Musiikki

Pakolliset opinnot


MU1 Intro – kaikki soimaan (2op) (suoritetaan ensimmäisenä vuonna)

Opintojaksolla opiskelija syventää omaa musiikillista identiteettiään, kehittää monipuolisesti musisointitaitojaan ja rohkaistuu käyttämään musiikkia ilmaisunsa välineenä. Opiskelija oppii käyttämään musiikkiteknologiaa tarkoituksenmukaisesti ja tutustuu musiikin vaikuttavuuteen yksilön elämässä ja yhteiskunnassa. 

MU2 Syke – soiva ilmaisu (2op) (suoritetaan toisena vuotena)

Opiskelija syventää osaamistaan valitsemissaan musiikillisissa ilmaisutavoissa ja kehittää yhteismusisointitaitojaan ja taiteellista ilmaisuaan. Opintojaksolla perehdytään suomalaisiin ja opiskelijoiden omiin musiikkikulttuureihin ja analysoidaan niiden piirteitä ja merkityksiä. Opiskelijalla on mahdollisuus kokeilla uudenlaisia musiikillisen ilmaisun tapoja.  suomalaisella musiikkikentällä.


Valtakunnalliset valinnaiset opinnot


MU3 – globaali uteliaisuus  (2op)

Opintojaksolla opiskelija hahmottaa itsensä osana globaalia musiikillista maailmaa ja suhtautuu uteliaasti itselleen uusiin musiikin lajeihin. Opintojaksolla perehdytään eri musiikkityyleihin ja -kulttuureihin monipuolisesti esimerkiksi musisoimalla ja kuuntelemalla. Opiskelija ymmärtää musiikin kulttuurisidonnaisuutta ja kulttuurien välisiä kytköksiä, ja tiedostaa kulttuurien välisen vastavuoroisuuden haasteet ja mahdollisuudet. 

MU4 Demo – luovasti yhdessä (2op)

Opiskelija kehittää luovaa osaamistaan musiikillisessa tai taiteidenvälisessä prosessissa ja hahmottaa musiikin suhdetta muihin taiteenlajeihin, mediaan ja yhteiskuntaan. Keskeisinä työtapoina opintojaksolla voivat olla musiikkiprojektin toteuttaminen, omien musiikillisten ideoiden työstäminen, vierailut, luennot tai tiedon hankinta ja prosessointi.


Koulukohtaiset syventävät opinnot

MU5 Bändisoitto (2op)

Opintojakson tavoitteena on harjoitella yhtyeenä soittamista. Kerrataan ja opetellaan yleisimpien bändisoitinten perusteet ja harjoitellaan pienissä kokoonpanoissa yhteismusisointia ja musiikillisia vuorovaikutustaitoja. Oppilaat voivat halutessaan toteuttaa konsertin.

MU6 Soitinkurssi kitara/basso (2op)

Kitara- ja  bassokurssilla opetellaan kyseisten instrumenttien soittoa. Edeltäviä taitoja ei tarvitse! Jaksolla edetään olemassa olevien taitojen mukaan: aloittelijoille alkeet haltuun ja kokeneemmille soittajille haasteellisempaa soittamista. Opiskelija voi perehtyä molempiin soittimiin kurssilla tai valita toisen. Jaksolla opetellaan ainakin avosoinnut, erilaisia säestämistyylejä, riffejä ja näppäilyä. Voidaan tutustua myös nelisointuihin ja barre-sointuihin.  Bassosta opetellaan perusteet ja edistyneempien kanssa harjoitellaan myös muita tekniikoita. Opintojaksolla käydään myös soitinhuoltoa.

MU7 Soitinkurssi piano (2op)

Piano-kurssilla opetellaan vapaasäestyksen perusteet, eli kuinka oikea- ja vasen käsi toimivat yhdessä. Kitarakurssin tavoin edeltäviä taitoja ei vaadita, vaan oppiminen tapahtuu olemassa olevien taitojen mukaan. Opetellaan erilaisia komppaustyylejä, sointukäännöksiä, nelisointuja ja melodioiden soittoa. Opiskelija voi halutessaan myös tutustua eri syntetisaattoreihin ja keyboardeihin kurssilla. Tavoitteena on pystyä säestämään omalla tasollaan eri tyylisiä kappaleita.

MU8 Musateknologia (2op)

Opintojakson tavoitteena on, että opiskelija perehtyy musiikin luomisen ja äänittämisen mahdollisuuksiin musiikkiteknologian eri keinoin. Opiskelija tutustuu tietokonepohjaisen musiikin tekemisen perusteisiin.Jaksolla opetellaan äänittämään MIDI- ja audio-ääntä tietokoneella, sekä miksaamaan äänitettyä materiaalia. Opiskelijoiden toiveiden mukaisesti äänitämme audio-äänityksenä joko kurssilaisten omaa musisointia tai koulun bändiryhmän soittoa. Opintojaksolla voi myös keskittyä DAW-ohjelmien haltuunottoon, eli musiikin tekemiseen tietokoneella MIDIä hyödyntäen.  

