Elämänkatsomustieto

Pakolliset opintojaksot

(opintoja järjestetään lähiopetuksena 1 opintojakso/vuosi, keskittyen lähinnä pakollisiin opintojaksoihin)

 

ET1 Minä ja hyvä elämä (2op)

Opintojaksolla kartoitetaan maailmankatsomuksen, elämänkatsomuksen ja maailmankuvan käsitteet sekä niiden keskinäiset suhteet. Tutustutaan uskonnollisiin ja ei-uskonnollisiin maailmankatsomuksiin ja maailmankuviin  sekä elämäntapoihin. Pohditaan, miten elää hyvää elämää monien maailmankatsomusten seassa.                    

ET2 Minä ja yhteiskunta (2op)

Opintojaksolla tarkastellaan omia ja muiden ihmisten käsityksiä ihmisestä ja siihen vaikuttavista tekijöistä. Hahmotetaan oman identiteetin osatekijöitä sekä pohditaan niiden merkitystä itselle. Opintojaksolla tarkastellaan ihmistä sosiaalisena toimijana. Käsitellään poliittisen ja taloudellisen vallan muotoja, länsimaisen yhteiskunnan erityispiirteitä ja niiden merkitystä yksilölle.  Perehdytään syvällisesti ihmisoikeuksiin, ihmisoikeusloukkauksiin, globaaliin oikeudenmukaisuuteen ja kestävään kehitykseen. 

 

Valtakunnalliset syventävät opintojaksot

 

ET3 Kulttuurit (2op)

Opintojaksolla tutustutaan kulttuurien kehitykseen ja kulttuuriseen vuorovaikutukseen. Pohditaan kulttuuriperintöä ja kulttuurin vaikutusta identiteetille ja maailmankatsomukselle. Syvennytään suomalaisen kulttuurin monimuotoisuuteen ja vähemmistökulttuureihin sekä tarkastellaan rasismia ja siihen liittyviä ilmiöitä. 

ET4 Katsomukset (2op)

Maailma on täynnä erilaisia katsomuksia. Nämä katsomukset muovautuvat yhteiskuntien sisällä monien voimien alaisuudessa. Opintojakson aikana pyritään hahmottamaan ihmisiä yhdistäviä ja erottavia katsomuksia sekä näiden katsomusten kehitystä evoluution, nationalismin, ihmisoikeuksien, moraalisen todellisuuden, tieteen... monien näkökulmien avulla.

ET5 Uskonnot ja uskonnottomuus (2op)

Opintojaksolla perehdytään maailmanuskontojen sekä erilaisten uskonnottomien katsomusten syntyyn ja historiaan. Opitaan ymmärtämään maailmassa vaikuttavien erilaisten uskonnollisten ja sekulaarien maailmankatsomusten vaikutusta yhteiskuntaan. Opintojaksolla tutustutaan  maailmankatsomuksiin, joista ihmiset ammentavat elämälleen sisältöä ja merkitystä.  

ET6 Teknologia, maailmankatsomukset ja ihmiskunnan tulevaisuus (2op)

Opintojaksolla tutustutaan ihmiskunnan kehitystä selittäviin tekijöihin ja sen vaikutuksiin. Pohditaan tieteen ja teknologian roolia nyky-yhteiskunnan rakentajana ja tulevaisuuden mahdollistajana. Perehdytään erilaisiin utopioihin ja dystopioihin sekä tulevaisuuden tutkimukseen. Opitaan arvioimaan oman toiminnan merkitystä tulevaisuudelle.