Psykologia

Pakollinen opintojakso


PS1 Toimiva ja oppiva ihminen (2op)  (suoritetaan ensin)  1 vsk.

Psykologian ensimmäinen jakso johdattaa psykologiaan tieteenä. Ihmisen toimintaa tarkastellaan biologisten, psyykkisten ja sosiaalisten tekijöiden kokonaisuutena. Keskeisiä teemoja ovat oppimisen taidot ja psyykkinen hyvinvointi.

Valtakunnalliset syventävät opinnot


PS2 Kehittyvä ihminen (2op)  (suoritetaan usein ps 3 jälkeen, mutta voi tulla myös heti PS1:n jälkeen)  2vsk.

Mitkä tekijät/kokemukset lapsuudessa vaikuttavat edelleen nuoren/aikuisen elämään ja miten tämä vaikutus ilmenee yksilön elämässä? Opintojaksolla perehdytään yksilön kehitykseen elämänkaaren aikana sekä kehitykseen vaikuttaviin tekijöihin erityisesti lapsuudessa ja nuoruudessa.Jakso tarjoaa monipuolisia välineitä eri-ikäisten ihmisten ja oman elämän jäsentämiseen.  

PS3 Tietoa käsittelevä ihminen (2op)  (suoritetaan usein ennen PS2-opintojaksoa, mutta voi tulla myös PS2:n jälkeen) 1-2 vsk.

Aivot ovat ihmeellinen elin, joista saadaan jatkuvasti uutta tutkimustietoa.  Opintojaksolla tarkastellaan aivotoiminnan yhteyttä psyykkisiin ilmiöihin. Tarkkaavaisuuden, havaitsemisen ja muistin toiminnan periaatteet tulevat tutuiksi.  Kykysi tunnistaa ja hallita taitavaan tiedonkäsittelyyn vaikuttavia tekijöitä kehittyy. 

PS4 Tunteet ja mielenterveys (2op)  2 vsk.

Psyykkinen hyvinvointi on hyvän elämän lähtökohta. Opintojakso antaa hyvät lähtökohdat käsitellä ihmisen mieltä uhkaavia tekijöitä jotka vaarantavat yksilön toimintakyvyn.Jakson jälkeen osaat käsitellä esimerkiksi mielenterveysongelmia jäsentyneesti. Keskeisiä teemoja ovat tunteet, stressi, kriisit, uni sekä mielenterveys ja sen häiriöt.  

PS5 Yksilöllinen ja yhteisöllinen ihminen (2op) 3 vsk.

Opit ymmärtämään yksilöiden välisiä eroja persoonallisuuden piirteissä, lahjakkuudessa ja älykkyydessä. Tutustut näiden ilmiöiden tutkimukseen. Harjaannut tarkastelemaan yksilön toimintaa persoonallisuuden, tilannetekijöiden ja kulttuurin vuorovaikutuksen näkökulmista.


Koulukohtaiset opinnot


PS6 Arjen psykologiaa (2op) 2/ 3 vsk.

Opintojaksolla keskitytään arjen hallinnan kysymyksiin ja käydään läpi ihmisen elämän taitekohtiin liittyviä keskeisiä kysymyksiä psykologisen tiedon avulla. Tarkastelun kohteena on esim. nuoruus ja siihen liittyvät ydinkysymykset.  Opintojaksolla järjestetään myös mahdollisia vierailuja laitoksiin ja instituutioihin (esim. yliopistot), joissa tuotetaan ja sovelletaan psykologista tietoa. Arvioidaan suoritusmerkinnällä.

PS7 Tutkimuskurssi (2op) 3 vsk.

Opintojakson tavoitteena on, että opiskelija käytännön toiminnan kautta tutustuu tieteellisen tutkimuksen rakenteeseen, ymmärtää alustavasti kuinka tieteellinen tieto muodostuu ja hahmottaa tieteellisen tutkielman rakenteen. Arvioidaan suoritusmerkinnällä.

PS8 Psykologiset näkökulmat ja teoriat (2op) 3 vsk.

Tämä jakso valmistaa psykologian ylioppilaskirjoituksia varten. Opintojaksolla käydään läpi keskeisiä teorioita ja näkökulmia, jotka auttavat vastaamaan oivaltavasti psykologian kysymyksiin. Keskitymme kaikkiin niihin näkökulmiin, jotka auttavat selviämään psykologian ylioppilaskokeesta. Arvioidaan suoritusmerkinnällä.