Historia

Pakolliset opinnot

 

HI1 Ihminen, ympäristö ja historia (2op)  1 vsk.

Opintojaksolla perehdytään ihmisen ja ympäristön väliseen vuorovaikutukseen,väestökehitykseen, globaalin talouden ja tekniikan kehitykseen pyyntikulttuurista nykypäivään. Oppilaalle luodaan yleislinja ihmiskunnan kehityksen pääpiirteistä.

HI2 Kansainväliset suhteet (2op)  2 vsk. (mieluiten ennen HI 3 –kurssia)

Opintojaksolla tarkastellaan kansainvälisen politiikan ilmiöitä ja valtasuhteiden muutoksia analysoiden niitä ideologisten ja taloudellisten mallien näkökulmista 1800-luvun alusta nykypäivään. Kansainvälisen uutisaineiston lähdekriittistä pohdintaa harjoitellaan. 

HI3 Itsenäisen Suomen historia (2op)  2/ 3 vsk.

Opintojakson tarkoituksena on analysoida Suomen historian keskeisiä muutosprosesseja ja kehityslinjoja autonomian ajalta nykyaikaan. Keskeisiä tarkastelun kohteita ovat Suomen valtiollisen ja kansainvälisen aseman kehittyminen, muutoksiin liittyvät kriisit, siirtyminen sääty-yhteiskunnasta kansalaisyhteiskuntaan sekä poliittiset, taloudelliset ja kulttuuriset murrokset. Opintojaksolla perehdytään Suomen historian muuttuviin tulkintoihin. 

 

Valtakunnalliset syventävät opinnot

 

HI4 Eurooppalainen ihminen (2op) 1/ 2 vsk.

Opintojaksolla perehdytään Euroopan kulttuurihistoriaan tutustumalla eurooppalaisen ajattelun, maailmankuvan ja sivistyksen kehitykseen antiikista nykypäivään. Keskeisiä teemoja ovat taiteen ja tieteen kehitys. Tavoitteena on  ymmärtää niiden merkitys historiassa ja nykypäivänä. 

HI5 Ruotsin itämaasta Suomeksi (2op)  2/ 3 vsk.

Opintojakso tarkastelee Suomen historiaa esihistoriasta autonomian alkuun osana Itämeren alueen historiaa. Politiikan ja talouden ohella kurssilla tutustutaan tavallisen ihmisen arkeen ja elämäntapaan. Lisäksi jaksolla huomioidaan oman lähialueen historia.  

HI6 Maailman kulttuurit kohtaavat (2op)  2/ 3 vsk.

Opintojaksolla perehdytään Euroopan ulkopuolisten maanosien historiaan. Jaksolla käsitellään kulttuurieroja, tätä koskevan ajattelun muuttumista ja kulttuurien kohtaamista eri aikoina. Kulttuuri ymmärretään laajasti ihmisen elämisen tapana.

 

Koulukohtaiset opinnot

 

HI 7 Maailma tänään (2op)  2/ 3 vsk.

Opintojaksolla  käsitellään ajankohtaisia, tärkeinä pidettyjä kansallisia taikka globaaleja aiheita. Politiikan ja talouden rinnalla "pehmeät aiheet" ovat mahdollisia. Oppilaan omaa aiheenvalintaa toivotaan, mutta opettajallakin on teemoja tarjolla. Työtapoina käytetään suullisia esitelmiä ja tutkielman tekoa. Verbaaliin esittämiseen ja tutkielman kirjoittamiseen saa opetusta. Näiden valmiuksien parantaminen on jakson tavoitteista. Viestintätaitojen lisäksi harjoitellaan kansainvälisten suhteiden analyysitaitoja ja tiedon etsintää eri lähteistä, kuten internetistä. Arvioidaan suoritusmerkinnällä.