Oppivelvolliset

Maksuton toinen aste ja 18 ikävuoteen laajentunut oppivelvollisuus tulivat voimaan 1. elokuuta 2021. Uudistus koskee 1.1.2021 jälkeen peruskouluopintonsa päättäviä, eli pääasiassa vuonna 2005 syntyneitä nuoria. Tästä vuodesta lähtien yhdeksäsluokkalaiset ovat siis velvollisia jatkamaan koulupolkuaan toisen asteen opintoihin. Laajennettu oppivelvollisuus ja maksuton toinen aste otetaan käyttöön ikäluokka kerrallaan.

Toisen asteen opintojen välttämättömät kustannukset muodostuvat oppimateriaaleista, työasuista ja -välineistä, tietokoneesta, laskimesta ja tutkintomaksuista. Opiskelijalle maksuttomia ovat:

 • opetus (nykyisinkin maksutonta)
 • päivittäinen ruokailu (nykyisinkin maksutonta)
 • opetuksessa tarvittavat oppikirjat ja muut materiaalit:
  • Opiskelija voi halutessaan käyttää myös omaa tietokonettaan. Laki ei velvoita koulutuksen järjestäjää maksamaan opiskelijalle käyttökorvausta oman tietokoneen käytöstä.
 • opetuksessa tarvittavat työvälineet, -asut ja -aineet
 • lukion oppimäärän päätteeksi suoritettavan ylioppilastutkinnon suorittamiseksi edellytettävät 5 koetta sekä niiden osalta hylättyjen kokeiden uusiminen
 • vähintään seitsemän (7) kilometrin pituiset koulumatkat:
  • Kelan koulumatkatukea (linkki Kelan sivuille) voi hakea opiskelun alkaessa, ja siinä on kuukauden takautuva hakuaika.
 • Opintoja täydentävistä vapaaehtoisista opintoretkistä, vierailuista, tapahtumista ja muista vastaavista toiminnoista voidaan periä kohtuullisia maksuja (OVL 17 §). Myös pakollisiin opintoihin voi kuulua opintoja täydentäviä vapaaehtoisia retkiä, joista voidaan periä maksuja. Koulutuksen järjestäjä voi siis järjestää esimerkiksi kansainvälistymiseen liittyviä ulkomaanmatkoja, joiden matka- ja majoituskustannuksista opiskelija vastaa itse.
 • Erityistä harrastuneisuutta painottavissa koulutuksissa tarvittavat henkilökohtaiset välineet, kuten soittimet ja urheiluvälineet, joita opiskelija käyttää myös muutoin kuin opetuksen yhteydessä, jäävät edelleen opiskelijan itsensä maksettaviksi (OVL 17 § 1 mom).

Lue tarkemmin, https://minedu.fi/oppivelvollisuuden-laajentaminen