Ruotsi

RUOTSI, B1-OPPIMÄÄRÄ


Pakolliset opinnot


RUB11 + RUB12 Opiskelutaidot, kieli-identiteetti ja ruotsin kieli arjessani (4 op) 1. vsk.

Opintojaksolla harjoitellaan suullista viestintää arkielämän tilanteissa. Ääntämiseen kiinnitetään erityistä huomiota. Opiskelutaitoja kartoitetaan ja kehitetään itsenäisesti ja ryhmissä. Lisäksi käsitellään ihmissuhteisiin ja hyvinvointiin liittyviä teemoja. Opiskelija harjaantuu ymmärtämään arkielämässä suullisesti ja kirjallisesti lähetettyjä viestejä sekä reagoimaan niihin. 

RUB13 Kulttuuri ja mediat (2 op) 1. vsk.

Jaksolla käsitellään kulttuurin eri osa-alueita Suomessa ja muissa Pohjoismaissa viestintäkanavia monipuolisesti hyödyntäen. Opiskelija harjoittelee erityyppisten tekstien ymmärtämistä ja tuottamista. 

RUB14 Ympäristömme (2 op) 2. vsk.

Aihepiireinä ovat kulttuurisesti moninainen elinympäristö sekä ajankohtaiset ilmiöt yhteiskunnassa. Jaksolla kehitetään erilaisten tekstilajien tulkintaa ja tuottamista. 


RUB15 Opiskelu- ja työelämä (2 op) 2. vsk.

Jaksolla teemana ovat tulevaisuudensuunnitelmat. Kiinnitetään huomiota ruotsin kielen merkitykseen pohjoismaisessa ja muussa kansainvälisessä yhteistyössä. Harjoitellaan jatko-opinnoissa ja työelämässä tarvittavia vuorovaikutustaitoja ruotsin kielellä.  

Valtakunnalliset syventävät opinnot


RUB16 Viesti ja vaikuta puhuen (2 op) 2. vsk./3. vsk.

Jaksolla parannetaan kykyä ymmärtää ja tuottaa puhuttua kieltä. Pääasiallisena työskentelytapana on pari- ja ryhmätyöt. Opiskelijaa rohkaistaan kehittämään suullista ilmaisutaitoaan ja itsevarmuutta viestijänä. Pakollisten kurssien aihepiirejä ja puheviestinnän kannalta tärkeimpiä rakenteita kerrataan ja laajennetaan.  

RUB17 Kestävä elämäntapa (2 op) 3. vsk.

Jaksolla täydennetään pakollisten kurssien teemoja ekologisen, taloudellisen sekä sosiaalisesti ja kulttuurisesti kestävän elämäntavan näkökulmasta. Opiskelija vankentaa taitoaan ymmärtää ja tuottaa erilaisia ruotsinkielisiä tekstejä.


Koulukohtaiset opinnot


RUB18 Kohti ylioppilaskirjoituksia (2 op) 3. vsk.

Jakson tavoitteena on harjoitella ylioppilaskirjoituksia varten. Kurssilla opiskellaan ruotsin kielen keskeistä kielioppia teorian ja harjoitusten avulla. Lisäksi harjoitellaan kuullun ymmärtämistä, tekstinymmärtämistä ja tutustutaan erilaisiin ylioppilaskokeen tehtävätyyppeihin. Kurssi arvioidaan suoritusmerkinnällä.

RUB19 Kirjoituskurssi (2 op) 2. vsk./3. vsk.

Jakson tavoitteena on kirjallisen ilmaisun parantaminen. Kurssilla harjoitetaan tekstien tuottamista, hiomista ja muokkaamista. Harjoittelu tähtää ylioppilaskokeessa tarvittavien taitojen kohentamiseen. Soveltuu suoritettavaksi toisena tai kolmantena opiskeluvuotena. Kurssi arvioidaan suoritusmerkinnällä.


RUB10 Opi oppimaan ruotsia (2 op)

Opintojakso antaa valmiuksia ruotsin keskipitkän oppimäärän opiskeluun. Kerrataan peruskoulussa harjoiteltuja ruotsin kielen rakenteita sekä palautetaan mieleen ja laajennetaan sanastoa. Keskitytään myös monipuolisten oppimistekniikoiden omaksumiseen. Opintojakso on tarkoitettu suoritettavaksi ensimmäisen opiskeluvuoden aluksi ja se arvioidaan suoritusmerkinnällä. Opintojaksoa suositellaan niille, joiden peruskoulun päättötodistuksen arvosana on alle 8.