Ranska

RANSKA B2 - ja B3- OPPIMÄÄRÄ


Yläkoulussa alkanut ranska jatkuu lukiossa B2-kielenä, mutta voit myös halutessasi aloittaa lukiossa ranskan opinnot kertaamalla jaksoilla RAB31 ja/ tai RAB32 jo aiemmin tutuksi tulleita asioita. Yläkoulusta jatkavan ranskan eli B2- ranskan varsinainen opetus alkaa siis jaksolla RAB21, joka pidetään yhdessä RAB33-jakson kanssa. 

Lukiossa ranskan opinnot aloittavat eli RAB3-kielen opiskelijat valitsevat aina RAB31:stä alkaen. RAB3oppimäärän lisäksi opiskelijoiden on hyvä valita jakson RAB38 jälkeen valtakunnallisesti valinnaiset opintojaksot RAB27 ja RAB28 erityisesti jos tavoitteena on lyhyen kielen ylioppilaskirjoitukset.


Valtakunnalliset valinnaiset opinnot


RANSKA B2-OPPIMÄÄRÄ


RAB21 / RAB33  Perustason alkeet 3 (2 op) 1.vsk 

Opintojakson tehtävänä on ohjata opiskelijaa muodostamaan kokonaisnäkemys perustason alkeisvaiheesta ja edistymisestä kohdekielen opinnoissa. Tarvittaessa huomiota kiinnitetään B2-oppimäärää peruskoulun puolella opiskelleen opiskelijan opintojen aloittamiseen.  

Opit kertomaan hyvinvointiin ja ihmissuhteisiin liittyvistä teemoista myös menneessä aikamuodossa sekä esittelemään omaa harrastusta/kiinnostuksen kohdetta oman parin kanssa ja/tai pienissä ryhmissä. Kiinnitetään huomiota ääntämiseen ja intonaatioon.

RAB22 / RAB34 Perustaso 1 (2 op) RAB34 1.vsk 

Opintojakson tehtävänä on ohjata opiskelijaa hyödyntämään kohdekieltä tiedonhankinnan välineenä. Jaksolla vahvistetaan opiskelijan kansainvälisyysvalmiuksia ja rohkaistaan opiskelijaa toimimaan oman kulttuurinsa lähettiläänä. Opintojaksolla tutustutaan erilaisiin kohdekulttuuriin ilmiöihin, esimerkiksi musiikin ja elokuvien välityksellä. Jatketaan erilaisten vuorovaikutustilanteiden ja sosiaalisten koodien harjoittelua. 

RAB23 / RAB25  Perustaso 2 (2 op)  2.vsk 

Opintojakson tehtävänä on tarjota opiskelijalle välineitä ilmaista kohdekielellä tuntemuksiaan ja mielipiteitään. Jakson aikana syvennetään ranskan kielen taitoa kielen eri-osa-alueille ja opitaan uusia rakenteita. Jaksolla harjoitellaan vuorovaikutuksen ylläpitoa ja aktiivisen kuuntelun taitoa. Opintojaksolla keskustellaan hyvinvointiin, ihmissuhteisiin ja erilaisiin elämänvaiheisiin liittyvistä teemoista, esimerkiksi ravinnosta, unesta ja henkisestä hyvinvoinnista. 

RAB24 / RAB36 Perustaso 3 (2 op)  2.vsk 

Opintojakson tehtävänä on ohjata opiskelija kielialueen kulttuurisesti ja historiallisesti keskeisten aiheiden pariin. Jaksolla rohkaistaan opiskelijaa käyttämään kohdekieltä itselle kiinnostavia kulttuuriaiheita tutkiessa. Jakson aikana opiskelijalla on mahdollisuus tehdä oma kohdekielinen tuotos joka voi liittyä esimerkiksi kotimaan kulttuuriin. Opintojaksolla voidaan myös tehdä kirja- ja/tai elokuva-arvostelu ja lisäksi voidaan perehtyä ruoka- ja tapakulttuurin sekä muotiin ja erilaisiin medioihin. 

RAB25 / RAB37 Perustaso 4 (2 op) 2.vsk

Opintojakson tehtävänä on vahvistaa opiskelijan itsetuntoa kielenkäyttäjänä tarjoamalla mahdollisuuksia pohtia ja harjoitella kieltä erilaisissa jatko-opintoihin ja työelämään liittyvissä tilanteissa sekä suullisesti että kirjallisesti. Perehdymme ranskalaiseen koulujärjestelmään ja opimme kertomaan suomalaisista kotioloista ja omasta koulunkäynnistä.  Opintojaksolla voidaan laatia CV, työhakemus, itsensä esittely audiovisuaalisesti ja/tai toteuttaa työpaikkahaastattelu. Mahdollisia muita aiheita voivat olla esimerkiksi välivuosi ja ulkomailla opiskelu/työskentely.

