Äidinkieli ja kirjallisuus

Äidinkieli ja kirjallisuus


Pakolliset opinnot


ÄI 1 Tekstien tulkinta ja kirjoittaminen  (2 op)  1. vsk.

Opintojaksolla keskitytään monimuotoisten tekstien ominaisuuksiin ja rakenteisiin. Tutustutaan kirjoitusprosessin vaiheisiin ja tekstien pohjalta kirjoittamiseen: referointiin ja kommentointiin. Harjoitellaan oman tekstin ideointia, näkökulman valintaa, rakenteen suunnittelua ja aineistoon viittaamista. Opintojaksolla opiskellaan myös kielen- ja tekstinhuoltoa.


ÄI 2 ja ÄI 3 muodostavat yhteisen opintojaksokokonaisuuden (2 op)

ÄI 2 Kieli- ja tekstitietoisuus  (1 op)  1. vsk.

Opintojakso keskittyy kielen ja tekstin käsitteiden tarkasteluun. Perehdytään erilaisiin kielikäsityksiin sekä kieliohjailun periaatteisiin, monilukutaidon käsitteeseen ja laajaan tekstikäsitykseen sekä tekstilajin käsitteeseen.
 

ÄI 3 Vuorovaikutus 1   (1 op)  1. vsk.

Jaksolla opiskellaan vuorovaikutustilanteiden analyysia ja nonverbaalin viestinnän ilmiöitä. Pohditaan kielen ja identiteetin suhdetta sekä kielen tilanteista vaihtelua. Opiskelija kehittää erityisesti ryhmäviestintätaitojaan, kuten osallistumisen tapoja ja kuuntelemista.


ÄI 4 Kirjallisuus 1   (2 op)  1. vsk. 

Opintojaksolla perehdytään kirjallisuuden lajeihin, lukemisen tapoihin ja kertomuksellisuuteen erilaisissa teksteissä. Kirjallisuutta käsitellään analysoiden ja elämyksellisesti. Tutustutaan proosaan, lyriikkaan, draamaan, tietokirjallisuuteen ja audiovisuaalisiin kertomuksiin.


ÄI 5 Tekstien tulkinta 1  (2 op)  2. vsk.

Jakson aikana kehitetään medialukutaitoa ja opiskellaan vaikuttamisen keinoja. Opiskeltavana ovat myös median rooli yhteiskunnallisena vaikuttajana, sananvapaus, mediaetiikka ja tekijänoikeudet. Opiskelija harjoittelee argumentointitaitoja ja tuottaa kantaa ottavia sekä kirjoituksia että puheenvuoroja.


ÄI 6 ja ÄI 7 muodostavat opintojaksokokonaisuuden (2 op)

ÄI 6 Kirjoittaminen 1  (1 op)  2.vsk.

Opintojaksolla opiskelija rohkaistuu kirjoittajana ja monipuolistaa kirjoitusprosessin hallinnan taitojaan. Hän myös syventää taitojaan käyttää muita tekstejä oman kirjoittamisen pohjana.


ÄI 7 Vuorovaikutus 2  (1 op)  2. vsk

Jakson aikana opiskelija kehittää esiintymistaitojaan ja esiintymisrohkeuttaan sekä kykyään tuottaa erilaisia puhuttuja tekstejä. Opintojaksolla harjoitellaan puhuttujen ja audiovisuaalisten tekstien analysointia ja arviointia. 


ÄI 8 Kirjallisuus 2   (2 op) 3. vsk.

Opintojaksolla syvennetään kirjallisuuden tuntemusta ja perehdytään kontekstin merkitykseen kirjallisuuden tulkinnassa. Jakson aikana tutustutaan Suomen kirjallisuuden ja maailmankirjallisuuden keskeisiin teoksiin ja teemoihin. 


Valinnaiset valtakunnalliset opinnot


ÄI 9 Vuorovaikutus 3    (2 op)  1./2./3. vsk.

Opintojakson aikana syvennetään erityisesti jatko-opinnoissa ja työelämässä tarvittavia vuorovaikutustaitojaan. Opiskelija kehittää valmiuksiaan ymmärtää ja ratkoa vuorovaikutuksen ongelmia sekä toimia rakentavasti ja eettisesti erilaisissa vuorovaikutustilanteissa. Lisäksi opiskelija ymmärtää puheviestinnän  kulttuurisidonnaisuuden. 


