Reaaliaineet

Reaaliaineen luokassa työn ääressä

Valittavat reaaliaineet

Filosofia

Filosofian opiskelu alkaa ihmettelystä: Mitä on olemassa? Mitä ihminen voi tietää? Mitä on oikea ja väärä? Filosofia opettaa itsenäistä ja käsitteellistä ajattelua, kriittistä asennoitumista, argumentatiivista lähestymistapaa filosofisten kysymysten avulla. Filosofia tutkii olemassaoloa, ajattelua ja elämän perusteita.

Psykologia

Psykologia tutkii ihmisen elämää psyykkisestä, biologisesta ja sosiaalisesta näkökulmasta. Psykologinen tieto on lähellä jokaisen ihmisen arkista elämää, psykologian opiskelun avulla voimme lisätä itsetuntemusta, elämän hallintaa ja ymmärrystä muista ihmisistä yksilöinä että ryhmän jäseninä. Psykologiset teoriat pyrkivät kuvaamaan ja selittämään sekä ennustamaan ihmisen ulkoisesti havaittavaa käyttäytymistä sekä mielen sisäistä toimintaa.

Elämänkatsomustieto

Elämänkatsomustieto ei perustu mihinkään yhteiskunnalliseen instituutioon, vaan siinä on aineksia filosofiasta, yhteiskunta-, uskonto- ja kulttuuritieteistä. ET:n opetuksessa korostuu vastuullisuus, toisten huomioiminen, itsenäinen ajattelu ja suvaitsevaisuus. Opiskelussa tutustutaan erilaisiin katsomuksiin ja kulttuureihin.

Uskonto

Uskonnonopetuksen keskeinen tehtävä on perehdyttää opiskelija omaan uskontoonsa, sen kulttuuriperintöön sekä uskonnosta nousevaan elämänkatsomukselliseen ja eettiseen ajatteluun.
Uskonnonopetuksessa luodaan edellytyksiä ymmärtää erilaisia maailmankatsomuksia ja kykyä soveltaa tätä tietoa kulttuurin ja yhteiskunnan jäsentämisessä sekä kulttuurien välisessä vuorovaikutuksessa. Muihin uskontoihin tutustutaan niiden omista lähtökohdista käsin.
Uskonnonopetuksessa uskontoa tarkastellaan laajasti osana kulttuuria ja yhteiskuntaa sekä yhteisön ja yksilön elämää. Uskonnonopetus on erilaisia näkemyksiä huomioon ottavaa ja yksilöllistä vakaumusta kunnioittavaa.

Biologia

Elämän tieteessä aukeaa eteemme koko eliökunta, rakenteineen, elintoimintoineen ja vuorovaikutussuhteineen. Syventävien kurssien/opintojaksojen  aiheina ovat ihmisen ympäristövaikutukset
(bi 3), ihmisen biologia (bi 4) ja bioteknologia (bi 5). Vuonna 2021 alkaneessa opetussuunnitelmassa on lisäksi kolme lukiomme omaa opintojaksoa.

Maantiede

Laskeudumme linnunrata nimisen kierteisgalaksin yhden tähden kiertolaisen pinnalle tutkimaan, sen kallio- ja maaperää, vesi- ja ilmakehää, sekä kasvillisuusvyöhykkeitä (ge 1). Tarkastelemme maapalloa ihmisen toimintaympäristönä, esimerkiksi väestön alueellista jakautumista ja erilaisten luonnonvarojen käyttöön perustuvaa taloudellista toimintaa, sekä erilaisten kulttuurien kirjoa (ge 2).
Syventävien kurssien/opintojaksojen aiheina ovat hasardimaantiede (ge 3) ja aluetutkimuksen teko paikkatietojärjestelmiä hyväksikäyttäen (ge 4).

Historia ja yhteiskuntaoppi

Historia kertoo nykypäivän juurista. On varsin jännittävää opiskella Suomen ja Euroopan vaiheita. Yhteiskuntaoppi puolestaan puhuu nykypäivästä ja pyrkii valottamaan tulevia aikoja. Ajankohtainen aines on läsnä kummassakin aineessa.
Syventävät opinnot tarjoavat mahdollisuuden tutustua lähemmin nykyhetken maailmaan tai vaikkapa Ruotsin vallan aikaan. Tervetuloa keskiajan Suomeen ! Toisaalta lakitiedon ja taloustiedon opetus palvelee yksilöä käytännön tarpeista lähtien.

Terveystieto

Lukiossamme on tarjolla neljä terveystiedon kurssia/opintojaksoa, joilla saadaan perustietoa sekä syventävää tietoa ihmisen terveyteen liittyvistä asioista.
Terveystietoa opiskellaan monipuolisin opetusmenetelmin erilaisia oppimisympäristöjä hyödyntäen. Teemana tekemällä oppii!

Syventävissä opinnoissa tehdään tutkielmia, tutustumiskäyntejä ja tunneille kutsutaan eri alojen vierailijoita.