Kielet

Nordic Winter Activities -ryhmä kokoontui Ranskassa

Kielivaihtoehdot

Vieraiden kielten opiskelun tavoitteena on monipuolisten viestintätaitojen kehittyminen ylioppilastutkintoa,  jatko-opintoja, vapaa-ajan harrastuksia ja myöhempää työelämää varten sekä vieraiden kulttuurien tuntemus ja kasvaminen kansainvälisyyteen. Koulun kansainväliset yhteydet, vaihto-opiskelijatoiminta, leirikoulut ja vierailut ulkomailla  tarjoavat lisävirikkeitä ja mahdollisuuksia käyttää ja kehittää kieltä sekä tutustua kulttuuriin omakohtaisesti.


Koulussamme opetetaan englannin, ruotsin ja saksan lisäksi ranskaa, venäjää, italiaa ja espanjaa. Kielten opetuksessa on käytössä nykytekniikkaa; puheen harjoittelua varten on kielistudio, internetiä käytetään tietolähteenä ja aineet kirjoitetaan usein tekstinkäsittelyohjelmilla.

Englanti

Englantia opiskellaan koulussamme A-kielenä. Valtakunnallisten pakollisten ja  syventävien opintojen lisäksi tarjotaan koulun omia oppisisältöjä kielitaidon vankentamiseksi ja eri osa-alueiden syventämiseksi.
Luokkatyössä korostuu opiskelijan aktiivinen rooli ja itsenäisyys kielenoppijana, tavoitteiden asettajana, työn suunnittelijana, tiedon hankkijana ja tulosten arvioijana.

Ruotsi

Ruotsin kieltä opiskellaan lukiossamme keskipitkänä  (B1) oppimääränä. Valtakunnallisen sisällön lisäksi Kangasalan lukio tarjoaa kaksi koulukohtaista syventävää oppisisältöä. Ylioppilaskokeeseen valmistamisen ohella opetuksen tavoitteena on antaa opiskelijoille mahdollisimman hyvä kielitaito kaikilla kielen osa-alueilla suullista kielitaitoa painottaen. Hyviin oppimistuloksiin pyritään monipuolisilla ja vaihtelevilla työtavoilla.

Saksa

Saksa on koulumme toinen A -kieli. Valtakunnallisten pakollisten ja  syventävien opintojen lisäksi tarjotaan myös koulun omia sisältöjä.
B2 -oppimäärä jatkaa yläkoulussa alkaneita saksan opintoja. Valtakunnallisten  sisältöjen lisäksi tarjotaan kaksi koulukohtaista oppisisältöä kielitaidon syventämiseksi. Lukiotulokkaalle sopii peruskoulun oppimäärää kertaava kurssi SAB32.
Saksaa on myös mahdollista opiskella alkavana B3 oppimääränä. Kahden peruskoulun oppimäärää vastaavan kurssin/opintojakson jälkeen B3-kielen opiskelijat yhdistetään B2-kielen ryhmään.
Saksan opinnoissa pyritään hyvään suulliseen ja kirjalliseen saksan kielen taitoon sekä perehdytään monipuolisesti saksankielisiin kulttuureihin.

Ranska

Ranskaa on mahdollista opiskella alkavana B3-kielenä sekä jatkavana B2-kielenä.

Kahden peruskoulun oppimäärää vastaavan kurssin/opintojakson jälkeen B3-kielen opiskelijat yhdistetään B2-kielen ryhmään. RAB3 –oppimäärän opiskelijoiden on hyvä valita kurssin RAB38 jälkeen valtakunnalliset syventävät kurssit(opintojaksot RAB27 ja RAB28

B2-kielen kursseja on tarjolla kahdeksan.

Kielen kaikki osa-alueet asettavat kovasti haasteita tämän vaativan kielen opiskelijalle; etenkin kuullunymmärtäminen ja puheentuottaminen edellyttävät runsaasti harjoittelua. Ranskan kulttuurin tuntemus kulkee luonnollisesti käsi kädessä kielen opiskelun kanssa. Monipuolisuudessaan ranskalainen kulttuuri tarjoaakin paljon mielenkiintoisia ja mukavia piristysruiskeita opiskelun lomaan ja avaa opiskelijalle aivan uuden maailman, mikä osaltaan juuri motivoi tekemään töitä paremman kielitaidon saavuttamiseksi

Venäjä

Venäjää B2- ja B3-kielinä opiskellaan samassa ryhmässä. Opiskelun alussa B3 yhdistyy B2-venäjään intensiivikurssin jälkeen. B2-venäjän kurssien/opintojaksojen määrä on 8 ja B3-venäjän 9. Opinnoissa harjoitellaan kaikkia kielen osa-alueita: puheen-, tekstin- ja kuullunymmärtämistä, kielioppia ja kirjoittamista. Kaikilla kursseilla/opintojaksoilla pyritään kertaamaan jo aiemmin opittuja asioita. Lisäksi kartutetaan jatkuvasti sanavarastoa. Tällä hetkellä venäjän kieltä ei ole tarjolla.

Italia

Kangasalan lukiossa italiaa voi opiskella B3-kielenä. Valtakunnallisia kursseja/opintojaksoja on yhteensä kahdeksan sekä lisäksi kaksi koulukohtaista kurssia/opintojaksoa. Jokaisella kurssilla/opintojaksolla on oma aihepiirinsä, mutta kaikkia näitä yhdistää opiskelijan oman tekstin tuottaminen sekä suullisen kielitaidon tärkeyden painottaminen. Lisäksi opinnoissa tutustutaan myös Italian kulttuuriin, italialaisiin tapoihin ja ajankohtaisiin uutisiin mm. musiikin, lehtien ja internetin tarjoamien mahdollisuuksien avulla. Vuosittain italian opiskelijoille tarjoutuu erinomainen mahdollisuus harjoittaa kielitaitoaan italialaisen yhteistyökoulumme kanssa toteutettavan projektin puitteissa.


Espanja

Espanjaa on mahdollista opiskella alkavana B3-kielenä. Kursseja/opintojaksoja on tarjolla 8 valtakunnallista syventävää  sekä kaksi koulukohtaista . Opinnoissa harjoitetaan kaikkia kielen osa-alueita ja perehdytään espanjankielisiin kulttuurialueisiin.