Muut kurssit

Muita lukiokursseja

 

AKN Aktiivinen kansalaisuus

Opiskelija voi suorittaa Aktiivinen kansalaisuus –kurssin osallistumalla aktiivisesti esimerkiksi oppilaskunnan tai jonkin muun järjestön toimintaan, tai tekemällä vapaaehtoistyötä. Suoritus voi koostua myös osasuorituksista. Opiskelija laatii toiminnasta joko esitelmän, kirjallisen raportin tai muun vastaavan selvityksen.

KV1, KV2, KV3, KV4, KV5 Kansainvälisyyskurssit

Kansainvälisyyskurssien tavoitteena on kartuttaa opiskelijoiden kulttuurien tuntemusta ja antaa aineksia kulttuuri-identiteettien rakentamiseen sekä vahvistaa heidän toimijuuttaan kulttuurisesti moninaisissa toimintaympäristöissä. Keskeisenä lähtökohtana on lukion opiskelijoiden oma kokemusmaailma, jossa erilaiset identiteetit, kielet ja katsomukset elävät rinnakkain ja vuorovaikutuksessa keskenään. Opiskelijoille tarjotaan mahdollisuuksia toimia kulttuurisesti moninaistuvassa yhteiskunnassa ja kansainvälistyneessä työelämässä. Tavoitteena on, että opiskelija osaa toimia moninaisissa verkostoissa ja toimintaympäristöissä pyrkien keskinäiseen kunnioitukseen ja aitoon vuorovaikutukseen.

Kurssit voi suorittaa kansainvälisissä projekteissa, opiskelijavaihdoissa, työharjoitteluissa tai konferensseissa. Ne voi suorittaa myös ns. kotikansainvälisyytenä esimerkiksi toimimalla tukioppilaana lukioon tulevalle vaihto-oppilaalle tai majoittamalla lukioon tulevia ulkomaisia vieraita. Kurssisuorituksen voi koota monesta eri kokonaisuudesta keräämällä kansainvälisyyspassiin riittävän määrän merkintöjä.

KÄ1 Käsityö

Käsityön tavoitteena on ohjata oppilas kokonaiseen käsityöprosessin hallintaan. Kurssilla kehitetään innovointi ja suunnittelutaitoja, syvennetään materiaalituntemusta ja opitaan valitsemaan tarkoituksenmukaisia työmenetelmiä sekä materiaaleja itse suunniteltuun ja valmistettuun tuotteeseen. Omasta prosessista tehdään dokumentti, minkä avulla oppilas hahmottaa prosessin kokonaisvaltaisuuden paremmin. Ongelmaratkaisutilanteissa sovelletaan luontevasti eri oppiaineista saatuja tietoja parhaan lopputuloksen löytämiseksi. Kurssilla vahvistetaan oppilaan itsetuntoa onnistumisen kokemusten, virheiden sietokyvyn ja itsearviointien avulla. Opetuksessa painotetaan yrittäjähenkisyyttä ja vastuunottamista omasta prosessista. Oppilaat ohjataan työskentelemään turvallisesti eri apuvälineiden avulla ja materiaalivalinnoissa tuetaan kestävän kehityksen periaatetta. Kurssi arvioidaan suoritusmerkinnällä.
Sisällöt Teknisessä työssä: Kurssin ajatuksena on toteuttaa omien tarpeiden pohjalta jokin laajempi työ. Esimerkiksi huonekalu tai vastaava käyttötuote. Oppilas valitsee omien tuotekriteerien pohjalta parhaiten työhön soveltuvat materiaalit. Oppilas valmistaa tuotteen omien tarpeiden mukaan puusta, muovista, metallista tai elektroniikan komponenteista. Tehdään töitä tutuilla ja uusilla työvälineillä. Työstä tehdään video tai portfolio, millä oppilas osoittaa ymmärtäneensä valintojensa ja ratkaisujensa merkitykset työssään.
Sisällöt Tekstiilityössä: Kurssin tavoitteena on toteuttaa omien tarpeiden pohjalta jokin laajempi työ tai töitä. Työ voi olla käyttötuote esim. vaate tai sisustustuote tai se voi olla muotoiltu moniulotteinen työ. Oppilas valitsee parhaiten työhönsä sopivat tekniikat, materiaalit ja työvälineet. Työstä tehdään video, portfolio tai muu dokumentti, millä oppilas osoittaa ymmärtäneensä valintojensa ja ratkaisujensa merkitykset työssään sekä työskentelyprosessin kulun.