RAB26 /RAB38  Perustaso 5 (2 op) 3.vsk 

Opintojakson tehtävänä on rohkaista opiskelijaa lukemaan ja tulkitsemaan oman kielitaitonsa mukaisesti eri tasoisia ja pituisia tekstejä. Jaksolla vahvistetaan tekstien tulkitsemiseen tarvittavia strategioita ja syvennetään taitoa tuottaa kieltä vuorovaikutustilanteen edellyttämällä tavalla ottaen huomioon viestin vastaanottaja. Mahdollisia käsiteltäviä aiheita voivat olla esimerkiksi ympäristöasiat, kierrätys, kehitysyhteistyö tai kulttuurien välinen erilaisuus. 

RAB27 Perustason jatko 1 (2 op) 3.vsk

Opintojakson tehtävänä on auttaa opiskelijaa vahvistamaan perustason tekstin tulkinta- ja tuottamistaitoja. Kurssilla syvennetään valmiuksia kohdekielellä toimimiseen vapaaehtoistyössä tai työelämässä sekä syvennetään kykyä ilmaista omaa mielipidettä  ja kertoa erilaisista asuinympäristöistä ja kestävästä elämäntavasta. Jakson aikana aloitetaan tavoitteellinen harjoittelu ylioppilaskokeisiin.

RAB28 Perustason jatko 2 (2 op) 3.vsk

Opintojakson tehtävänä on auttaa opiskelijaa muodostamaan kokonaisnäkemys perustason kielitaidosta. Opintojaksolla kerrataan arkielämän viestintätilanteita sekä suullisesti että kirjallisesti ja syvennetään ja laajennetaan ranskan kielen taitoa. Aihepiireinä voi olla erimerkiksi kansainvälinen osaaminen ja yhteistyö. Opintojaksolla vahvistetaan kuullunymmärtämistä ja tutustutaan yo-kokeessa eteen tuleviin erilaisiin tekstilajeihin ja niiden kirjoittamiseen.

RAB29 Abikurssi 3.vsk

Tavoitteena on vahvistaa ja syventää ylioppilaskokeessa tarvittavia kielellisiä taitoja rakenteiden, sanaston, luetun ja kuullun ymmärtämisen sekä kirjallisen että suullisen tuottamisen osa-alueilla opiskelijan oman tason ja tavoitteiden mukaisesti. Opintojakso arvioidaan suoritusmerkinnällä. 

RAB210 Tukikurssi 2vsk. / 3 vsk. 

Tavoitteena on vahvistaa keskeisiä kielioppiasioista kuten verbioppia ja kartuttaa keskeistä sanastoa.  Opintojakso arvioidaan suoritusmerkinnällä.Valtakunnalliset valinnaiset opinnot


RANSKA, B3-OPPIMÄÄRÄ


RAB31 Perustason alkeet 1 (2op) 1.vsk

Opintojakson tehtävänä on motivoida pitkäjänteiseen ja tavoitteelliseen kielenopiskeluun sekä vahvistaa opiskelijan mielenkiintoa uutta kieltä ja kulttuureja kohtaan. Johdatetaan kohdekielisen kulttuurin tuntemukseen, opiskellaan kielen perussanastoa,- rakenteita sekä ääntämistä ja intonaatiota. Ensimmäisellä jaksolla tutustut mm. ranskalaiseen perheeseen, sen elämään, ruokakulttuuriin ja kohteliaisuuden ilmaisemiseen. 

RAB32 Perustason alkeet 2 (2 op) 1. vsk

Opintojakson tehtävänä on rohkaista opiskelijaa käyttämään vähäistäkin kielitaitoa vuorovaikutustilanteissa ja hyödyntämään kieltä väylänä omien mielenkiinnon kohteiden pariin, myös maailmankuvan laajentamiseksi. Opit keskustelemaan harrastuksista, työstä ja vapaa-ajan vietosta. Harjoittelemme myös erilaisia vuorovaikutustilanteita kasvokkain ja sähköisillä sovelluksilla. Opiskelijaa rohkaistaan tutustumaan ranskalaiseen kulttuuritarjontaan. (musiikki, elokuvat, lehdet jne.)

Perustason alkeet jakson 2 jälkeen opiskelu yhdistyy RAB2 oppimäärän jaksoihin RAB21-28


RAB33 / RA21  Perustason alkeet 3 (2 op) 1.vsk

Opintojakson tehtävänä on ohjata opiskelijaa muodostamaan kokonaisnäkemys perustason alkeisvaiheesta ja edistymisestä kohdekielen opinnoissa. Tarvittaessa huomiota kiinnitetään B2-oppimäärää peruskoulun puolella opiskelleen opiskelijan opintojen aloittamiseen.  
Opit kertomaan hyvinvointiin ja ihmissuhteisiin liittyvistä teemoista myös menneessä aikamuodossa sekä esittelemään omaa harrastusta/kiinnostuksen kohdetta oman parin kanssa ja/tai pienissä ryhmissä. Kiinnitetään edelleen huomiota ääntämiseen ja intonaatioon.

