Biologia

Pakolliset opintojaksot


BI1 Elämä ja evoluutio (2op)  1vsk.

Opintojaksolla perehdytään elämän edellytyksiin ja kaikille eliöille tunnusomaisiin piirteisiin. Opintojaksolla tutustutaan myös biologian tapaan hankkia ja kuvata tietoa sekä biologiaan osana luonnontieteellistä ajattelua. Keskeinen näkökulma opintojaksolla on evoluutio ja sen merkityksen ymmärtäminen. 

BI2 ja BI3 muodostavat yhteisen opintokokonaisuuden

BI2 Ekologian perusteet (1op)  +BI3 Ihmisen vaikutukset ekosysteemeihin (1op) 2vsk.

Opintojaksolla tarkastellaan ekologian perusteita ja elämän monimuotoisuutta, sekä ihmisen ympäristövaikutuksia. Teemoina ovat ympäristöongelmat Suomessa ja muualla maailmassa. Tutustumme myös ekologiseen tutkimukseen ja sen soveltamiseen ekosysteemien ja monimuotoisuuden suojelussa. Valtakunnalliset syventävät opintojaksot


BI4 Solu ja perinnöllisyys 1. opintojakson jälkeen (2op) 2 vsk.

Opintojaksolla syvennetään ymmärrystä solun toiminnasta ja sen vaikutuksesta yksilön elämään. Sisältöinä ovat esimerkiksi DNA, geeni, perinnöllisyys ja solujen lisääntyminen. Opintojaksolla käytetään myös kokeellisia työtapoja.   

BI5 Ihmisen biologia (2op)  2/3vsk.

Opintojaksolla perehdytään ihmisen rakenteisiin ja elintoimintoihin. Keskeisiä sisältöjä ovat esimerkiksi hengitys, aistien toiminta, ruuansulatus, lisääntyminen sekä perimän ja ympäristön merkitys ihmisen terveyteen. Opintojaksolla tarkastellaan ihmiselimistön kykyä sopeutua ja pysyä terveenä. 

BI6 Biotekniikka ja sen sovellukset (2op), 1. ja 4. opintojakson jälkeen, 3vsk.

Opintojaksolla perehdytään biologian erilaisiin sovelluksiin lääketieteessä, teollisuudessa, elintarviketuotannossa ja luonnonvarojen kestävän kehityksen mukaisessa käytössä. Keskeisiä tarkastelun kohteita ovat geeniteknologian ja mikrobiologian erilaiset uusimmat sovellukset. 


Koulukohtaiset valinnaiset opintojaksot


BI 7 Lukion biologian kertauskurssi (2op)  3vsk.

Täydennetään ja syvennetään edellisillä opintojaksoilla opittuja tietoja ja taitoja. Valmentaa biologian ylioppilaskirjoitusten reaalikokeeseen ja korkeakoulujen pääsykokeisiin.

BI 8 Suomen luonto (2op), 2. ja 3. opintojakson jälkeen, 2/3vsk.  

Opintojakso on maastopainotteinen ekologian syventävä kurssi. Liikumme luonnossa luontoa havainnoiden ja tutkien. Perehdymme metsä-, suo- ja vesiekosysteemien lajistoon. Opintojaksoon liittyy myös leirikouluosuus Seitsemisen kansallispuistossa, jos mahdollista.

BI9 Biologian harrastuskurssi (2 op)

Niille opiskelijoille, joilla on luontoon liittyviä harrastuksia tai jotka ovat kiinnostuneet aloittamaan luontoharrastuksen. Jos metsästät, kalastat, keräät perhosia tai kasveja, seuraat lintuja, harrastat kotieläimiä (esim. hevoset tai koirat ym.) voit saada harrastamalla opintosuorituksen. Tule kertomaan harrastuksestasi biologian opettajalle, niin laadimme sinulle henkilökohtaiset ohjeet opintojen suorittamiseen. Usein suoritus on portfolio tyylinen raportti harrastuksesta ja kertyneistä kokemuksista ja havaintoaineistoista.