Terveystieto

Pakollinen opintojakso 

 

TE1 Terveys voimavarana  (2 op) (suoritettava ennen muita opintojaksoja)  1vsk.

Opintojakson tavoitteena on ymmärtää terveyteen, sairauksiin ja terveyskäyttäytymiseen ja sen muutoksiin liittyviä tekijöitä yksilön, yhteisön, yhteiskunnan ja globaalilla tasolla. Opiskelijaa tuetaan tunnistamaan ja ymmärtämään terveyttä määrittäviä keskeisiä tekijöitä sekä niiden vaikutusmekanismeja sekä näihin  liittyviä keskeisiä sosiaalipsykologisia malleja ja teorioita. Sisältöinä kehon ja mielen hyvinvoinnin keskeiset perusteet.

 

Valtakunnalliset syventävät opintojaksot 

 

TE2 Terveys ja ympäristö (2 op)  (suositus ennen 3-opintojaksoa)  2vsk.

Opintojakson tavoitteena on ymmärtää perimään ja ympäristöön liittyvien tekijöiden yhteyksiä ja vaikutuksia terveyteen ja toimintakykyyn. Ympäristöä tarkastellaan laajasti mm. psykososiaalisen, rakennetun ja luonnonympäristön näkökulmista. Opintojaksolla tutustutaan terveyteen liittyvän tutkimustiedon hankkimisen periaatteisiin sekä tutkimusprosessin vaiheisiin. Pohditaan tieteellisen tiedon sekä arkitiedon   eroja ja tutkitaan terveysviestinnän muotoja ja vaikutuskeinoja.

TE3 Terveys ja yhteiskunta (2 op)  2/3 vsk.

Opintojaksolla perehdytään terveyden edistämisen ja sairauksien ehkäisyn historian kehityslinjoihin eri aikakausina. Syvennetään tietoa kansansairauksista. Perehdytään suomalaiseen terveydenhuoltojärjestelmään ja lainsäädäntöön sekä terveyden eriarvoisuuteen Suomessa sekä globaalilla tasolla.

 

Koulukohtaiset opintojaksot

 

TE 4 Syvennä terveystiedon osaamistasi (2 op)( viimeisenä opintojaksona ennen yo-kirjoituksia) 

Opintojaksolla tavoitteena on, että opiskelija syventää tietämystään keskeisistä terveyteen liittyvistä ilmiöistä. Oppilas ymmärtää terveyden laajana kokonaisuutena ja pohtii terveyttä yksilön, suomalaisen yhteiskunnan sekä maailmanlaajuisen terveyden näkökulmista. Oppilas oppii analysoimaan ja jäsentämään kriittisesti median välittämää terveyteen liittyvää tietoa. Opintojaksolla perehdytään ajankohtaisiin terveyteen liittyviin uutisiin.  Opintojakso arvioidaan suoritusmerkinnällä.

TE 5 Ensiapu

Opiskelija suorittaa opinnot käymällä lukioaikana SPR:n järjestämät EA1- ja EA2- ensiapukurssit ja esittämällä todistukset  opinto-ohjaajalle. Lukio ei järjestä ensiapu-opintojaksoja.