Kuvataide

Pakolliset opinnot

 

KU1 Omat kuvat, jaetut kulttuurit (2op) 1.vsk

Opintojaksolla tehdään ja tulkitaan kuvia monipuolisesti erilaisten työvälineiden ja materiaalien avulla.  Tutkitaan visuaalista kulttuuria katsomalla ja tulkitsemalla omia ja taiteen kuvia. Opiskelija ymmärtää kuvataiteen merkityksen omassa elämässään, globaalissa maailmassa ja kulttuuriperinnön uudistamisessa. Miten ilmaiset näkemyksiäsi visuaalisessa kulttuurissa?

KU2 Ympäristön tilat, paikat ja ilmiöt  (2op) 2.vsk

Opintojaksolla  opiskelija tutustuu rakennettuun ympäristöön, luonnonympäristöön ja muotoiluun. Rakennettua ympäristöä ja esinesuunnittelua tutkitaan visuaalisuuden ja kestävän tulevaisuuden näkökulmasta. Opitaan miten omilla kuvilla vaikutetaan kulttuurin kehitykseen. Mikä tekee paikasta viihtyisän, tavarasta toimivan? 

 

Valtakunnalliset valinnaiset opinnot

 

KU3 Osallisena mediassa  (2op)

Opintojaksolla tarkastellaan visuaalisuuden merkitystä mediakulttuurissa. Kulttuuriperintö, yhteiskunta, nykymedia ja omat kuvat ovat kurssin keskeistä sisältöä. Opintojaksolla on mahdollista tutustua valokuvaan, elokuvaan, mainontaan, graafiseen suunnitteluun, verkkoympäristöön ja sosiaaliseen mediaan. Millainen kuva vaikuttaa, koskettaa, pysäyttää? Millaista viestiä välität? 

KU4 Taiteen monet maailmat  (2op)

Opintojaksolla tarkastellaan eri aikoina ja eri ympäristöissä tehtyä kuvataidetta. Taiteen ja muun visuaalisen kulttuurin ilmiöitä tutkitaan pitkäkestoisesti oman kuvallisen ilmaisun kautta. Tutkitaan taiteen henkilökohtaisia ja yhteiskunnallisia merkityksiä. Miten taidehistoria vaikuttaa omaan kuvalliseen ilmaisuun? Mitä ja miten nykytaide ilmaisee ja puhuttelee?

 

Koulukohtaiset opinnot

 

KU5 Jäljennös ja muotokuva (2op)

Opintojakson tavoitteena on, että opiskelija tutkii maisemamaalauksia ja muotokuvia eri aikakausilta, harjoittelee erilaisia maalaustyylejä ja muita kuvallisen ilmaisun menetelmiä ja soveltaa taiteilijoiden tekniikoita ja oivalluksia omiin kuviinsa. Opiskelija kehittää havaintokykyään kuvan hahmottamisessa ja ymmärtää abstraktia muotokieltä ja väri-ilmaisua sekä analysoi ja tulkitsee muotokuvia. Arvioidaan suoritusmerkinnällä.

KU6 Arkkitehtuuri (2op)

Opintojakson tavoitteena on, että opiskelija tutkii tilan ja materiaalien merkitystä tunnelman luomisessa ja tutustuu arkkitehtuurin tyylisuuntiin, historiaan ja nykyaikaan.Jaksolla rakennetaan pienoismalli ja tehdään erilaisia muoto-, väri- ja materiaaliharjoituksia. Opiskelija ymmärtää ympäristöestetiikan vaikutuksen kulttuurin kehittämisessä, kehittää mielikuvitustaan, tilallista hahmotuskykyään ja käytännöllisyyden tajua ja tutustuu arkkitehtuurin opintoihin. Arvioidaan suoritusmerkinnällä.

KU7 Piirustus (2op)

Opintojaksolla tavoitteena on, että opiskelija omaksuu käsialaansa uusia vivahteita kokeilemalla erilaisia piirustustekniikoita, kehittää havaintokykyään ja kykyä erottaa mittasuhteita ja piirtää ennakkoluulottomasti, keskittyneesti ja luottavaisesti. Opiskelija ymmärtää piirustustaidon merkityksen taiteellisessa työssä sekä arvostaa piirustusta oppimisen välineenä, ilmaisuvälineenä ja taiteen lajina. Arvioidaan suoritusmerkinnällä.

KU8 Valokuvaus (2op)

Opintojakson tavoitteena on, että opiskelija havainnoi ympäristöään valppaasti ja oivaltaa kuvaamisen arvoisia asioita, sommittelee valokuvat mielenkiintoisesti ja ymmärtää valokuvauksen viestinnän ja taiteen välineenä. Opiskelija analysoi valokuvien sisältöä, tutustuu valokuvaajan ammattiin ja tutustuu valokuvaukseen keinona muistaa ja välittää kokemuksia. Arvioidaan suoritusmerkinnällä.