Temaattiset opinnot

Lukiokoulutuksen oppimäärä voi sisältää laaja-alaista osaamista kehittäviä temaattisia opintoja. Temaattisten opintojen tavoitteet ja sisällöt päätetään paikallisessa opetussuunnitelmassa.


AK1 Aktiivinen kansalaisuus

Opiskelija voi suorittaa Aktiivinen kansalaisuus –kokonaisuuden osallistumalla aktiivisesti esimerkiksi oppilaskunnan tai jonkin muun järjestön toimintaan, tai tekemällä vapaaehtoistyötä. Suoritus voi koostua myös osasuorituksista. Opiskelija laatii toiminnasta joko esitelmän, kirjallisen raportin tai muun vastaavan selvityksen.  

KO1 Kotitalous

Kotitaloudessa oppilaat harjaannuttavat tietojaan ja taitojaan arjen tilanteista selviytymiseen jo aiemmin omaksumiensa asioiden pohjalta. Oppilaat kehittävät omaa ajatteluaan konkreettisesti suunnittelemalla ja toteuttamalla ateriakokonaisuuksia yhteistyössä toisten oppilaiden kanssa. Opinnoissa painotetaan hyvinvointia ja kestävää kehitystä edistäviä osa-alueita, joissa huomioiden terveellisyys, taloudellisuus sekä kansainvälisyys osana ravitsemusta.


KV1-5 Kansainvälisyys

Kansainvälisyys-opintojaksojen tavoitteena on kartuttaa opiskelijoiden kulttuurien tuntemusta ja antaa aineksia kulttuuri-identiteettien rakentamiseen sekä vahvistaa heidän toimijuuttaan kulttuurisesti moninaisissa toimintaympäristöissä. Keskeisenä lähtökohtana on lukion opiskelijoiden oma kokemusmaailma, jossa erilaiset identiteetit, kielet ja katsomukset elävät rinnakkain ja vuorovaikutuksessa keskenään. Opiskelijoille tarjotaan mahdollisuuksia toimia kulttuurisesti moninaistuvassa yhteiskunnassa ja kansainvälistyneessä työelämässä. Tavoitteena on, että opiskelija osaa toimia moninaisissa verkostoissa ja toimintaympäristöissä pyrkien keskinäiseen kunnioitukseen ja aitoon vuorovaikutukseen.

Opinnot voi suorittaa esimerkiksi kansainvälisissä projekteissa, opiskelijavaihdoissa, työharjoitteluissa tai konferensseissa. Ne voi suorittaa myös ns. kotikansainvälisyytenä esimerkiksi toimimalla tukioppilaana lukioon tulevalle vaihto-oppilaalle tai majoittamalla lukioon tulevia ulkomaisia vieraita. Suorituksen voi myös koota monesta eri kokonaisuudesta keräämällä kansainvälisyyspassiin riittävän määrän merkintöjä.


KÄ1 Käsityö

Käsityön tavoitteena on ohjata oppilas kokonaiseen käsityöprosessin hallintaan. Kurssilla kehitetään innovointi ja suunnittelutaitoja, syvennetään materiaalituntemusta ja opitaan valitsemaan tarkoituksenmukaisia työmenetelmiä sekä materiaaleja itse suunniteltuun ja valmistettuun tuotteeseen. Omasta prosessista tehdään dokumentti, minkä avulla oppilas hahmottaa prosessin kokonaisvaltaisuuden paremmin. Ongelmaratkaisutilanteissa sovelletaan luontevasti eri oppiaineista saatuja tietoja parhaan lopputuloksen löytämiseksi. Kurssilla vahvistetaan oppilaan itsetuntoa onnistumisen kokemusten, virheiden sietokyvyn ja itsearviointien avulla. Opetuksessa painotetaan yrittäjähenkisyyttä ja vastuunottamista omasta prosessista. Oppilaat ohjataan työskentelemään turvallisesti eri apuvälineiden avulla ja materiaalivalinnoissa tuetaan kestävän kehityksen periaatetta.
 

Sisällöt Teknisessä työssä:
Jakson ajatuksena on toteuttaa omien tarpeiden pohjalta jokin laajempi työ. Esimerkiksi huonekalu tai vastaava käyttötuote. Oppilas valitsee omien tuotekriteerien pohjalta parhaiten työhön soveltuvat materiaalit.

