Ruotsi

RUOTSI, B1-OPPIMÄÄRÄ

 

Pakolliset kurssit

 

RUB11 Minun ruotsini

Kurssilla harjoitellaan suullista viestintää arkielämän tilanteissa. Ääntämiseen kiinnitetään erityistä huomiota. Opiskelijat pohtivat ruotsin kielen merkitystä jatko-opinnoissa ja työelämässä. Opiskelutaitoja kartoitetaan ja kehitetään itsenäisesti ja ryhmissä.

 

RUB12 Hyvinvointi ja ihmissuhteet

Kurssilla käsitellään ihmissuhteisiin ja hyvinvointiin liittyviä teemoja. Opiskelija harjaantuu ymmärtämään arkielämässä suullisesti ja kirjallisesti lähetettyjä viestejä sekä reagoimaan niihin.

 

RUB13 Kulttuuri ja mediat

Kurssilla käsitellään kulttuurin eri osa-alueita Suomessa ja muissa Pohjoismaissa viestintäkanavia monipuolisesti hyödyntäen. Opiskelija harjoittelee erityyppisten tekstien ymmärtämistä ja tuottamista.

 

RUB14 Monenlaiset elinympäristömme

Aihepiireinä ovat kulttuurisesti moninainen elinympäristö sekä ajankohtaiset ilmiöt yhteiskunnassa. Kurssilla kehitetään erilaisten tekstilajien tulkintaa ja tuottamista.

 

RUB15 Opiskelu- ja työelämää ruotsiksi

Kurssin teemana ovat tulevaisuudensuunnitelmat. Kiinnitetään huomiota ruotsin kielen merkitykseen pohjoismaisessa yhteistyössä. Harjoitellaan jatko-opinnoissa ja työelämässä tarvittavia vuorovaikutustaitoja ruotsin kielellä.

 

Valtakunnalliset syventävät kurssit

 

RUB16 Viesti ja vaikuta puhuen

Kurssilla parannetaan kykyä ymmärtää ja tuottaa puhuttua kieltä. Opiskelijaa rohkaistaan kehittämään suullista ilmaisutaitoaan ja itsevarmuutta viestijänä. Ääntämiseen kiinnitetään erityistä huomiota. Pakollisten kurssien aihepiirejä ja puheviestinnän kannalta tärkeimpiä rakenteita kerrataan ja laajennetaan.

 

RUB17 Kestävä elämäntapa

Kurssilla täydennetään pakollisten kurssien teemoja kestävän elämäntavan näkökulmasta. Opiskelija vankentaa taitoaan ymmärtää ja tuottaa erilaisia ruotsinkielisiä tekstejä.

 

Koulukohtaiset kurssit

 

RUB18 Kielioppikurssi abeille

Kurssin tavoitteena on harjoitella systemaattisesti ylioppilaskirjoituksia varten. Kurssilla opiskellaan koko ruotsin kielen keskeinen kielioppi teorian ja harjoitusten avulla. Lisäksi harjoitellaan kuullun ymmärtämistä, tekstinymmärtämistä ja tutustutaan kaikkiin ylioppilaskokeen tehtävätyyppeihin. Kurssi arvioidaan suoritusmerkinnällä.

 

RUB19 Kirjoittamiskurssi

Kurssin tavoitteena on kirjallisen ilmaisun parantaminen. Kurssilla harjoitetaan tekstien tuottamista, hiomista ja muokkaamista. Harjoittelu tähtää ylioppilaskokeessa tarvittavien taitojen kohentamiseen. Soveltuu suoritettavaksi toisena tai kolmantena opiskeluvuotena. Kurssi arvioidaan suoritusmerkinnällä.