Opinto-ohjaus

Pakolliset opinnot


OP1 Minä opiskelijana (2 op)  1 vsk.

Opintojaksolla keskitytään lukio-opiskelun alkuvaiheeseen, orientoitumiseen ja lukio-opintojen suorittamiseen. Jakso toteutetaan moniammatillisesti. Jatko-opintoihin liittyviä asioita painotetaan OP1 -kurssilla sen mukaan kuin ne liittyvät lukio-opintojen kannalta keskeisiin kysymyksiin. OP1-opinnot suoritettuaan opiskelijalla on henkilökohtainen opiskelusuunnitelma lukioajalle, alustava ylioppilaskirjoitussuunnitelma ja alustava jatko-opintosuunnitelma.   

OP2 Jatko-opinnot ja työelämä  (2 op) 2 vsk. -3. vsk. hajautetusti

Opintojaksolla syvennetään ja laajennetaan tietoja jatko-opintomahdollisuuksista ja työelämästä. Opiskelija pääsee tutustumaan lukion jälkeisiin eri koulutusvaihtoehtoihin. Opiskelija saa valmiuksia tulevaisuutensa suunnitteluun.  OP2-kurssin suoritettuaan opiskelijalla on päivitetty ylioppilaskirjoitussuunnitelma ja jatko-opinto- ja urasuunnitelma.


Koulukohtaiset opintojaksot


OP3 Tutorointi  (2 op)  

Tutor-opintojen tavoitteena on tutustua vertaistutoroinnin  periaatteisiin, sisältöihin ja käytännön toimintatapoihin sekä suunnitella ja toteuttaa vertaistutorointiin kuuluvia toimintoja. Opintojakso toteutetaan hajautetusti ensimmäisen opiskeluvuoden keväällä ja toisen opiskeluvuoden aikana. Opintojakson toteutuksessa voidaan hyödyntää tarkoituksenmukaisia yhteistyötahoja

OP4  Oma oppiminen haltuun (2 op)

Opintojakson tavoitteena on yleisten ja ainekohtaisten oppimis- ja opiskelutaitojen kehittäminen samalla kun opiskelija tutustuu ja tiedostaa yleisiä oppimisen lainalaisuuksia sekä henkilökohtaisia mahdollisuuksiaan, vahvuuksiaan ja voimavarojaan. Opintojakso voidaan toteuttaa lähiopetuksena ryhmässä tai itsenäisesti opinto-ohjaajan kanssa sopien.

OP5 Kohti korkeakouluopintoja (1-2 op)

Opiskelija tutustuu korkeakouluopintoihin, niiden vaatimuksiin ja suoritustapoihin suorittamalla opintoja. Opiskelija saa lisätietoa soveltuvuudestaan korkeakouluopintoihin. Kyseisen korkeakoulun tarjoama opintokokonaisuus seudullisen sopimuksen mukaisesta tai muuten sovitusta korkeakoulusta.

OP6 Työelämään tutustuminen (1-2 op)  

Opiskelija tutustuu työelämään sekä siihen liittyviin asiakirjoihin ja toimintamalleihin käytännön  työelämäkokemuksen  tai oman yritystoiminnan kautta.Yksilöllisesti sovittujen dokumenttien laatiminen, esim. Työhakemus, CV, työsopimuksen asiakirjat, palkka- ja verotusasiat, työtodistus, raportti. Vähintään 30 tunnin mittainen työhön tutustuminen työpaikalla.

OP7 Lukio-opiskelijaksi (2 op) 

Opiskelija tutustuu lukio-opiskelun kannalta olennaisiin opiskeluun ja työskentelyyn liittyviin tietoihin ja taitoihin. Keskeiset sisällöt ovat ryhmäytyminen, yksilölliset ja ryhmätyöskentelytaidot, tieto- ja viestintätekninen osaaminen, opiskelutaidot sekä itsearviointitaidot. Opinto-jakso toteutetaan hajautetusti ensimmäisen ja toisen lukiovuoden aikana yhdessä ryhmänohjauksen ja opinto-ohjauksen kanssa. Arvioidaan suoritusmerkinnällä, joka edellyttää aktiivista osallistumista opintojakson sisältöihin