Ylioppilaskirjoitukset

Kuvassa koristekuvana ylioppilaslakki

Lukion päättökokeen muodostavat valtakunnalliset ylioppilaskirjoitukset (www.ylioppilastutkinto.fi) joita järjestetään kaksi kertaa vuodessa; helmi-maaliskuussa ja syyskuussa. Saadakseen ylioppilastodistuksen opiskelijan on suoritettava vähintään neljä pakollista koetta, joista vähintään yksi on vaativamman tason ( A-tason) koe. Kirjoitusaineita ovat äidinkieli, toinen kotimainen kieli, vieraat kielet, matematiikka ja reaaliaineiden kokeet.

Ylioppilastutkinnon suorittamisen voi hajauttaa enintään kolmeen peräkkäiseen tutkintokertaan. Hylätyn pakollisen  kokeen voi uusia kaksi kertaa kolmen seuraavan tutkintokerran aikana. Hyväksytyn kokeen saa uusia ilman aikarajaa kerran syksyyn 2019 asti. Sen jälkeen säännös muuttuu siten, että hyväksytyn kokeen saa uusia ilman rajoitusta. Tutkinnon täydentäminen on mahdollista ilman aikarajaa.

Neljään pakolliseen kokeeseen tulee kuulua äidinkielen lisäksi kolme ryhmästä englanti, ruotsi, matematiikka ja jokin reaaliaineenkoe. Matematiikassa, toisessa kotimaisessa kielessä ja yleisimmin opetetuissa vieraissa kielissä voi valita kahden eri vaikeustason mukaisen kokeen välillä riippumatta opiskellusta oppimäärästä.

Ylioppilaskokeisiin ilmoittaudutaan koulun antaman aikataulun mukaan Wilmassa, minkä jälkeen tulostettu ilmoittautumiskaavake viedään kansliaan, josta saa laskun yo-maksujen maksamiseksi. Korottaja/uusija jolla ei ole käytössä Wilmaa, voi ilmoittautua kansliasta saatavalla lomakkeella.

Lukiosta valmistuminen edellyttää:

1) osallistumisoikeutta ylioppilaskirjoitukseen (pakolliset kurssit ko. aineesta opiskeltu).

2) ylioppilaskirjoitusten läpäisemistä

3) lukion oppimäärään kuuluvien kurssien suorittamista

Ylioppilaskokeeseen saa osallistua, kun on opiskellut kyseisen aineen pakolliset kurssit, muussa tapauksessa opiskelijan on anottava kirjallisesti hyvissä ajoin rehtorilta lupaa osallistua kokeeseen. Kielten lyhyen oppimäärän kokeeseen voi osallistua kun on opiskellut vähintään kolme kurssia. Kokeiden tehtävät laaditaan valtakunnallisten pakollisten ja syventävien kurssien pohjalta. Käsite opiskellut tarkoittaa, että kursseista on jokin arvosana 4-10.

Opiskelijalla on oikeus osallistua suullisiin kuulusteluihin (tentteihin, vrt. päättöarvosanan korottaminen). Suullisia kuulusteluja järjestetään syksyllä ja keväällä.Tentit ovat oiva mahdollisuus kerrata koko aineen oppimäärä. Lisäksi ne rytmittävät eri aineiden yo-kirjoituksiin valmistautumista. Tentteihin ilmoittautuminen on sitova. Peruutukset on tehtävä hyvissä ajoin henkilökohtaisesti tentin pitäjälle!

Ennen ylioppilaskirjoituksia järjestetään äidinkielessä, matematiikassa, vieraissa kielissä ja reaalissa mahdollisia preliminäärikokeita, jotka ovat ylioppilaskokeen kaltaisia harjoituskokeita varsinaiseen yo-kokeeseen.

Reaalikoe järjestetään kahtena koepäivänä, jolloin voi suorittaa vain yhden aineen/ päivä.
Ensimmäinen koepäivä: psykologia, filosofia, historia, fysiikka ja biologia.
Toinen koepäivä: ev.lut.uskonto, ortodoksinen uskonto, elämänkatsomustieto, yhteiskuntaoppi, kemia, maantiede ja terveystieto.

Em. reaalikokeiden koepäivien järjestys voi vaihdella.