ÄI 10 Kirjoittaminen 2   (2 op)  3. vsk.

Opintojaksolla kehitetään kirjallista ilmaisukykyä ja taitoa tuottaa asiatyylinen, laajahko teksti aineistoja hyödyntäen. Opiskelija kehittää kirjoittamisen prosessin hallintaansa ja taitoaan muokata tekstiään.


ÄI 11 Tekstien tulkinta 2  (2 op)  3. vsk.

Opiskelija syventää kriittistä ja kulttuurista lukutaitoaan ja kehittää valmiuksiaan analysoida, tulkita ja arvioida erilaisia, monimuotoisia tekstejä. Opintojaksolla harjoitellaan taitoa ymmärtää tekstin tavoitteiden ja kontekstin merkitystä tekstien tulkinnassa ja osata esittää ja perustella tulkintoja asianmukaisia käsitteitä käyttäen. 


Koulukohtaiset opintojaksot


ÄI 12 Kielenhuolto  (2 op)  1./2./3. vsk.

Opiskelija perehtyy kielenkäyttöä koskeviin suosituksiin ja kielenhuollon keskeisiin periaatteisiin. Suomen kieliopin perusasioita kerrataan niin, että äidinkielen ja myös vieraiden kielten opiskelu voi helpottua. Opintojakso arvioidaan suoritusmerkinnällä. 


ÄI 13 Luova kirjoittaminen   (2 op)  1./2./3. vsk.

Opiskelija harjaantuu ilmaisemaan itseään kirjoittamalla – suuntana luovuus ja elämyksellisyys. Hän oppii antamaan ja saamaan palautetta teksteistä. Opintojakso  arvioidaan suoritusmerkinnällä. 


ÄI 14 Luova lukeminen  (2 op)  1./2./3. vsk.

Opintojaksolla paneudutaan audiovisuaalisten ja tekstuaalisten keinojen analysointiin ja tulkitsemiseen. Monipuolistetaan kykyjä tunnistaa ja ymmärtää sekä kaunokirjallisuuden että multimodaalisten tekstien keinoja ja ilmiöitä. Monilukutaitoa kehitetään lukemalla, kuuntelemalla ja keskustelemalla. Opintojakso arvioidaan suoritusmerkinnällä.


ÄI 15 Lukudiplomi (2 op)  1. - 3. vsk.

Lukion lukudiplomia varten luetaan 12 kirjaa koko opiskeluajan kuluessa. Kirjoja valitaan mahdollisimman edustavasti eri kokonaisuuksista. Diplomitodistuksen saa, kun on  lukenut teokset ja osoittanut tuntevansa niiden sisällöt opettajan kanssa sovitulla tavalla.  Lukudiplomi suoritetaan itsenäisesti ja arvioidaan suoritusmerkinnällä.


SUOMI TOISENA KIELENÄ JA KIRJALLISUUS


Pakolliset opinnot


S21 Tekstit ja vuorovaikutus 

Opintojakson tavoitteena on tekstien monimuotoisuuden ymmärtäminen ja vuorovaikutustaitojen kehittäminen. Opiskelijan viestijäkuva syventyy ryhmäkeskusteluissa, proosaa analysoimalla, lähteitä kriittisesti tutkimalla ja moniäänisiä tekstikokonaisuuksia erittelemällä. Kerrataan keskeiset suomen kielen rakenteet ja kieliopin käsitteet sekä sananmuodostuskeinot.

S22 Kieli, kulttuuri ja identiteetti 

Opintojakson keskeistä on kielentuntemus ja oman kieli-identiteetin rakentuminen sekä suomen kielen ja kulttuurin erityisyyden ymmärtäminen maailman kielten joukossa. Opiskelija soveltaa kielen rakenteiden tuntemustaan omia tekstejä prosessinomaisesti tuottaessaan sekä kehittyy palautteen antajana ja vastaanottajana. Kurssilla harjoitellaan kuullun ymmärtämistä ja omaa viestimistä esimerkiksi suunniteltuja puhe-esityksiä pitämällä. 

