Italia

ITALIA B3-OPPIMÄÄRÄ


IAB31 Perustason alkeet 1 (2 op) 1. vsk

Jakson aikana vahvistetaan ja syvennetään opiskelijan kielten opiskelun taitoja ja käytänteitä sekä tuetaan vertaisoppimista.  Johdatetaan italialaisen kulttuurin tuntemukseen, opiskellaan perussanastoa ja -rakenteita sekä ääntämistä ja intonaatiota.  Jaksossa opiskelijaa rohkaistaan toimimaan aktiivisesti kohdekielellä niin suullisesti kuin kirjallisestikin monenlaisia alkeiskielitaitoa kompensoivia vuorovaikutusstrategioita käyttäen.

IAB32 Perustason alkeet 2 (2 op) 1. vsk  

Jakson aikana jatketaan italialaiseen kulttuuriin tutustumista, ja opetellaan kuvailemaan kohdekielellä omaa lähipiiriä ja arkea sekä käyttämään kohdekieltä arjen vuorovaikutustilanteissa ja tavallisimmissa asiointitilanteissa. Ääntämistä ja intonaatiota sekä suullista ja kirjallista viestintää harjoitellaan yksilö- ja parityönä.

IAB33 Perustason alkeet 3 (2 op) 1. vsk

 Opintojaksolla opiskelijaa rohkaistaan käyttämään kieltä kirjallisessa ja suullisessa viestinnässä esim. vapaa-ajanvietosta, harrastuksista ja koulusta kerrottaessa oman parin kanssa tai pienessä ryhmässä. Hiotaan ääntämistä ja intonaatiota. Harjoitellaan kohdekielen käyttöä arkisissa vuorovaikutustilanteissa sekä tavanomaisissa asiointitilanteissa.   

IAB34 Perustaso 1 (2 op) 2.vsk

 Opiskelijaa rohkaistaan käyttämään kohdekieltä tiedonhankinnan välineenä. Vertaillaan Suomen ja Italian kulttuurien eroja. Harjaannutaan kertomaan suullisesti ja kirjallisesti Suomesta kohdekielellä. Parin kanssa käydyissä vuorovaikutustilanteissa harjoitellaan kertomaan arjen tavoista ja perinteistä. 

IAB35 Perustaso 2 (2 op) 2. vsk

 Jakson aikana syvennetään italian kielen taitoa kielen eri osa-alueilla. Harjaannutaan ilmaisemaan sekä suullisesti että kirjallisesti omia tuntemuksia ja mielipiteitä kohdekielellä. Harjoitellaan parin kanssa vuorovaikutuksen ylläpitoa ja aktiivisen kuuntelun taitoa. Laajennetaan sana- ja ilmaisuvarastoa nuoren hyvinvointiin ja terveyteen liittyvissä aiheissa sekä käsitellään eri elämänvaiheita tavoitekielellä.  

IAB36 Perustaso 3 (2 op) 2. vsk

Jakson aikana perehdytään Italian kulttuurisesti ja historiallisesti keskeisiin aihepiireihin. Opiskelijaa rohkaistaan ottamaan selvää kohdekielellä itselle kiinnostavista ajankohtaisista kulttuuriaiheista ja tekemään oman kohdekielisen suullisen tai kirjallisen tuotoksen. Vahvistetaan edelleen parin kanssa tai pienissä ryhmissä keskustelu- ja vuorovaikutustaitoja jakson aihepiireihin liittyen sekä opitaan uusia rakenteita.

IAB37 Perustaso 4 (2 op) 3. vsk

Jakson aikana opitaan kertomaan italiaksi omista tulevaisuuden suunnitelmista ja harjoitellaan tavoitekieltä erilaisissa jatko-opintoihin ja työelämään liittyvissä tilanteissa. Työskentelytapoina ovat pari- tai pienryhmätyöt. Syvennetään jo opittuja asioita ja opetellaan uusia rakenteita.

IAB38 Perustaso 5 (2 op) 3. vsk

 Jakson aikana laajennetaan tekstin ymmärtämisen taitoja ajankohtaisista aiheista ja tutustutaan italiankieliseen mediaan sekä kehitetään monilukutaitoa. Syvennetään taitoa tuottaa kohdekieltä vuorovaikutustilanteen edellyttämällä tavalla viestin vastaanottaja huomioon ottaen.   

Koulukohtaiset opinnot 


IAB39 Abikurssi (2 op) 3. vsk

Opintojakson aikana vahvistetaan ja syvennetään ylioppilaskokeessa tarvittavia kuullun- ja luetunymmärtämisen sekä kirjallisen tuottamisen taitoja. Lisäksi tutustutaan erilaisiin ylioppilaskokeessa käytettyihin tehtävätyyppeihin. Opintojakson aikana kerrataan italian rakenteita ja harjoitellaan suullista tuottamista. Opintojakso arvioidaan suoritusmerkinnällä. 

IAB310 Tukikurssi (2 op) 2 vsk / 3 vsk

Opintojakson aikana kartutetaan sanavarastoa ja vahvistetaan keskeisiä kielioppiasioita esim. verbimuotojen, artikkelien ja pronominien käyttöä opiskelijoiden toiveiden mukaan. Jakson aikana harjoitellaan erilaisia opiskelutekniikoita. Opintojakso on tarkoitettu suoritettavaksi aikaisintaan IAB33-opintojakson jälkeen. Opintojakso arvioidaan suoritusmerkinnällä.