MU9 Nuotit haltuun (2op)

Opintojaksolla on tarkoitettu ensisijaisesti opiskelijoille, jotka eivät ole opiskelleet musiikin teoriaa. Tarkoituksena on saavuttaa perustaso teoriaopinnoissa käytännön läheisesti.  Opintojaksontavoitteena on, että opiskelija ymmärtää teorian ja käytännön yhteyden.

MU10 Yhtyelaulu (2op)

Yhtyelaulussa opetellaan lauluharmonioiden laulamista ja tekemistä pienryhmissä. Edeltäviä taitoja ei tarvita. Opintojaksolla edetään oman taitotason mukaisesti. 

MU11 Kuoro (2op)

Kuorossa tutustutaan monipuolisesti äänenkäyttöön ja harjoitellaan monipuolista ohjelmistoa erilaisia koulun tilaisuuksia varten. Jakso suoritetaan osallistumalla aktiivisesti kuoron harjoituksiin ja esiintymisiin lukioaikana.

MU12 Kuoro (2op)

Mahdollisuus osallistua koko koulun sekakuoroon, mieskuoro Testostenoreihin tai naiskuoro Melodiivojen toimintaan.

MULD6 musiikin lukiodiplomi (2op)

Musiikin lukiodiplomi on opiskelijan koko lukioaikaiseen musiikin opiskeluun perustuva näyttötyö, jonka suorittamisessa noudatetaan valtakunnallisia ohjeita ja arviointikriteerejä. Edellytyksenä diplomin tekemiselle on vähintään neljän musiikin lukiokurssin suorittaminen. Lukiodiplomin arvioi lukion musiikinopettajan lisäksi myös ulkopuolinen asiantuntija. Arviointi suoritetaan asteikolla 1 – 5. Lukiodiplomitodistus tulee liitteeksi lukion päästötodistukseen. Ota yhteys musiikinopettajaan.

MUSIIKKILINJA

Musiikkilinjan opinnot koostuvat valtakunnallisista opinnoista (Mu1-4), musiikkilinjalaisille suunnatuista opinnoista (Mu13-21), kahdesta kuoron opintojaksosta (Mu11 ja Mu12) sekä vähintään kolmesta vapaavalintaisesta opintojaksosta, jotka valitaan koulukohtaisista syventävistä kursseista (Mu5-10),sekä opintojaksoista (Mu22-26).  Yhteensä musiikkilinjalainen suorittaa lukioaikanaan 18 musiikin kurssia.

1.vuoden opintojaksot : Mum1, Mum2, MU13,  MU15, (Mu9)  ja  kuoro MU11, sekä yksi valinnainen kurssi

2. vuoden opintojaksot: MU3, MU16, MU17, MU19 ja kuoro MU12 sekä yksi valinnainen

3. vuoden opintojaksot : MU4, MU20, sekä yksi valinnainen.

Opiskelija opiskelee jokaisessa jaksossa yhden kurssin/opintojakson musiikkia oman ryhmänsä kanssa. Tämän lisäksi hän suorittaa yhden itse valitsemansa opintojakson jokaisena lukuvuotena. Ne opiskelijat, jotka eivät ole aikaisemmin opiskelleet musiikin teoriaa, suorittavat MU9 opintojakson yhtenä omavalintaisista kursseista ykkösvuotena. Ensimmäisen vuoden opiskelija voi myös valita toisen valinnaisen Mu9 lisäksi. Lisäksi opiskelija osallistuu kuoron toimintaan ykkösellä ja kakkosella säännöllisesti, kolmannella ja neljännellä vuosikurssilla oman harkinnan mukaisesti.  

Musiikkilinjalla opiskelijalla on mahdollisuus hankkia monipuolista musiikillista osaamista; mm. kehittää soittotaitojaan, äänenkäyttöään, opetella musiikin äänittämistä ja myös olla osana suunnittelemassa monipuolisia, monitaiteellisia projekteja. Musiikkilinjan pakollisilla kursseilla opiskellaan musiikkia siis erittäin monipuolisesti. Tämän lisäksi musiikkilinjan valinnaiskursseilla, joita valitaan yksi lukuvuodessa, opiskelija  pääsee syventämään taitojaan häntä erityisesti kiinnostavan musiikin osa-alueen saralla.

MUm13 Yhtyesoitto (2op)

Opintojakson tarkoitus on syventää opiskelijan yhteismusisointitaitoja. Suoritetaan yleensä ensimmäisen opiskeluvuoden syksyllä. Jakson aikana toteutetaan ensikonsertti tai muu vastaava laaja esitys. Ryhmä jaetaan pienempiin kokoonpanoihin ja suuri osa konsertin ohjelmistosta toteutetaan pienemmillä kollektiiveilla. Ohjelmistoa harjoitellaan myös itsenäisesti.   

