Fysiikka

Pakollinen opintojakso

(Huom! Pakolliset jaksot on suoritettava numerojärjestyksessä.)

FY1FY2 Mittaaminen ja energia; Fysiikka luonnontieteenä sekä Fysiikka, ympäristö ja yhteiskunta (2 op) 1 vsk.

Opintojakson tavoitteena on ymmärtää fysiikan merkitys yhteiskunnassa ja jatko-opinnoissa sekä tieteellisessä maailmankuvassa. Jaksossa keskeisiä asioita ovat kokeellisuus, ilmiöiden mallintaminen graafisesti, voimien vaikutusten ja liikkeen ymmärtäminen. Toinen keskeinen teemä on energian ymmärtäminen sen kaikkine vaikutuksineen yhteiskuntaan. 


Valtakunnalliset syventävät opinnot

FY3 Energia ja Lämpö (2op)  1 vsk.

Opintojakson  tavoitteena on ymmärtää lämpöilmiöitä jokapäiväisessä elämässä.  Opintojakson antaa valmiuksia seurata ja osallistua energiakeskusteluun yhteiskunnassa.Keskeisiä sisältöjä ovat työn, energian ja hyötysuhteen käsitteet, lämpöopin systeemin tilanmuuttujat ja olomuodon muutokset. 

FY4 Voima ja liike (2op)  2 vsk.

Opintojakson  tavoitteena on, että opiskelija oppii ymmärtämään, soveltamaan ja tutkimaan kokeellisesti voimaan ja liikkeeseen liittyviä ilmiöitä. Jaksolla käsitellään mekaanisen energian ja liikemäärän säilymislakeja.  Tarkastellaan mm. suoraviivaista liikettä, Newtonin lakeja, voiman momenttia ja törmäyksiä. 

FY5 Jaksollinen liike ja aallot (2op) 2 vsk.

Opintojaksolla perehdytään ympyrä- ja värähdysliikkeeseen sekä gravitaatiovuorovaikutukseen. Aaltoliikkeen ominaisuuksiin tutustutaan äänen ilmiöiden, kuten heijastumisen, taittumisen ja interferenssi-ilmiöiden kautta. 

FY6 Sähkö (2op) 2 vsk.

Opintojakson tavoitteena on, että opiskelija oppii ymmärtämään, soveltamaan ja tutkimaan kokeellisesti sähköön liittyviä ilmiöitä. Jaksolla tutustutaan mm. yksinkertaisiin tasavirtapiireihin, niissä oleviin komponentteihin sekä sähköstaattiseen vuorovaikutukseen ja sähkökenttään. 

FY7 Sähkömagnetismi ja valo (2op)  3 vsk.

Opintojakson tavoitteena on sähkömagneettisen induktion ja sähkömagneettisen aaltoliikkeen ominaisuuksien ja merkityksen oppiminen valon ja varauksellisten hiukkasten käyttäytymisen kautta.Jaksolla opitaan muodostamaan jäsennetty käsitys fysikaalisesta ilmiöstä mm. käyttämällä ja arvioimalla erilaisia tietolähteitä. 

FY8 Aine, säteily ja kvantittuminen (2op)  2 vsk.

Opintojakson tavoitteena on ymmärtää hiukkasten ja säteilyn dualistinen luonne, massan ja energian vastaavuus, energian kvantittumisen käsite, ytimen rakenne ja radioaktiivisuus sekä säteilyn lajit, säteilyturvallisuus ja säteilyn hyötykäyttö.


Koulukohtaiset opinnot


FY9 Fysiikan kokonaiskuva (2op)  3 vsk.

Opintojakson tavoitteena on, että opiskelija täydentää ja syventää edellisissä jaksoissa opittuja tietoja, osaa niveltää eri kursseilla opitut tiedot toisiinsa sekä saa kokonaiskuvan fysiikan kehityksestä ja pätevyysalueista. Opiskelija osaa tulkita fysikaalisesti perustellen annettuja aineistoja ja osaa yhdistää eri tieteiden tuloksia sivistyksessään.  Opintojakso arvioidaan suoritusmerkinnällä fysiikan yleisten arviointiperusteiden mukaisesti.

FY10 Vektorit ja Simulaatiot Fysiikassa (2op)  3 vsk.

Opintojakson tavoitteena on, että opiskelija syventää tietojaan vektorin käsitteestä fysikaalisten ongelmien ratkaisuissa, ymmärtää vektorin matemaattisen ja fysikaalisen luonteen sekä hallitsee fysiikkaa kolmiulotteisessa maailmassa.

FY11 Kokeellinen Fysiikka (2op)  2/3 vsk.

Opintojaksolla perehdytään fysiikan eri alueiden välineisiin, mittaustekniikoihin sekä tutkimussuunnitelman ja työselostuksen laadintaan sekä syvennetään fysiikan osaamista ja kehitetään fysikaalista ajattelua. Opiskelija käsittelee tuloksia, arvioi niiden paikkansapitävyyttä ja luotettavuutta, oppii esittämään töitänsä ja niiden tuloksia eri tavoin.