Kemia

KEMIA

Pakollinen kurssi

KE1 Kemiaa kaikkialla

Kurssilla perehdytään aineiden kemialliseen rakenteeseen, rakenteen esittämiseen kemian kielellä ja aineiden ominaisuuksien päättelyyn rakenteen avulla. Aineiden ominaisuuksia tutkitaan kokeellisesti ja erilaisia tietolähteitä käyttäen. Kurssi antaa valmiuksia soveltaa tietoa ympäröivän maailman ilmiöihin ja herättää kiinnostusta alan jatko-opintoihin.

Valtakunnalliset syventävät kurssit

KE2 Ihmisen ja elinympäristön kemiaa

Kurssilla perehdytään elinympäristön orgaanisten yhdisteiden rakenteisiin ja ominaisuuksiin ja tutustutaan kemian peruslaskentaan. Yhdisteiden rakenteita tutkitaan kokeellisilla menetelmillä ja eri tavoin mallintaen. Kurssilla korostetaan orgaanisten yhdisteiden merkitystä elämän perustana sekä niiden teollista käyttöä.

KE3 Reaktiot ja energia

Kurssilla perehdytään aineiden reaktioihin ja niissä tapahtuviin energiamuutoksiin. Reaktioiden käsittelyssä keskeisiä asioita ovat reaktioyhtälöiden kirjoittaminen, laskennallinen käsitteleminen ja kokeellinen havainnointi. Keskeistä on ymmärtää aineen ja energian häviämättömyyden merkitys kemiassa.

KE4 Materiaalit ja teknologia

Kurssi käsittelee materiaalikemian ja sähkökemian perusteita. Metalleihin, sähkökemian sovelluksiin ja polymeereihin tutustutaan teoriassa ja käytännössä. Kurssin aikana tehdään omia tutkimusprojekteja hyödyntäen tieto-ja viestintätekniikkaa. Kurssi luo perustan ymmärtää eri materiaalien merkitys nyky-yhteiskunnassa.

KE5 Reaktiot ja tasapaino

Kurssi käsittelee kemiallista tasapainoa ja reaktionopeutta. Perehdytään tärkeimpiin tasapainoreaktioihin, mm. happo-emästasapainoihin, niiden laskennalliseen ja graafiseen käsittelyyn sekä tasapainotilan säätelyyn. Kurssilla vahvistetaan kemian laskutaitoja.

Koulukohtaiset kurssit

KE6 Kokeellinen kemia

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija: tutustuu kemian laboratorion työturvallisuuteen, välineistöön, kemikaalien käsittelyyn ja tärkeimpiin työ- ja analyysimenetelmiin ja oppii tekemään havaintoja, suunnittelemaan ja toteuttamaan kemiallisia kokeita. Opiskelija käsittelee tuloksia, arvioi niiden paikkansapitävyyttä ja luotettavuutta, oppii esittämään töitänsä ja niiden tuloksia eri tavoin sekä oppii tuntemaan kemian alan tutkimusta ja teollisuutta.

KE7 Kemian kokonaiskuva

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija muodostaa kokonaiskuvan kemian eri osa-alueista ja kertaa keskeisiä oppisisältöjä ja vahvistaa laskutaitoja sekä saa valmiuksia ylioppilaskirjoitusten reaalikokeeseen ja korkeakoulujen pääsykokeisiin.