Oppilas valmistaa tuotteen omien tarpeiden mukaan puusta, muovista, metallista tai elektroniikan komponenteista. Tehdään töitä tutuilla ja uusilla työvälineillä.
Työstä tehdään video tai portfolio, millä oppilas osoittaa ymmärtäneensä valintojensa ja ratkaisujensa merkitykset työssään.


Sisällöt Tekstiilityössä:
Jakson tavoitteena on toteuttaa omien tarpeiden pohjalta jokin laajempi työ tai töitä. Työ voi olla käyttötuote esim. vaate tai sisustustuote tai se voi olla muotoiltu moniulotteinen työ. Oppilas valitsee parhaiten työhönsä sopivat tekniikat, materiaalit ja työvälineet. Työstä tehdään video, portfolio tai muu dokumentti, millä oppilas osoittaa ymmärtäneensä valintojensa ja ratkaisujensa merkitykset työssään sekä työskentelyprosessin kulun.


URH1-8 Urheiluvalmennus

Kursseilla on tavoitteena tukea kilpaurheilijoiden systemaattisen harjoittelun ja menestyksellisen lukio-opiskelun yhdistämistä. Kurssi on tarkoitettu aktiivisesti kansallisella kilpatasolla urheileville, joilla on valmentaja, valmennussuunnitelma ja kilpailuohjelma. Arvostellaan suoritusmerkinnällä, jonka saaminen edellyttää harjoituspäiväkirjan hyväksymistä. (oma valmentaja ja koulun vastaava opettaja). Kurssin suorittamiseen vaaditaan. Kursseja on mahdollista suorittaa korkeintaan kolme /lukuvuosi. Opiskelija voi suorittaa lukion aikana korkeintaan kahdeksan kurssia. 60h/kurssi omaan lajiin liittyvää harjoittelua.  Kurssien suorittamisesta on sovittava etukäteen (liikunnanopettajat).


OHJ1-5 Ohjelmointi 

Ohjelmoinnin tavoitteena on oppia ohjelmoinnin ja algoritmisen ajattelun perusteet. Opiskelija tutustuu ohjelmoinnin yleisiin piirteisiin, ohjelmoinnin suunnitteluun, toteutukseen ja dokumentointiin, hyviin ohjelmointitapoihin sekä ohjelmoinnin mahdollisuuksiin ja rajoituksiin.  

Opintojaksot voi sijoittaa itse opiskellen lukioajalle sopivaan kohtaan. Jaksoja voi suorittaa 1 - 5 kappaletta verkossa opiskellen. 

OHJ 1 Ohjelmointi 1 (2 op)  

peruskäsitteistä muuttujat, ehtolauseet, toistolauseet, ohjelman suoritusjärjestys, loogiset operaatiot ja ja tai.  

vuokaavioiden idea ja piirto, toistolause, metodi, parametri ja kutsupino. 

merkkijono, lista, while-toistolause, indeksimuuttujat, for-each-toistolause. 

OHJ 2 Ohjelmointi 2 (2 op)  

olio, konstruktori, olion metodit, luokka, static-määreellä ja ilman static-määrettä olevien metodien ero, alkeis- ja viittaustyyppiset muuttujat 

tiedosto, hajautustaulu 

ohjelman pilkkominen osiin, algoritmi, testit 

OHJ 3 Ohjelmointi 3 (2 op) 

oliot ja rajapinnat 

luokkakaaviot, pakkaus, perintähierarkia, Import-lause 

säännöllinen lauseke, lueteltu tyyppi ja iteraattori 

periytyvät luokat, abstraktit luokat, arvojen virta, lambda-lauseke 

tiedon kirjoittaminen tiedostoon ohjelmallisesti 

OHJ 4 Ohjelmointi 4 (2 op) 

geneeriset tyyppiparametrit 

yksi- ja useampiulotteiset taulukot 

järjestämis- ja hakualgoritmit 

ArrayList ja HashMap 

satunnaisluvut 

käyttöliittymän luonti ja toimintoja 

OHJ 5 Ohjelmointi 5 (2 op) 

kaaviot, kuvat ja äänitiedostot 

oman ohjelman luonti 

simulaatiot 

kirjastojen käyttö 

yksikkötesti ja testikattavuus