Saksa

SAKSA B2 -ja B3 –OPPIMÄÄRÄ

  

Yläkoulussa alkanut saksa jatkuu lukiossa B2-kielenä mutta voit myös aloittaa lukiossa saksan opinnot kertaamalla jaksoilla SAB31 ja / tai SAB32 jo aiemmin tutuiksi tulleita asioita. Yläkoulusta jatkavan saksan varsinaiset opinnot alkavat jaksolla SAB21, joka pidetään yhdessä SAB33 jakson kanssa.

Lukiossa saksan opinnot aloittavat eli SAB3- opiskelijat valitsevat aina SAB31:stä alkaen. SAB3-oppimäärän lisäksi opiskelijoiden on hyvä valita jakson SAB38 jälkeen valtakunnallisesti valinnaiset opintojaksot SAB27 ja 28, erityisesti jos tavoitteena lyhyen kielen ylioppilaskirjoitukset.

  

Valtakunnalliset valinnaiset opinnot


SAKSA B2 -OPPIMÄÄRÄ

  

SAB21 / SAB33 Perustason alkeet 3 (2 op) 1. vsk  

Vahvistetaan yläkoulussa tai lukion perustason alkeiden 1 ja 2 jakson aikana opittua kielitaitoa ja rohkaistaan opiskelijaa käyttämään kohdekieltä kirjallisessa ja suullisessa viestinnässä esim. vapaa-ajanvietosta, harrastuksista ja koulusta kerrottaessa oman parin kanssa tai pienessä ryhmässä. Kiinnitetään edelleen huomiota ääntämiseen ja intonaatioon. Harjoitellaan kohdekielen käyttöä arkisissa vuorovaikutustilanteissa sekä tavanomaisissa asiointitilanteissa. 

SAB22 / SAB34 Perustaso 1 (2 op) 1.vsk

Jakson aikana perehdytään saksan kielen asemaan ja levinneisyyteen sekä rohkaistaan opiskelijaa käyttämään kohdekieltä tiedonhankinnan välineenä. Vertaillaan Suomen ja saksalaisen kielialueen kulttuurien eroja ja opitaan kertomaan suullisesti ja kirjallisesti Suomesta kohdekielellä. Parin kanssa käydyissä vuorovaikutustilanteissa harjaannutaan kertomaan arjen tavoista ja perinteistä. 

SAB23 / SAB35 Perustaso 2 (2 op) 2. vsk

 Jakson aikana syvennetään saksan kielen taitoa kielen eri osa-alueilla ja opitaan uusia rakenteita. Harjaannutaan ilmaisemaan omia tuntemuksia ja mielipiteitä kohdekielellä sekä harjoitellaan parin kanssa vuorovaikutuksen ylläpitoa ja aktiivisen kuuntelun taitoa. Laajennetaan sana –ja ilmaisuvarastoa nuoren hyvinvointiin ja terveyteen liittyvissä aiheissa sekä käsitellään eri elämänvaiheita tavoitekielellä.

SAB24 / SAB36 Perustaso 3 (2 op) 2. vsk

Jakson aikana perehdytään saksalaisen kielialueen kulttuurisesti ja historiallisesti keskeisiin aihepiireihin. Opiskelijaa rohkaistaan ottamaan selvää kohdekielellä itselle kiinnostavista ajankohtaisista kulttuuriaiheista, joista on mahdollista tehdä oma kohdekielinen suullinen tai kirjallinen tuotos. Vahvistetaan edelleen parin kanssa tai pienissä ryhmissä keskustelu -ja vuorovaikutustaitoja jakson aihepiireihin liittyen sekä opitaan uusia rakenteita.

SAB25 / SAB37 Perustaso 4 (2 op) 2. vsk

Jakson aikana opitaan kertomaan saksan kielellä omista tulevaisuuden suunnitelmista ja harjoitellaan tavoitekieltä sekä suullisesti että kirjallisesti erilaisissa jatko-opinintoihin ja työelämään liittyvissä tilanteissa. Työskentelytapoina ovat pari –tai pienryhmätyö. Syvennetään jo opittuja asioita ja opetellaan uusia rakenteita.