RAB34 / RAB22 Perustaso 1 (2 op) RAB34 1.vsk 

Opintojakson tehtävänä on ohjata opiskelijaa hyödyntämään kohdekieltä tiedonhankinnan välineenä. Jaksolla vahvistetaan opiskelijan kansainvälisyysvalmiuksia ja rohkaistaan opiskelijaa toimimaan oman kulttuurinsa lähettiläänä. Opintojaksolla tutustutaan erilaisiin kohdekulttuuriin ilmiöihin, esimerkiksi musiikin ja elokuvien välityksellä. Jatketaan erilaisten vuorovaikutustilanteiden ja sosiaalisten koodien harjoittelua. 

RAB35 / RAB23 Perustaso 2 (2 op)  2.vsk 

Opintojakson tehtävänä on tarjota opiskelijalle välineitä ilmaista kohdekielellä tuntemuksiaan ja mielipiteitään. Jakson aikana syvennetään ranskan kielen taitoa kielen eri-osa-alueille ja opitaan uusia rakenteita. Jaksolla harjoitellaan vuorovaikutuksen ylläpitoa ja aktiivisen kuuntelun taitoa. Opintojaksolla keskustellaan hyvinvointiin, ihmissuhteisiin ja erilaisiin elämänvaiheisiin liittyvistä teemoista, esimerkiksi ravinnosta, unesta ja henkisestä hyvinvoinnista. 

RAB36 / RAB24 Perustaso 3 (2 op)  2.vsk 

Opintojakson tehtävänä on ohjata opiskelija kielialueen kulttuurisesti ja historiallisesti keskeisten aiheiden pariin. Jaksolla rohkaistaan opiskelijaa käyttämään kohdekieltä itselle kiinnostavia kulttuuriaiheita tutkiessa. Jakson aikana opiskelijalla on mahdollisuus tehdä oma kohdekielinen tuotos joka voi liittyä esimerkiksi kotimaan kulttuuriin. Opintojaksolla voidaan myös tehdä kirja- ja/tai elokuva-arvostelu ja lisäksi voidaan perehtyä ruoka- ja tapakulttuurin sekä muotiin ja erilaisiin medioihin. 

RAB37 / RAB25 Perustaso 4 (2 op) 2.vsk

Opintojakson tehtävänä on vahvistaa opiskelijan itsetuntoa kielenkäyttäjänä tarjoamalla mahdollisuuksia pohtia ja harjoitella kieltä erilaisissa jatko-opintoihin ja työelämään liittyvissä tilanteissa sekä suullisesti että kirjallisesti.
Perehdymme ranskalaiseen koulujärjestelmään ja opimme kertomaan suomalaisista kotioloista ja omasta koulunkäynnistä.  Opintojaksolla voidaan laatia CV, työhakemus, itsensä esittely audiovisuaalisesti ja/tai toteuttaa työpaikkahaastattelu. Mahdollisia muita aiheita voivat olla esimerkiksi välivuosi ja ulkomailla opiskelu/työskentely.

RAB38 /RAB26 Perustaso 5 (2 op) 3.vsk 

Opintojakson tehtävänä on rohkaista opiskelijaa lukemaan ja tulkitsemaan oman kielitaitonsa mukaisesti eri tasoisia ja pituisia tekstejä. Jaksolla vahvistetaan tekstien tulkitsemiseen tarvittavia strategioita ja syvennetään taitoa tuottaa kieltä vuorovaikutustilanteen edellyttämällä tavalla ottaen huomioon viestin vastaanottaja. Mahdollisia käsiteltäviä aiheita voivat olla esimerkiksi ympäristöasiat, kierrätys, kehitysyhteistyö tai kulttuurien välinen erilaisuus. 

RAB3-oppimäärän lisäksi opiskelijoiden on hyvä valita jakson RAB38 jälkeen valtakunnallisesti valinnaiset opintojaksot RAB27 ja RAB28 erityisesti jos tavoitteena on lyhyen kielen ylioppilaskirjoitukset. Näiden lisäksi opiskelija voi valita myös jaksot RAB39/ RAB29 ja RAB310 / RAB219. Näillä jaksoilla vankennetaan kielitaitoa ja valmistaudutaan kohti lyhyen kielen ylioppilaskokeita, jotka perustuvat lukion VKA2 (RAB21-RAB28) oppimäärän opintoihin.


Koulukohtaiset jaksot 


RAB29 Abikurssi 3.vsk

Tavoitteena on vahvistaa ja syventää ylioppilaskokeessa tarvittavia kielellisiä taitoja rakenteiden, sanaston, luetun ja kuullun ymmärtämisen sekä kirjallisen että suullisen tuottamisen osa-alueilla opiskelijan oman tason ja tavoitteiden mukaisesti.  Opintojakso arvioidaan suoritusmerkinnällä. 

RAB210 Tukikurssi 2vsk. / 3 vsk. 

Tavoitteena on vahvistaa keskeisiä kielioppiasioista kuten verbioppia ja kartuttaa keskeistä sanastoa.  Opintojakso arvioidaan suoritusmerkinnällä.