Teemaopinnot

Teemaopinnot

'Teemaopinnot ovat eri tiedonaloja yhdistäviä opintoja. Ne eheyttävät opetusta ja kehittävät opiskelijoiden taitoja hahmottaa ja ymmärtää yksittäistä oppiainetta laajempia kokonaisuuksia. Teemaopintojen keskeisenä tehtävänä on tarjota mahdollisuuksia usean eri oppiaineen tietojen ja taitojen yhdistämiseen ja soveltamiseen. Teemaopintojen tavoitteet ja sisällöt tarkennetaan ja konkretisoidaan opetussuunnitelmassa.

Teemaopintojen arviointi perustuu opiskelijan taitoihin hakea tietoa, arvioida ja soveltaa sitä sekä tuottaa luotettavien lähteiden pohjalta jäsentyneitä kokonaisuuksia. Olennaisia arvioinnin kohteita ovat opiskelijan taidot arvioida kriittisesti tietolähteitä sekä ymmärtää eri tietojen ja taitojen välisiä yhteyksiä. Työskentelyn arviointi kohdistuu sen tavoitteellisuuteen ja suunnitelmallisuuteen. Opiskelijoille annetaan ohjaavaa palautetta myös vuorovaikutus- ja yhteistyötaidoista sekä työvälineiden käytöstä. Teemaopintojen arvioinnissa käytetään monipuolisia arviointimenetelmiä.

Valtakunnalliset syventävät kurssit

1. Monitieteinen ajattelu (TO1)

Kurssin tavoitteena on tarjota tilaisuuksia ajattelun taitojen kehittämiseen laaja-alaisesti ja oppiainerajat ylittävästi. Opiskelijat oppivat hahmottamaan eri tieteen- ja taiteenalojen välisiä yhteyksiä sekä niiden keskeisten periaatteiden ja käsitteiden vuorovaikutusta yhtä tiedonalaa laajemmissa kokonaisuuksissa. Kurssin aikana opiskelijat kehittävät kriittistä ja luovaa ajatteluaan itsenäisesti ja yhteistoiminnassa muiden kanssa. He analysoivat ja arvioivat erilaisia käsitejärjestelmiä ja näkökulmia ja käyttävät niitä johtopäätösten ja ratkaisujen tekemiseen. Kurssin keskeiset sisällöt valitaan vähintään kahdesta eri oppiaineesta tai aihekokonaisuudesta.

Kangasalan lukion TO1-teemakurssit

TO1 Amerikka eilen, tänään ja huomenna (historia, uskonto, filosofia)

Kurssilla tutustutaan Yhdysvaltojen kulttuurin tyypillisiin piirteisiin. Keskitytään erityisesti nykykulttuurin ilmiöihin ja tulevaisuuden näkymiin. Kurssilla tutkitaan, mitä on amerikkalaisuus ja miten Yhdysvallat on saavuttanut nykyisen asemansa. Kurssin tavoitteena on, että opiskelija oppii kriittisesti arvioimaan Yhdysvaltojen asemaa maailman politiikassa, tutustuu laajasti Yhdysvaltojen kulttuurin eri ilmiöihin ja hahmottaa Yhdysvaltojen aseman ideologisena taustavaikuttajana länsimaisessa kulttuurissa. Keskeisinä sisältöinä ovat edistysusko: vapauden ja demokratian levittäminen, populaarikulttuuri: Hollywood, American Dream, suhteet Latinalaiseen Amerikkaan: Che Quevara, kansalaisuskonto: MegaChurch - maailmanlopun valittu kansa, sodat ja kriisit: Vietnam, Civil War ja maailmanpoliisi: Kylmä sota ja nykypäivä

TO1 Kielet tutuksi (äidinkieli, englanti, ruotsi, saksa, ranska, espanja, italia)

Kurssilla vertaillaan suomen ja itse valitsemasi kielen/valitsemiesi kielten rakenteellisia piirteitä ja tarkastellaan vieraan kielen rakenteita oman äidinkielen taustaa vasten. Käydään yhdessä läpi kielen keskeisiä rakenteita, joista jokainen valitsee itseään kiinnostavan aihepiirin projektityönsä aiheeksi. Keskeisinä sisältöinä ja tavoitteina ovat: tutkitaan ja vertaillaan omavalintaisia äidinkielisiä ja tavoitekielisiä tekstejä, esimerkiksi laulunsanoja, satuja, kaunokirjallisia tekstejä tai omavalintaisia asiatekstejä, opitaan pohtimaan luettua materiaalia ja syvennetään omaa kielen tuntemusta sekä opitaan vertailemaan kieliä keskenään ja havaitsemaan eroja ja yhtäläisyyksiä.

2. Tutkiva työskentely teknologialla (TO2)

Tieto- ja viestintäteknologian kurssin tavoitteena on, että opiskelija suunnittelee, toteuttaa ja esittää yksin tai yhteistyössä muiden opiskelijoiden kanssa johonkin ilmiöön tai aihepiiriin liittyvän dokumentoidun projektin, tutkielman, keksinnön tai muun tuotoksen. Samalla hän kehittää osaamistaan tieto- ja viestintäteknologiassa. Lisäksi tavoitteena on, että opiskelija saa tilaisuuksia oppiainerajat ylittävään työskentelyyn ja yhteistyöhön. Kurssin keskeisillä sisällöillä on yhteys kahden tai useamman eri oppiaineen tietoihin ja taitoihin sekä aihekokonaisuuksiin.

