Musiikki

MUSIIKKI

Pakolliset kurssit

MU1 Musiikki ja minä

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija löytää oman tapansa toimia musiikin alueella. Omakohtaisen musiikkisuhteen kautta opiskelija ymmärtää musiikin merkityksiä elämässä ja ihmisen välisessä vuorovaikutuksessa. Kurssilla opiskelija musisoi, syventää omaa osaamistaan ja pohtii asemaansa musiikin kuuntelijana, tulkitsijana, tekijänä ja kulttuuripalvelujen käyttäjänä.

MU2 Moniääninen Suomi

Kurssilla opiskellaan suomalaista musiikkia ja erilaisia Suomessa esiintyviä musiikkikulttuureja. Opiskelussa käytetään monipuolisia työtapoja, erityisesti musisointia ja kuuntelua. Musisoitaessa kiinnitetään huomiota oman taiteellisen ilmaisun sekä kuuntelu- ja vuorovaikutustaitojen kehittämiseen. Ohjelmistoon valitaan eri musiikinlajeja populaari- ja taidemusiikista perinnemusiikkiin.

Valtakunnalliset syventävät kurssit

MU3 Ovet auki musiikille

Kurssilla opiskelija oppii tuntemaan erilaisia musiikkikulttuureja sekä ymmärtää musiikin kulttuurisidonnaisuutta. Kurssilla tutustutaan syvällisesti joihinkin musiikinlajeihin tai -kulttuureihin laulaen, soittaen ja kuunnellen. Opiskelija kehittää musisointi- ja kuuntelutaitojaan sekä taitojaan hankkia ja käsitellä tietoa.

MU4 Musiikki viestii ja vaikuttaa

Kurssilla tutustutaan musiikin käyttöön ja vaikutusmahdollisuuksiin eri taidemuodoissa, monimediaisissa tieto- ja viestintäympäristöissä sekä yhteiskunnassa. Opiskelija tutkii musiikin yhteyttä tekstiin, kuvaan ja liikkeeseen ja perehtyy tarkemmin musiikin käyttötapoihin esimerkiksi elokuvassa, näyttämöllä, joukkoviestimissä tai verkkoympäristöissä.

Koulukohtaiset kurssit

MU5 Musikaali

Kurssilla tehdään musikaali ja tutustutaan ison produktion eri osa-alueisiin. Musikaali toteutetaan joka toinen vuosi. Kurssille osallistujat valitsevat myös monitaiteellisen musiikkiprojektin (TA1).

MU6 Nuotit haltuun

Kurssi on tarkoitettu ensisijaisesti opiskelijoille, jotka eivät ole opiskelleet musiikin teoriaa. Tarkoituksena on saavuttaa 2/3 taso teoriaopinnoissa käytännönläheisesti. Kurssin tavoitteena on, että opiskelija ymmärtää teorian ja käytännön yhteyden. Kurssi arvioidaan suoritusmerkinnällä.

MU7 Bändisoitto

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija kehittää bändisoitto taitoja ja lisää tietämystään populaarimusiikin alueelta. Kurssin lopuksi pidetään mahdollisesti bändikonsertti tai esiinnytään OpenStagella.

MU8 Soitinkurssi

Kurssilla perehdytään kitaransoittoon. Tavoitteena on, että opiskelija oppii lukemaan kitaran sointutaulukoita ja tabulatuureja. Kurssilla opetellaan säestämään sointumerkeistä yleisimmillä säestysrytmeillä sekä näppäillen. Kurssille osallistuminen ei edellytä aikaisempaa soittokokemusta tai omaa soitinta, mutta edistyneemmätkin soittajat ovat tervetulleita. Kurssin korvaa musiikkiopistossa suoritettu vastaava kurssi. Kurssi arvioidaan suoritusmerkinnällä.

MU9 Musiikkiteknologia

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija perehtyy musiikin luomisen ja äänittämisen mahdollisuuksiin musiikkiteknologian eri keinoin. Opiskelija tutustuu tietokonepohjaisen musiikin tekemisen perusteisiin. Kurssilla opetellaan äänittämään midi- ja audioääntä tietokoneella, sekä miksaamaan äänitettyä materiaalia. Opiskelijoiden toiveiden mukaisesti äänitämme audioäänityksenä joko kurssilaisten omaa musisointia tai koulun bändiryhmän soittoa. Kurssi voidaan myös suorittaa periodimaisesti joko iltaopiskeluna tai viikonloppukursseina.

MU10 Kuoro I

Kuorossa tutustutaan monipuolisesti äänenkäyttöön ja harjoitellaan monipuolista ohjelmistoa erilaisia koulun tilaisuuksia varten. Kurssi suoritetaan osallistumalla aktiivisesti kuoron harjoituksiin ja esiintymisiin lukioaikana. Kurssi arvioidaan suoritusmerkinnällä.

MU11 Kuoro II

Mahdollisuus osallistua koko koulun sekakuoroon tai mieskuoro Testostenoreihin.

MU12 Musiikin lukiodiplomi

Musiikin lukiodiplomi on opiskelijan koko lukioaikaiseen musiikin opiskeluun perustuva näyttötyö, jonka suorittamisessa noudatetaan valtakunnallisia ohjeita ja arviointikriteerejä. Edellytyksenä diplomin tekemiselle on vähintään neljän musiikin lukiokurssin suorittaminen. Lukiodiplomin arvioi lukion musiikinopettajan lisäksi myös ulkopuolinen asiantuntija. Arviointi suoritetaan asteikolla 1 – 5. Lukiodiplomitodistus tulee liitteeksi lukion päästötodistukseen.

http://www.edu.fi/lukiodiplomit/musiikin_lukiodiplomi

MUSIIKKILINJA

Lukiossamme toimii musiikkilinja. Linja on tarkoitettu niille opiskelijoille, joiden harrastuksiin musiikki on kuulunut ennen lukio-opintoja. Vuosittain linjalle valitaan pääsykokeella ja lukuaineiden keskiarvon perusteella n. 20 opiskelijaa.

