A-kielet 
Englanti ja saksa

 

ENGLANTI, A-OPPIMÄÄRÄ

 

Pakolliset opinnot

 

ENA 1 + 2 Opiskelutaidot ja kieli-identiteetin rakentaminen sekä Englanti globaalina kielenä (4 op) 1. vsk.

Opintojaksolla käsitellään nuoren arkielämään, ihmissuhteisiin ja hyvinvointiin liittyviä aihepiirejä. Opiskelija perehtyy englantiin maailmankielenä ja kommunikaation välineenä. Kurssilla kehitetään opiskelutaitoja itsenäisesti ja ryhmässä. Opiskelijaa kannustetaan tunnistamaan omat vahvuutensa.

ENA3 Englannin kieli ja kulttuuri luovan ilmaisun välineenä (2 op) 1. vsk.

Opintojaksolla tutustutaan kulttuurin eri osa-alueisiin ja luovaan toimintaan. Opiskelija harjoittelee erityyppisten tekstien tuottamista ja ymmärtämistä.  

ENA4  Englannin kieli vaikuttamisen välineenä  (2 op)  2. vsk.

Opintojaksolla perehdytään ajankohtaisiin yhteiskunnallisiin ilmiöihin ja vaikuttamiseen Suomessa sekä maailmalla. Opiskelija kehittää kriittistä lukutaitoaan ja tiedonhakutaitojaan.  

ENA5 Kestävä tulevaisuus ja tiede (2 op) 2. vsk.

Opintojaksolla tutustutaan englantiin tieteen, tutkimuksen ja teknologian kielenä sekä pohditaan erilaisia tulevaisuudenvisioita. Opiskelija kehittää argumentointitaitojaan suullisessa ja kirjallisessa viestinnässä.  

ENA6 Englannin kieli jatko-opinnoissa ja työelämässä (2 op) 2. vsk.

Opintojaksolla syvennetään jatko-opinnoissa ja työelämässä tarvittavaa englannin kielitaitoa. Opiskelija perehtyy talousasioihin sekä nuoren omasta että yhteiskunnallisesta näkökulmasta.

 

Valtakunnalliset syventävät opinnot

ENA7 Ympäristö ja kestävä elämäntapa (2 op)  3. vsk.

Opintojaksolla täydennetään pakollisten kurssien teemoja kestävän elämäntavan näkökulmasta. Opiskelija vankentaa taitoaan ymmärtää ja tuottaa erilaisia tekstejä. Opiskelija kehittää kielitaitoaan ja kielellistä tarkkuuttaan omien tarpeidensa ja taitotasonsa mukaan.    

ENA8 Viesti ja vaikuta puhuen (2 op) 2./3. vsk.

Opintojaksolla parannetaan kykyä ymmärtää ja tuottaa puhuttua kieltä. Opiskelijaa rohkaistaan kehittämään suullista ilmaisutaitoaan ja itsevarmuutta viestijänä. Pakollisten kurssien aihepiirejä kerrataan ja laajennetaan. Opintojakson päätteeksi suoritetaan suullisen kielitaidon koe.

 

Koulukohtaiset opinnot

 

ENA9 Abikurssi (2 op) 3. vsk.

Opintojaksolla on tavoitteena perehtyä syvällisesti ylioppilaskirjoitusten eri tehtävätyyppeihin, syventää ajankohtaisiin yhteiskunnallisiin aiheisiin liittyvää sanastoa ja vahvistaa vaativimpien kielioppiasioiden hallintaa. Opintojaksolla valmistaudutaan ylioppilaskirjoituksiin ja tavoitteena on, että opiskelija saa käsityksen omasta osaamisestaan tulevassa ylioppilaskokeessa.

ENA10 Luetunymmärtämisen opintojakso (2 op) 3. vsk.

Opintojaksolla harjoitellaan erilaisia lukemisen strategioita sekä ylioppilaskoetta että jatko-opintoja silmällä pitäen. Lisäksi käydään läpi erilaisia ylioppilaskokeessa aiemmin   esiintyneitä tehtävätyyppejä. Opintojakson materiaali koostuu opettajan ja opiskelijoiden  yhdessä valitsemasta sekä sähköisestä että painetusta ajankohtaisesti ja aihepiireiltään monipuolisesta materiaalista. 
Opintojaksoa ei voi suorittaa itsenäisesti, vaan suorittaminen edellyttää läsnäoloa tunneilla.  Opintojakso arvioidaan suoritusmerkinnällä. 
Opintojakso on tarkoitettu suoritettavaksi aikaisintaan opintojakson ENA 5 jälkeen.