KO1 Kotitalous

Kotitalouskurssilla oppilaat harjaannuttavat tietojaan ja taitojaan arjen tilanteista selviytymiseen jo aiemmin omaksumiensa asioiden pohjalta. Oppilaat kehittävät omaa ajatteluaan konkreettisesti suunnittelemalla ja toteuttamalla ateriakokonaisuuksia yhteistyössä toisten oppilaiden kanssa. Kurssilla painotetaan hyvinvointia ja kestävää kehitystä edistäviä osa-alueita, joissa huomioiden terveellisyys, taloudellisuus sekä kansainvälisyys osana ravitsemusta. Kurssi arvioidaan suoritusmerkinnällä.

 

UV1-8 Urheiluvalmennus

Urheiluvalmennuskursseja on mahdollisuus sisällyttää lukio-opintoihin 8 kurssia lukioaikana (UV1-UV8). Kriteerinä kansallinen tavoitteellinen ja menestykseen tähtäävä valmentautuminen. Yksilölliset hakemukset ja lisätiedot liikunnanopettajilta.

 

OHJ Ohjelmointi 

Tavoitteet 

Kurssien tavoitteena on oppia ohjelmoinnin ja algoritmisen ajattelun perusteet. Opiskelija tutustuu ohjelmoinnin yleisiin piirteisiin, ohjelmoinnin suunnitteluun, toteutukseen ja dokumentointiin, hyviin ohjelmointitapoihin sekä ohjelmoinnin mahdollisuuksiin ja rajoituksiin.  

 

1.  Ohjelmointi 1 (OHJ1)  

 

Keskeiset sisällöt  

 

 • peruskäsitteistä muuttujat, ehtolauseet, toistolauseet, ohjelman suoritusjärjestys, loogiset operaatiot ja ja tai.  

 • vuokaavioiden idea ja piirto, toistolause, metodi, parametri ja kutsupino. 

 • merkkijono, lista, while-toistolause, indeksimuuttujat, for-each-toistolause. 

 

2. Ohjelmointi 2 (OHJ2) 

 

Keskeiset sisällöt 

 

 • olio, konstruktori, olion metodit, luokka, static-määreellä ja ilman static-määrettä olevien metodien ero, alkeis- ja viittaustyyppiset muuttujat 

 • tiedosto, hajautustaulu 

 • ohjelman pilkkominen osiin, algoritmi, testit 

 

 

3. Ohjelmointi 3 (OHJ3) 

 

Keskeiset sisällöt 

 

 • oliot ja rajapinnat 

 • luokkakaaviot, pakkaus, perintähierarkia, Import-lause 

 • säännöllinen lauseke, lueteltu tyyppi ja iteraattori 

 • periytyvät luokat, abstraktit luokat, arvojen virta, lambda-lauseke 

 • tiedon kirjoittaminen tiedostoon ohjelmallisesti 

 

 

4. Ohjelmointi 4 (OHJ4) 

 

Keskeiset sisällöt 

 

 • geneeriset tyyppiparametrit 

 • yksi- ja useampiulotteiset taulukot 

 • järjestämis- ja hakualgoritmit 

 • ArrayList ja HashMap 

 • satunnaisluvut 

 • käyttöliittymän luonti ja toimintoja 

 

 

5. Ohjelmointi 5 (OHJ5) 

 

Keskeiset sisällöt 

 

 • kaaviot, kuvat ja äänitiedostot 

 • oman ohjelman luonti 

 • simulaatiot 

 • kirjastojen käyttö 

 • yksikkötesti ja testikattavuus