Opiskeluhuolto

Kuvassa uudet 1. vuoden opiskelijat tutustuvat toisiinsa tutorien vetämien tehtävien avulla.
Uusien ykkösten tutustumista ensimmäisinä koulupäivinä tutorien vetämien tehtävien avulla

Lukion opiskeluhuollon tavoitteena on edistää opiskelijoiden oppimista, terveyttä ja hyvinvointia ja huolehtia oppilaitosyhteisön hyvinvoinnista sekä opiskeluympäristön terveellisyydestä ja turvallisuudesta. Opiskeluhuoltoa toteutetaan sekä ehkäisevänä koko oppilaitosyhteisöä tukevana yhteisöllisenä opiskeluhuoltona että yksilökohtaisena opiskeluhuoltona. (Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki 1287/2013, 2 ja 3 §.)

Opiskeluhuolto on osa koulun ohjaustoimintaa, joka jakautuu 

  • fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen toimintakyvyn tukemiseen, 
  • oppimaan oppimisen ja opiskelutaitojen vahvistamiseen sekä 
  • elämän- ja urasuunnittelutaidoissa ohjaamiseen. 

Opiskeluhuolto pyrkii osaltaan turvaamaan näistä ensimmäistä: kuraattorien, psykologien sekä opiskeluterveydenhuollon keskeisimpiä tavoitteita on opiskelijan opiskelukyvyn tukeminen ja opintojen suorittamisen edistäminen sekä opiskelijoiden myönteisen nuoruusiän kehityksen, toimintakyvyn ja mielenterveyden tukeminen. Sen lisäksi, että toiminnalla edistetään mielenterveyttä, ehkäistään syrjäytymistä ja edistetään oppilaitosyhteisön hyvinvointia, sen avulla tuetaan oppimista sekä tunnistetaan, lievennetään ja ehkäistään oppimisen esteitä, oppimisvaikeuksia ja opiskeluun liittyviä muita ongelmia. 

Hyvin järjestetty opiskeluhuollon toiminta on yksi koulun oleellisimpia prosesseja, joilla turvataan opiskelijan opintojen sujuva eteneminen. Kaikkien oppilaitoksessa työskentelevien sekä opiskeluhuoltopalveluista vastaavien on edistettävä opiskelijoiden ja oppilaitosyhteisön hyvinvointia sekä kotien ja oppilaitoksen välistä yhteistyötä.