ESPANJA 

B3-OPPIMÄÄRÄ

 

EAB31 Perustason alkeet 1 (2 op) 1. vsk.  

Jakson aikana vahvistetaan ja syvennetään opiskelijan hyviä kielten opiskelun taitoja ja käytänteitä sekä tuetaan vertaisoppimiseen.  Johdatetaan kohdekielisen kulttuurin tuntemukseen, opiskellaan kielen perussanastoa, rakenteita sekä ääntämistä ja intonaatiota. Jaksossa rohkaistaan suulliseen tavoitekieliseen ilmaisuun sekä tuottamaan ensimmäisiä kohdekielisiä kirjallisia viestejä. 

EAB32 Perustason alkeet 2 (2 op) 1. vsk. 

Jakson aikana opetellaan kuvailemaan kohdekielellä omaa lähipiiriä ja arkea sekä käyttämään kohdekieltä arjen vuorovaikutustilanteissa ja tavallisimmissa asiointitilanteissa. Ääntämistä ja intonaatiota sekä suullista ja kirjallista viestintää harjoitellaan yksilö –ja parityönä.

EAB33 Perustason alkeet 3 (2 op) 1. vsk.

 Vahvistetaan yläkoulussa tai lukion perustason alkeiden 1 ja 2 jakson aikana opittua kielitaitoa ja rohkaistaan opiskelijaa käyttämään espanjan kieltä kirjallisessa ja suullisessa viestinnässä esim. vapaa-ajanvietosta, harrastuksista ja koulusta kerrottaessa oman parin kanssa tai pienessä ryhmässä. Kiinnitetään huomiota ääntämiseen ja intonaatioon. Harjoitellaan kohdekielen käyttöä arkisissa vuorovaikutustilanteissa sekä tavanomaisissa asiointitilanteissa. 

EAB34 Perustaso 1 (2 op) 2. vsk.

Jakson aikana perehdytään espanjan kielen asemaan ja levinneisyyteen sekä tutustutaan joihinkin sen variantteihin. Opiskelijaa rohkaistaan käyttämään kohdekieltä tiedonhankinnan välineenä. Vertaillaan Suomen ja espanjakielisen kielialueen kulttuurien eroja ja tutustutaan espanjankielisen Amerikan luontoon ja ruokakulttuuriin. Harjaannutaan kertomaan suullisesti ja kirjallisesti Suomesta kohdekielellä. Parin kanssa käydyissä vuorovaikutustilanteissa harjoitellaan kertomaan arjen tavoista ja perinteistä. 

EAB35 Perustaso 2 (2 op) 2. vsk.

Jakson aikana syvennetään espanjan kielen taitoa kielen eri osa-alueilla ja opitaan kertomaan menneistä asioista. Harjaannutaan ilmaisemaan sekä suullisesti että kirjallisesti omia tuntemuksia ja mielipiteitä kohdekielellä.
Harjoitellaan parin kanssa vuorovaikutuksen ylläpitoa ja aktiivisen kuuntelun taitoa. Laajennetaan sana –ja ilmaisuvarastoa nuoren hyvinvointiin ja terveyteen liittyvissä aiheissa sekä käsitellään eri elämänvaiheita tavoitekielellä.  

EAB36 Perustaso 3 (2 op) 2. vsk.

Jakson aikana perehdytään espanjankielisen kielialueen kulttuurisesti ja historiallisesti keskeisiin aihepiireihin. Opiskelijaa rohkaistaan ottamaan selvää kohdekielellä itselle kiinnostavista ajankohtaisista kulttuuriaiheista ja tekemään oman kohdekielisen suullisen tai kirjallisen tuotoksen. Vahvistetaan edelleen parin kanssa tai pienissä ryhmissä keskustelu -ja vuorovaikutustaitoja jakson aihepiireihin liittyen sekä opitaan uusia rakenteita.

EAB37 Perustaso 4 (2 op) 3. vsk

Jakson aikana opitaan kertomaan espanjan kielellä omista tulevaisuuden suunnitelmista ja harjoitellaan tavoitekieltä erilaisissa jatko-opinintoihin ja työelämään liittyvissä tilanteissa. Työskentelytapoina ovat pari –tai pienryhmätyöt. Syvennetään jo opittuja asioita ja opetellaan uusia rakenteita.

EAB38 Perustaso 5 (2 op) 3. vsk.

Jakson aikana laajennetaan tekstin ymmärtämisen taitoja ajankohtaisista aiheista ja tutustutaan espanjankieliseen mediaan sekä kehitetään monilukutaitoa. Syvennetään taitoa tuottaa kohdekieltä vuorovaikutustilanteen edellyttämällä tavalla viestin vastaanottaja huomioon ottaen. Valmistaudutaan myös tuleviin ylioppilaskirjoituksiin.

 

Koulukohtaiset opinnot 

 

EAB39 Abikurssi (2 op) 3. vsk.

Jakson aikana vahvistetaan ja syvennetään ylioppilaskokeessa tarvittavia kielellisiä taitoja rakenteiden, sanaston, luetun ja kuullun ymmärtämisen sekä kirjallisen että suullisen tuottamisen osa-alueilla opiskelijan oman tason ja tavoitteiden mukaisesti. Opintojakso arvioidaan suoritusmerkinnällä.   

EAB310 Tukikurssi (2 op) 2. vsk. /3. vsk.

Jakson aikana vahvistetaan keskeisiä kielioppiasioita esim. verbimuotojen ja pronominien käyttöä sekä kartutetaan keskeistä sanastoa. Vahvistetaan espanjan kielen opiskelutaitoja. Kurssi on tarkoitettu toisen tai kolmannen vuoden opiskelijoille. Opintojakso arvioidaan suoritusmerkinnällä.