ENA11 Ainekirjoituksen opintojakso (2 op) 3. vsk.

Opintojaksolla harjoitellaan erityyppisten oikeakielisten tekstien kirjoittamista. Keskitytään monipuolisen tekstin tuottamiseen oma taso huomioiden. Kiinnitetään huomiota kielen rakenteisiin ja sanastoon sekä tekstin sidosteisuuteen ja sisällölliseen laajuuteen. Opintojaksoa ei voi suorittaa itsenäisesti, vaan suorittaminen edellyttää läsnäoloa tunneilla. Opintojakso arvioidaan suoritusmerkinnällä. Opintojakso on tarkoitettu suoritettavaksi aikaisintaan opintojakson ENA 5 jälkeen.

ENA12 Kielioppi haltuun (2 op) 3. vsk.

Opintojaksolla kerrataan englannin peruskielioppia opiskelijoiden toiveet huomioiden monipuolisin tehtävin opettajan kokoaman materiaalin ja kielioppikirjan avulla. Opintojakso  on tarkoitettu suoritettavaksi opintojen loppuvaiheessa osana ylioppilaskirjoituksiin valmistautumista. Opintojaksoa ei voi suorittaa itsenäisesti, vaan suorittaminen edellyttää läsnäoloa oppitunneilla. Opintojakso arvioidaan suoritusmerkinnällä.

ENA13 Englannin niveltävä opintojakso (2 op) 1. vsk.

Opintojakso antaa valmiuksia englannin pitkän oppimäärän opiskeluun. Kerrataan peruskoulussa harjoiteltuja englannin kielen rakenteita sekä palautetaan mieleen ja laajennetaan sanastoa. Keskitytään myös monipuolisten oppimistekniikoiden omaksumiseen. Opintojakso on tarkoitettu suoritettavaksi ensimmäisen opiskeluvuoden aluksi ja se arvioidaan suoritusmerkinnällä.

 

SAKSA, A-OPPIMÄÄRÄ 

 

Pakolliset opinnot

SAA1+SAA2 (1 + 3 op) SA1 Opiskelutaidot ja kieli-identiteetin rakentaminen (1 op) ja SA2 kieli globaalissa maailmassa ja vuorovaikutusosaaminen (3 op) 1. vsk.

Starttijakson aikana kerrataan jo aiemmin opittua ja tavoitteena on kehittää saksan kielen taitoa sekä suullisesti että kirjallisesti sekä pitää yllä kohdekielen ääntämistä ja intonaatiomallia. SAA1 jakson aikana totutellaan saksan kielen A-oppimäärän opiskeluun ja kehitetään opiskelutaitoja ja kielitietoisuutta mm. laatimalla ja täydentämällä opiskelijan omaa kieliprofiilia kohdekielen näkökulmasta. Opiskelija harjaantuu myös tunnistamaan omia vahvuuksia kielenoppijana. Vahvistetaan kohdekielistä keskustelemista arkisista asioista ja harjoitellaan vuorovaikutusta hyvinvoinnin ja itsetunnon rakentajana. 

SA2 jakson aikana vahvistetaan edelleen saksan kielen ääntämis –ja intonaatiomallia sekä vuorovaikutustaitoja. Opiskelija harjaantuu itsenäisempään saksan kieliseen suulliseen ja kirjalliseen tuottamiseen. Jaksossa käsitellään myös kansainvälisyyttä arjessa ja lähiympäristössä.

 

SAA3 Kieli ja kulttuuri luovan ilmaisun välineenä (2 op) 1. vsk.

Jakson aikana käsitellään kulttuurin eri osa-alueita saksankielisellä kielialueella ja Suomessa eri viestintäkanavia hyödyntäen. Kehitetään tavoitekielisen tekstin tuottamisen taitoja sekä suullisesti että kirjallisesti itselle tärkeistä kulttuuriaiheista eri viestintävälineitä hyödyntäen. Argumentointitaitoja voidaan harjoitella kirjoittamalla kirja- tai elokuva-arvostelu tai arvostelu taideteoksesta. Opiskelija rohkaistaan käyttämään reflektointia kielenoppimisen välineenä.