MUm14 Yhtyelaulu I (2op)

Yhtyelaulussa keskitytään erilaisiin laulutyyleihin ja –tekniikoihin. Tutustutaan a cappella lauluun. Opiskelija oppii muodostamaan melodioille yksinkertaisia stemmoja. Kehitetään laulutekniikkaa eteenpäin ja pyritään tekemään laulamisesta helppoa hyvän tekniikan avulla. Opintojaksolla jakaudutaan pieniin lauluyhtyeisiin.

MUm15 Biisinteko (2op)

Opintojaksolla opetellaan biisin tekoa: säveltämistä, sanoittamista ja sovittamista. Opiskelijoilla ei tarvitse olla aikaisempaa kokemusta biisin teosta. Tuotosten ohella kurssin tärkeänä tavoitteena on innostaa opiskelijoita omaan  musiikin luomiseen . Pyrimme madaltamaan kynnystä luoda itse uutta ja arvokasta. Rikomme hienouden, taiteellisuuden ja liiallisen kunnioituksen myyttiä, joka liittyy usein säveltämiseen, sovittamiseen ja sanoittamiseen.  Biisin tekeminen on vahva väline tunteiden purkamiseen ja se kuuluu kaikille. Jakson mottona on " Paineetta biisintekoon".

MUm16 Äänitys/Sovitus (2op)

Opintojaksolla liittyy Mu16 -kurssiin kiinteästi. Tällä  opintojaksolla Mu16-kurssilla mahdollisesti syntyvät tuotokset sovitetaan, harjoitellaan ja äänitetään levyksi. Jaksolla tutustutaan myös äänittämiseen, miksaamiseen ja musiikintuottamiseen. 

MUm17 Musaprojekti 1 (2op)

Musaprojektit 1 ja 2 muodostavat kokonaisuuden, joiden aikana voidaan tehdä isompi, monitaiteellinen projekti. Tarkoituksena on projektin esittäminen sen vaatimin keinoin.   

MUm18 Musaprojekti 2 (2op)

Musaprojektit 1 ja 2 muodostavat kokonaisuuden, joiden aikana voidaan tehdä isompi, monitaiteellinen projekti. Tarkoituksena on projektin esittäminen sen vaatimin keinoin.   

MUm19 Opintomatka (2op)

Musiikkilinjan tavoitteena on tehdä opintomatka 2.vuoden keväällä mahdollisuuksien mukaan. Matkakohde voi olla ulkomailla tai kotimaassa. Tutustutaan kohdemaan musiikkikulttuuriin.   

MUm20 Loppukonsertti (2op)

Loppukonserttiin kulminoituu musiikkilinjan kolmivuotinen taival. Tehdään yhdessä viimeinen konserttikokonaisuus! Sisältö voi koostua vuosien varrella esitetyistä kappaleista, opiskelijoiden omista kappaleista ja tietenkin uuden ohjelmiston harjoittelusta.  

MUm21 Afroamerikkalaisen populaarimusiikin historia (2op)

Gospelista Dubsteppiin! Mitä ovat proge, proto-metal, delta blues, dub, ska ja krautrock? Näihin visaisiin kysymyksiin saat vastauksen tällä opintojaksolla! Afroamerikkalaisen musiikin opinnoissa tutustutaan populaarimusiikkimme pitkään ja rönsyilevään historiaan soiton ja erityisesti musiikin kuuntelun avulla.

MU22 Musiikkiprojekti 1 (2op)

Monitaiteellinen ja –tieteellinen projekti. Voi sisältää ilmaisutaitoa, musiikkia yms. 

MU23 Musiikkiprojekti 2 (2op)

Monitaiteellinen ja –tieteellinen projekti. Voi sisältää ilmaisutaitoa, musiikkia yms.

MU24 Musiikkiprojekti 3 (2op)

Monitaiteellinen ja –tieteellinen projekti. Voi sisältää ilmaisutaitoa, musiikkia yms.

MU25 Musiikkiprojekti 4 (2op)

Monitaiteellinen ja –tieteellinen projekti. Voi sisältää ilmaisutaitoa, musiikkia yms.  

MU26 Musiikki harrastuksena 

Musiikkilinjalla on mahdollista saada opintopisteitä musiikkiopistoissa tai konservatorioissa suoritetuista soitin- ja teoriakokonaisuuksista. Näitä ovat esimerkiksi instrumenttiopintojen päättötutkinnot tai suoritetut musiikin teoria –kurssit.  

MU27 Musiikki harrastuksena   

Musiikkilinjalla on mahdollista saada opintopisteitä musiikkiopistoissa tai konservatorioissa suoritetuista soitin- ja teoriakokonaisuuksista. Näitä ovat esimerkiksi instrumenttiopintojen päättötutkinnot tai suoritetut musiikin teoria –kurssit.