SAB26 / SAB38 Perustaso 5 (2 op) 3. vsk

  Jakson aikana laajennetaan tekstin ymmärtämisen taitoja ajankohtaisista aiheista ja tutustutaan saksankieliseen mediaan sekä kehitetään monilukutaitoa. Syvennetään taitoa tuottaa kohdekieltä vuorovaikutustilanteen edellyttämällä tavalla viestin vastaanottaja huomioon ottaen. Mahdollisia käsiteltäviä aiheita voivat olla esimerkiksi ympäristöasiat, kierrätys, kehitysyhteistyö tai kulttuurien välinen erilaisuus.  

SAB27 Perustason jatko 1 (2 op) 3. vsk

Jakson aikana vahvistetaan tekstin tulkinta –ja tuottamistaitoja. Syvennetään kykyä ilmaista saksan kielellä omaa mielipidettä ja kertoa erilaisista asuinympäristöistä ja kestävästä elämäntavasta. Suullisissa ja kirjallisissa tuotostehtävissä harjoitellaan ottamaan kantaa luonto –ja ympäristöasioihin. Jakson aikana aloitetaan tavoitteellinen harjoittelu ylioppilaskokeisiin.

SAB28 Perustason jatko 2 (2 op) 3. vsk 

Jakson aikana kerrataan ja vahvistetaan jo opittua sekä laajennetaan suullista ja kirjallista saksan kielen taitoa kansainvälisen osaamisen ja yhteistyön aihealueilta. Valmistaudutaan myös tuleviin ylioppilaskokeisiin vahvistamalla kuullun ymmärtämistä ja tutustutaan yo-kokeessa eteen tuleviin erilaisiin tekstilajeihin ja niiden kirjoittamiseen.

SAB29 / SAB39 Abikurssi (2 op) 3.vsk

Jakson aikana vahvistetaan ja syvennetään ylioppilaskokeessa tarvittavia kielellisiä taitoja rakenteiden, sanaston, luetun ja kuullun ymmärtämisen sekä kirjallisen tuottamisen osa-alueilla opiskelijan oman tason ja tavoitteiden mukaisesti. Opintojakso arvioidaan suoritusmerkinnällä.    

SAB210 / SAB310 Tukikurssi (2 op) 2. vsk / 3.vsk

Jakson aikana vahvistetaan keskeisiä kielioppiasioita esim. verbimuotoja, eri sijamuotojen käyttöä substantiiveilla ja pronomineilla sekä kartutetaan keskeistä sanastoa. Vahvistetaan saksan kielen opiskelutaitoja. Kurssi on tarkoitettu toisen vuoden opiskelijoille.Opintojakso arvioidaan suoritusmerkinnällä. 


SAKSA B3-OPPIMÄÄRÄ 

SAB31 Perustason alkeet 1 (2 op) (1. vsk)

Jakson aikana vahvistetaan ja syvennetään oppijan hyviä kielten opiskelun taitoja ja käytänteitä sekä tuetaan vertaisoppimiseen.  Johdatetaan kohdekielisen kulttuurin tuntemukseen, opiskellaan kielen perussanastoa, rakenteita sekä ääntämistä ja intonaatiota. Jaksossa rohkaistaan suulliseen tavoitekieliseen ilmaisuun sekä tuottamaan ensimmäisiä kohdekielisiä kirjallisia viestejä. 

SAB32 Perustason alkeet 2 (2 op) (1. vsk)

Jakson aikana opetellaan kuvailemaan kohdekielellä omaa lähipiiriä ja arkea sekä käyttämään kohdekieltä arjen vuorovaikutustilanteissa ja tavallisimmissa asiointitilanteissa. Ääntämistä ja intonaatiota sekä suullista ja kirjallista viestintää harjoitellaan yksilö –ja parityönä.

Perustason alkeet jakson 2 jälkeen opiskelu yhdistyy SAB2 oppimäärän jaksoihin SAB21-SAB28.


SAB33 / SAB21 Perustason alkeet 3 (2 op) 1. vsk

Vahvistetaan yläkoulussa tai lukion perustason alkeiden 1 ja 2 jakson aikana opittua kielitaitoa ja rohkaistaan opiskelijaa käyttämään kohdekieltä kirjallisessa ja suullisessa viestinnässä esim. vapaa-ajanvietosta, harrastuksista ja koulusta kerrottaessa oman parin kanssa tai pienessä ryhmässä. Kiinnitetään edelleen huomiota ääntämiseen ja intonaatioon. Harjoitellaan kohdekielen käyttöä arkisissa vuorovaikutustilanteissa sekä tavanomaisissa asiointitilanteissa. 