S23 Kirjallisuuden keinoja ja tulkintaa

Opintojakson perehdytään kaunokirjallisuuden lajeihin ja monimuotoisiin teksteihin. Kurssin tavoitteena on syventää opiskelijan taitoa eritellä ja tulkita kirjallisuutta ja esimerkiksi teatteri- ja elokuvataidetta sekä suullisesti että kirjallisesti. Keskeistä on kirjallisuuden pohjalta kirjoittaminen ja kielikuvien, vertausten sekä monitulkintaisten ilmausten kulttuurisidonnaisuuden ymmärtäminen. Kurssissa luetaan jokin suomalaisen kirjallisuuden keskeinen teos, jota käsitellään kirjallisuuskeskustelussa.

S24 Tekstit ja vaikuttaminen

Opintojakson tutkitaan monimuotoisia tekstejä vaikuttamisen näkökulmasta. Tavoitteena on syventää kriittistä lukutaitoa ja oppia tarkastelemaan ja arvioimaan tekstejä ja niiden välittämiä arvoja. Opiskelija harjoittelee argumentointitaitoja ja tuottaa sekä kantaa ottavia kirjoituksia että puheenvuoroja. Opiskelija syventää kielen perusrakenteiden hallintaa, erityisesti sijamuotojen merkitystehtäviä ja rektioita sekä tarkastelee nominaalimuotoja että lauseenvastikkeita.

S25 Teksti ja konteksti

Opintojakson opitaan tunnistamaan tekstin tyylipiirteitä. Erityylisiä tekstejä eritellään, tulkitaan ja tuotetaan sekä kirjallisesti että suullisesti. Kurssilla tutustutaan keskeisten teosten avulla kulttuurisen kontekstin käsitteeseen ja ymmärretään, että kirjallisuus on kulttuuri- ja aikasidonnaista. Lisäksi opiskelijat perehtyvät kielenhuoltoon tyylin näkökulmasta. Opiskelija valmistaa puhe-esityksen tai osallistuu esimerkiksi paneelikeskusteluun kirjallisuuden tai muiden tekstien pohjalta.

S26 Nykykulttuuri ja kertomukset

Opintojakson käsitellään nykykirjallisuutta ja -kulttuuria erityisesti kertomusten näkökulmasta. Opiskelija syventää käsitystään suomalaisesta nykykulttuurista ja sen ajankohtaisista ilmiöistä. Keskeistä on oppia toimimaan eettisesti ja rakentavasti erilaisissa vuorovaikutustilanteissa, esimerkiksi verkossa. Kurssiin kuuluu puhe- ja kirjoitustehtäviä sekä kielenhuoltoa. Opiskelija vertailee suomalaista kulttuuria muihin tuntemiinsa kulttuureihin. Laajennetaan sanavarastoa ja perehdytään vaikeisiin kielen rakenteisiin.

Valinnaiset valtakunnalliset opinnot


S27 Puhe- ja vuorovaikutustaitojen syventäminen

Opintojakson tavoitteena on syventää ja monipuolistaa puhe- ja vuorovaikutustaitoja. Opiskelija oppii tarkastelemaan tietoisesti erilaisia vuorovaikutustilanteita sekä arvioimaan itseään ja muita esiintyjinä ja ryhmässä viestijöinä. Lisäksi opiskelija ymmärtää puheviestinnän kulttuurisidonnaisuuden. Opiskelija oppii tuntemaan puhutun kielen sävyjä ja eri tyylejä.

S28 Kirjoittamistaitojen syventäminen

Opintojakson tavoitteena on syventää tekstin tuottamisen taitoja ja kerrata kielenhuoltoa. Kurssilla kirjoitetaan muun muassa asiatyylisiä aineistopohjaisia tekstejä sekä mediatekstejä yksin ja yhdessä. Kurssilla käsitellään ajankohtaisia teemoja myös keskustellen. Kurssilla kerrataan kirjoittamisprosessi ja valmistaudutaan yo-kokeeseen.

S29 Lukutaitojen syventäminen 

Opintojakson tavoitteena on syventää monipuolisesti lukutaitoja. Erilaisia tekstejä, myös monimuotoisia, analysoidaan kirjallisesti ja suullisesti. Tutustutaan kielen analyysin ja erittelyn käsitteisiin sekä jaetaan omia lukukokemuksia. Opiskelija tekee käännösharjoituksen sekä kirjailija- tai teosesittelyn. Kurssi valmentaa yo-kokeeseen.