Musiikkilinja järjestää lukuvuoden aikana erilaisia musiikkitapahtumia sekä tuottaa musiikkiesityksiä koulun yhteisiin tilaisuuksiin. Tavoitteena on musiikin harrastuksen kannustaminen ja tukeminen.

Kangasalan lukion koulukohtaiset musiikkilinjalaisille tarkoitetut kurssit

MU13 Afroamerikkalaisen musiikin historia

Gospelista Dubsteppiin! Mitä ovat proge, proto-metal, delta blues, dub, ska ja krautrock?

Näihin visaisiin kysymyksiin saat vastauksen MU14-kurssilla! Afroamerikkalaisen musiikin kurssilla tutustutaan populaarimusiikkimme pitkään ja rönsyilevään historiaan soiton ja musiikin kuuntelun avulla.

MU14 Musiikkiprojekti

Toteutetaan yhdessä suunniteltu musiikkiprojekti. Sisältö voi vaihdella ryhmästä riippuen. Kurssi toteutetaan joka toinen vuosi.

MU15 Yhteismusisointi

Kurssin tarkoitus on syventää opiskelijan yhteismusisointitaitoja. Suoritetaan yleensä ensimmäisen opiskeluvuoden syksyllä. Kurssin aikana toteutetaan joulukonsertti tai muu vastaava laaja esitys. Ryhmä jaetaan pienempiin kokoonpanoihin ja suuri osa konsertin ohjelmistosta toteutetaan pienemmillä kollektiiveilla. Ohjelmistoa harjoitellaan myös itsenäisesti. Aikataulun salliessa voidaan myös säveltää ja esittää opiskelijoiden omia kappaleita.

MU16 Biisinteko- ja sovituskurssi

Kurssilla opetellaan biisintekoa: säveltämistä, sanoittamista ja sovittamista. Kurssilaisilla ei tarvitse olla aikaisempaa kokemusta biisin teosta. Tuotosten ohella kurssin tärkeänä tavoitteena on innostaa opiskelijoita omaan musiikilliseen tuotantoon. Pyrimme madaltamaan kynnystä luoda itse uutta ja arvokasta. Rikomme hienouden, taiteellisuuden ja liiallisen kunnioituksen myyttiä, joka liittyy usein säveltämisen, sovittamisen ja sanoittamisen. Biisin tekeminen on vahva väline tunteiden purkamiseen ja se kuuluu kaikille. Kurssin mottona on "Paineetta biisintekoon".

MU17 Äänitys- ja sovituskurssi

Kurssi liittyy MU8-kurssiin kiinteästi. Tällä kurssilla MU8 mahdollisesti syntyvät tuotokset sovitetaan, harjoitellaan ja äänitetään levyksi. Kurssilla tutustutaan myös äänittämiseen ja miksaukseen.

MU18 Yhtyelaulu

Yhtyelaulukurssilla keskitytään erilaisiin laulutyyleihin ja -tekniikkaan. Tutustutaan a capella -lauluun. Opiskelija oppii muodostamaan melodioille yksinkertaisia stemmoja. Kehitetään laulutekniikkaa eteenpäin ja pyritään tekemään laulamisesta helppoa tekniikan avulla. Kurssilla jakaudutaan pieniin lauluyhtyeisiin.

MU19 Matkaan! -konsertti

Musiikkilinja kerää varoja mm. keikkailemalla heti ykkösvuodesta lähtien. Kakkosvuoden keväällä järjestetään musalinjan matka valittuun kohteeseen joko ulkomailla tai kotimaassa. Tällä kurssilla tutustutaan kohdemaan musiikkikulttuureihin, sekä harjoitellaan kotimaista musiikkia sisältävä konserttiohjelma matkalla esitettäväksi.

MU20 Musiikki harrastuksena

Opiskelijalla on mahdollisuus saada lukioaikana tapahtuvasta aktiivisesta musiikin harrastamisesta lukiokursseja. Kurssin suorittamisesta sovitaan etukäteen musiikinopettajan kanssa. Suoritusmerkinnän saaminen edellyttää päiväkirjan pitämistä harrastuksesta. Kurssin voi suorittaa myös osallistumalla musiikkiopiston opetukseen.

MU21 Musiikki harrastuksena

Opiskelijalla on mahdollisuus saada lukioaikana tapahtuvasta aktiivisesta musiikin harrastamisesta lukiokursseja. Kurssin suorittamisesta sovitaan etukäteen musiikinopettajan kanssa. Suoritusmerkinnän saaminen edellyttää päiväkirjan pitämistä harrastuksesta. Kurssi voidaan lukea hyväksi myös musiikkiopiston opinnoista.

MU22 Musiikki harrastuksena

Opiskelijalla on mahdollisuus saada lukioaikana tapahtuvasta aktiivisesta musiikin harrastamisesta lukiokursseja. Kurssin suorittamisesta sovitaan etukäteen musiikinopettajan kanssa. Suoritusmerkinnän saaminen edellyttää päiväkirjan pitämistä harrastuksesta. Kurssi voidaan lukea hyväksi myös musiikkiopiston opinnoista.