Vieraan kielen oppimäärän vaihtaminen ja/tai opiskelun lopettaminen

Opiskelijan siirtyessä oppiaineen pitkästä oppimäärästä lyhyempään hänen suorittamansa pitkän oppimäärän opinnot luetaan hyväksi lyhyemmässä oppimäärässä siinä määrin kuin niiden tavoitteet ja keskeiset sisällöt vastaavat toisiaan. Pitkän oppimäärän opintojen arvosanat siirtyvät suoraan lyhyen oppimäärän opintojen arvosanoiksi, jollei opiskelija anna korkeampaan arvosanaan oikeuttavaa lisänäyttöä. Jos opiskelija pyytää, tulee hänelle järjestää mahdollisuus lisänäyttöihin osaamistason toteamiseksi.


Opiskelija voi opiskella myös toisen oppimäärän opintojaksoja oppimäärää vaihtamatta. Tällöin kyseessä olevat opintojaksot voidaan lukea opiskelijan varsinaisen oppimäärän syventäviksi tai soveltaviksi kursseiksi opetussuunnitelmassa päätettävällä tavalla.

Kielen opiskelun lopettamisessa huomioitava: Lopettaessasi vieraan kielen opiskelun, sinun tulee huolehtia, että voit saada aineesta päättöarvosanan. Jos sinulla on etenemiseste, tulee tämän poistua, ennen kuin voit lopettaa kyseisen oppimäärän opiskelun. 

Keskustele aina ensin aineenopettajan kanssa, kun suunnittelet muutoksia kielten opintoihisi.