SAB34 / SAB22 Perustaso 1 (2 op) 1. vsk

Jakson aikana perehdytään saksan kielen asemaan ja levinneisyyteen sekä rohkaistaan opiskelijaa käyttämään kohdekieltä tiedonhankinnan välineenä. Vertaillaan Suomen ja saksalaisen kielialueen kulttuurien eroja ja opitaan kertomaan suullisesti ja kirjallisesti Suomesta kohdekielellä. Parin kanssa käydyissä vuorovaikutustilanteissa harjaannutaan kertomaan arjen tavoista ja perinteistä.

SAB35 / SAB23 Perustaso 2 (2 op) 2. vsk

 Jakson aikana syvennetään saksan kielen taitoa kielen eri osa-alueilla ja opitaan uusia rakenteita. Harjaannutaan ilmaisemaan omia tuntemuksia ja mielipiteitä kohdekielellä sekä harjoitellaan parin kanssa vuorovaikutuksen ylläpitoa ja aktiivisen kuuntelun taitoa. Laajennetaan sana –ja ilmaisuvarastoa nuoren hyvinvointiin ja terveyteen liittyvissä aiheissa sekä käsitellään eri elämänvaiheita tavoitekielellä.

SAB36 / SAB24 Perustaso 3 (2 op) 2. vsk

 Jakson aikana perehdytään saksalaisen kielialueen kulttuurisesti ja historiallisesti keskeisiin aihepiireihin. Opiskelijaa rohkaistaan ottamaan selvää kohdekielellä itselle kiinnostavista ajankohtaisista kulttuuriaiheista, joista on mahdollista tehdä oma kohdekielinen suullinen tai kirjallinen tuotos. Vahvistetaan edelleen parin kanssa tai pienissä ryhmissä keskustelu -ja vuorovaikutustaitoja jakson aihepiireihin liittyen sekä opitaan uusia rakenteita.

SAB37 / SAB25 Perustaso 4 (2 op) 2. vsk

Jakson aikana opitaan kertomaan saksan kielellä omista tulevaisuuden suunnitelmista ja harjoitellaan tavoitekieltä sekä suullisesti että kirjallisesti erilaisissa jatko-opinintoihin ja työelämään liittyvissä tilanteissa. Työskentelytapoina ovat pari –tai pienryhmätyö. Syvennetään jo opittuja asioita ja opetellaan uusia rakenteita.  

SAB38 / SAB26 Perustaso 5 (2 op) 3. vsk

  Jakson aikana laajennetaan tekstin ymmärtämisen taitoja ajankohtaisista aiheista ja tutustutaan saksankieliseen mediaan sekä kehitetään monilukutaitoa. Syvennetään taitoa tuottaa kohdekieltä vuorovaikutustilanteen edellyttämällä tavalla viestin vastaanottaja huomioon ottaen. Mahdollisia käsiteltäviä aiheita voivat olla esimerkiksi ympäristöasiat, kierrätys, kehitysyhteistyö tai kulttuurien välinen erilaisuus.

Jakson SAB38 jälkeen lukion alkavan kielen saksan opinnot jatkuvat jaksojen SAB27 - SAB28 mukaisesti. Näiden lisäksi opiskelija voi valita myös jaksot SAB39/SAB29 ja SAB310/SAB210. Näillä jaksoilla vankennetaan kielitaitoa ja valmistaudutaan kohti lyhyen kielen ylioppilaskokeita, jotka perustuvat lukion VKA2 (SAB21SAB28) oppimäärän opintoihin.


Koulukohtaiset jaksot


SAB39 / SAB29 Abikurssi (2 op) 3.vsk.

Jakson aikana vahvistetaan ja syvennetään ylioppilaskokeessa tarvittavia kielellisiä taitoja rakenteiden, sanaston, luetun ja kuullun ymmärtämisen sekä kirjallisen tuottamisen osa-alueilla opiskelijan oman tason ja tavoitteiden mukaisesti. Opintojakso arvioidaan suoritusmerkinnällä.    

SAB310 / SAB210 Tukikurssi (2 op) 2. vsk / 3.vsk

Jakson aikana vahvistetaan keskeisiä kielioppiasioita esim. verbimuotoja, eri sijamuotojen käyttöä substantiiveilla ja pronomineilla sekä kartutetaan keskeistä sanastoa. Vahvistetaan saksan kielen opiskelutaitoja. Kurssi on tarkoitettu toisen vuoden opiskelijoille. Opintojakso arvioidaan suoritusmerkinnällä.