen liittyviin uutisiin. Kurssi arvioidaan suoritusmerkinnällä.

TE 5 Ensiapu

Oppilas suorittaa kurssin käymällä lukioaikana SPR:n järjestämät EA1 ja EA2 -ensiapukurssit.