SAA4 Kieli vaikuttamisen välineenä (2 op) 2. vsk.

Jakson aihepiireinä ovat kulttuurisesti ja katsomuksellisesti moninainen elinympäristö sekä ajankohtaiset ilmiöt yhteiskunnassa. Jaksolla kehitetään erilaisten tekstilajien tulkintaa ja tuottamista. Harjaannutaan ottamaan kantaa saksan kielellä yhteiskunnallisiin asioihin monimuotoisilla tuotostehtävillä.

SAA5 Kestävä tulevaisuus ja tiede (2 op) 2. vsk.

Jakson aikana syvennetään tiedonhankinnan taitoja opiskelijaa kiinnostavista tieteenaloista ja tulevaisuudenvisioista ja vahvistetaan hänen tekstin tulkitsemisen taitojaan. Harjaannutetaan tekstin tuottamisen taitoja ja kehitetään taitoja kertoa saksan kielellä itseään kiinnostavista aiheista yksin ja ryhmässä. Vahvistetaan jo opittujen rakenteiden hallintaa ja opetellaan uusia.

SAA6 Kieli jatko-opinnoissa ja työelämässä (2 op) 2. vsk.

Jakson aihepiireinä ovat lukion jälkeiset jatko-opinnot ja urasuunnitelmat sekä itsenäistyvän nuoren arjen ja talouden hallinta. Opiskelijaa rohkaistaan käyttämään pari –ja ryhmätöissä saksan kieltä erilaisissa opiskeluun ja työntekoon liittyvissä vuorovaikutustilanteissa sekä kehitetään vuorovaikutustaitoja myös muodollisissa asiayhteyksissä. Harjaannutaan tuottamaan esim. työhakemus, CV tai motivaatiokirje /–video työhakemuksen liitteeksi.

 

Valtakunnalliset valinnaiset opinnot

 

SAA7 Ympäristö ja kestävä elämäntapa (2 op) 2. vsk.

Jakson aihepiireinä ovat globaalit ympäristökysymykset ja kestävä elämäntapa opiskelijan omassa elinympäristössä. Opiskelijaa rohkaistaan aihepiirin mukaisiin suullisiin ja kirjallisiin vuorovaikutustilanteisiin sekä vahvistetaan argumentointitaitoja. Kerrataan verbioppia ja harjoitellaan myös tuleviin ylioppilaskirjoituksiin.

SA8 Viesti ja vaikuta puhuen (2 op) 3. vsk.

Jaksossa harjoitellaan erilaisia puheviestinnän strategioita ja suullisen viestinnän eri tilanteita. Kurssin aihepiirit liittyvät arkielämän viestintätilanteiden kertaamisen ja syventämisen ohella ajankohtaisiin aiheisiin. Työtapoina ovat pari –ja ryhmäkeskustelut. Opiskelija harjoittelee jakson aikana myös valmistelua edellyttävää suullista tuottamista. Jaksoon sisältyy Opetushallituksen tuottaman suullisen kielitaidon kokeen tai erillisen ohjeistuksen mukaisten näyttöjen suorittaminen.

 

Koulukohtaiset opinnot

 

SAA9 Abikurssi (2 op) 3. vsk.

Jakson aikana vahvistetaan ja syvennetään ylioppilaskokeessa tarvittavia kielellisiä taitoja rakenteiden, sanaston, luetun ja kuullun ymmärtämisen sekä kirjallisen tuottamisen osa-alueilla opiskelijan oman tason ja tavoitteiden mukaisesti. Opintojakso arvioidaan suoritusmerkinnällä.    

SAA10 Kertauskurssi lukion aloittaville (2 op) 1./2. vsk.

Jakson aikana kerrataan ja vahvistetaan keskeisiä kielioppiasioita ja keskeistä sanastoa. Opiskelija harjaantuu vieraiden kielten opiskelutaidoissa. Opintojakso arvioidaan suoritusmerkinnällä.