Poissaolot

Läsnäolovelvollisuus

Lukion menestyksellinen suorittaminen edellyttää säännöllistä opiskelussa mukanaoloa. Lukiolain (10.8.2018/714) 5. luvun 30 §:ssä todetaan opiskelijan velvollisuudesta: ”Opiskelijalla on velvollisuus osallistua opetukseen, jollei hänen poissaololleen ole perusteltua syytä. Koulutuksen järjestäjä päättää opiskelijan poissaoloa koskevista menettelyistä.” 

 

Ohjeet poissaolojen selvittämiseen

Poissaolot selvitetään sähköisesti Wilmassa. Opettaja merkitsee poissaolot opiskelijan sivulle, jossa ne on selvitettävä mahdollisimman pian poissaolon jälkeen.

3. poissaolo -> Keskustelu opettajan kanssa ja tieto RO:lle.​

4. poissaolo -> RO on yhteydessä kotiin ja tarvittaessa ohjataan tukipalveluiden piiriin.​

5.  poissaolo -> Opintojakso keskeytyy.​ Erityisistä syistä opiskelu voi jatkua opinto-ohjaajan tai rehtorin päätöksellä erikseen sovitusti. Ota tällöin välittömästi yhteys ao. tahoon.

​Huom!  Kolme poissaolokertaa (à 75 min) vastaa jo viittä opiskelijan oppituntia (à 45 min).

Alle 18-vuotias:

Huoltaja selvittää poissaolot. Tarvittaessa opiskelija voi esittää lääkärin tai terveydenhoitajan kirjoittaman todistuksen. Pitkästä poissaolosta rehtori voi vaatia lääkärintodistuksen.

18-vuotta täyttänyt:

Opiskelija tai huoltaja selvittää poissaolot. Tarvittaessa opiskelija voi esittää lääkärin tai terveydenhoitajan kirjoittaman todistuksen. Pitkästä poissaolosta rehtori voi vaatia lääkärintodistuksen.

Mikäli opiskelija laiminlyö kurssin aikana poissaolojen selvittämisen, hän  voi opettajan luvalla  osallistua kurssin kokeeseen. Kurssia ei arvioida ennen kuin poissaolot on selvitetty. Jos opiskelija ei ole tunnilla, mutta on koulun järjestämässä muussa tilaisuudessa tai tapahtumassa on huolehdittava ko. opettajalta kuittaus Wilmaan.

Poissaoloon muun kuin sairauden vuoksi on anottava lupa.

1-5 päivän poissaoloihin luvan myöntää ryhmänohjaaja, yli 5 päivän poissaoloihin lupa on anottava hyvissä ajoin rehtorilta tai apulaisrehtorilta. Anomus tehdään Wilman kautta Hakemukset ja päätökset välilehdellä. Varaudu tarvittaessa tuomaan todistus esim. urheiluleiristä tms. valmentajalta/urheiluseuralta.

Perheen lomamatkat on sijoitettava koulun loma-aikoihin. Mikäli tämä ei ole mahdollista on huoltajien anottava perustellusti lomaa opiskelijalle kouluajaksi rehtorilta.

Koulun poissaolo:

 Jos opiskelija on opon, terveydenhoitajan, kuraattorin tai erityisopettajan luona, niin he kuittaavat poissaolon. Koulun poissaoloja ovat myös retket, musalinjan harjoitukset tms.

Poissaolo kokeesta ja uusintakuulustelupäivinä:

Jos opiskelija joutuu sairauden tms. syyn vuoksi olemaan poissa koepäivänä, esitetään selvitys tai lähetetään Wilma-viesti välittömästi kyseisen aineen opettajalle, jotta oikeus osallistua uusintakokeeseen säilyy. ​

Jos opiskelija on uusintakuulustelupäivänä poissa oppitunneilta, hänellä on oikeus osallistua uusintakokeeseen vain esittämällä pätevä selvitys poissaoloistaan.  ​

Jos opiskelija on ilmoittautunut uusintakuulusteluun eikä saavu kokeeseen, hän menettää oikeutensa uusintaan, jollei välittömästi selvitä hyväksyttävää syytä poissaoloonsa.

Myöhästymiset

Opiskelijan tulee kaikkien työrauhan takaamiseksi noudattaa oppitunnin alkamisaikoja. Tunti on alkanut silloin, kun opettaja on selkeästi aloittanut opetuksen ja luokan ovi on kiinni. Mikäli opiskelija saapuu sen jälkeen, katsotaan tämä oppitunnilta myöhästymiseksi.​

Myöhästymiseksi ei lasketa sitä, jos opiskelija on esim. ollut tapaamassa opinto-ohjaajaa, kuraattoria, erityisopettajaa tai terveydenhoitajaa. (He selvittävät tarvittaessa myöhästymisen.)