Kangasalan lukion TO2-teemakurssit

TO2 Ihmisen mittaaminen

Kurssilla tutustutaan monipuolisesti ihmisen fyysisten ja psyykkisten ominaisuuksien mittaamiseen.Esimerkiksi stressitason ja fyysisten kunto-ominaisuuksien mittaamiseen erilaisilla teknologisilla apuvälineillä. Mittaustuloksia analysoidaan tilastollisilla menetelmillä. Mahdollisesti tehdään tutustumiskäyntejä tutkimuskeskuksiin. Kurssin tavoitteena on, että opiskelija perehtyy tieteellisen tutkimuksen aineiston keräämiseen, oppii tulkitsemaan ja analysoimaan tutkimustuloksia ja tutustuu analyyttisesti oman kehonsa ja mielensä toimintaan. Keskeisinä sisältöinä ovat: erilaisten mittausmenetelmien hallinta, erilaisten mittauslaitteiden hallinta, mittaustulosten käsittely ja keskeisten tutkimuskäsitteiden hallinta.

TO2 Suomen luonto

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija oppii nauttimaan luonnossa liikkumisesta ja kiinnostuu luonnon tarkkailemisesta, oppii tuntemaan suomalaisia ekosysteemeitä, oppii tuntemaan suomalaisia eliölajeja, oppii ymmärtämään luonnon biodiversiteetin merkityksen ja oppii ymmärtämään ihmisen vastuun ympäristön- ja luonnonsuojelusta. Keskeisinä sisältöinä ovat: metsäekosysteemit, suoekosysteemit, vesiekosysteemit, perinnebiotoopit ja jääkausi maiseman muovaajana.

Kurssin esteettisenä ja taiteellisena tavoitteena on, että opiskelija kiinnittää huomiota esteettisiin kokemuksiinsa luonnossa, luonnostelee ja/tai tekee muistiinpanoja esteettisistä kokemuksistaan luonnossa, löytää tarkoituksenmukaisen esitystavan kokemuksensa välittämiseen ja analysoi luonnon merkitystä itselleen. Keskeisinä sisältöinä: avoin havainnointi, luonnokset ja muistiinpanot esteettisistä kokemuksista ja kokemusten työstäminen ja kokoaminen visuaaliseksi esitykseksi, esimerkiksi dokumentaarinen tai taiteellinen video, videohaastattelu, valokuvanäyttely, sarjakuva, muu taideteos.

TO2 Tarinasta musiikkivideoksi

Kurssilla tutustutaan musiikkivideoihin tekstilajina ja tarkastellaan musiikkivideotyyppejä. Opiskelijat tutustuvat musiikkivideon tekniseen toteutukseen ja tekevät oman musiikkivideon säveltämäänsä musiikkiin. Tavoitteina ja keskeisinä sisältöinä: opitaan kuvallisen viestinnän keinoja, opitaan analysoimaan musiikkivideoiden pääpiirteitä ja kliseitä, eritellään ja tulkitaan erilaisia musiikkivideoita, tutustutaan kuvaustekniikoihin ja kuvan editointiohjelmiin ja tutustutaan musiikin äänittämiseen ja miksaamiseen.

3. Osaaminen arjessa (TO3)

Vapaaehtoistoiminnan, työelämän, liikennekasvatuksen tai kansainvälisen toiminnan kurssilla opiskelija saa tilaisuuksia tietojensa ja taitojensa soveltamiseen käytännön työtehtävissä ja tilanteissa. Tarkoituksena on vahvistaa opiskelijoiden koulussa hankkiman osaamisen ja arkielämän välistä yhteyttä. Kurssin tavoitteena on, että opiskelija oppii ymmärtämään yhteiskunnan toimintaperiaatteita ja kehittää työelämässä tarvittavaa osaamista koulun ulkopuolisissa toimintaympäristöissä. Hän saa mahdollisuuksien mukaan tilaisuuksia osaamisensa syventämiseen myös kansainvälisessä yhteistyössä. Opiskelijalle voidaan lukea hyväksi kokonaan tai osin kurssin tavoitteiden ja sisältöjen mukainen muualla hankittu osaaminen.

Kangasalan lukion TO3-teemakurssit

TO3 Käytännön kotikansainvälisyyttä

Kurssilla tutustutaan ennalta sovitun maan kulttuuriin musiikin, ruoanvalmistuksen ja kielen avulla. Opiskelijoiden toiveita kuunnellen kurssilla voidaan käyttää erilaisia välineitä ja lähestymistapoja kohdemaan kulttuuria käsiteltäessä. Kurssin lopputyönä järjestetään kulttuuritapahtuma, johon voidaan kutsua myös ulkopuolisia vieraita. Raaka-ainekulujen kattamiseksi opiskelijoilta peritään osallistumismaksu. Kurssi arvioidaan suoritusmerkinnällä.

TO3 Rocklyriikka

Kurssilla tutustutaan rocklyriikkaan ja pohditaan musiikin ja tekstin suhdetta. Opiskelija saa aineksia oman tyylinsä löytämiseen ja hiomiseen. Musiikkilinjalaiset hyödyntävät kurssin sisältöjä MU16 Biisinteko- ja sovituskurssilla. Tavoitteina ja keskeisinä sisältöinä: kehitetään omaa tyyliä sanoittajana, eritellään ja tulkitaan rocklyriikkaa ja sanoitetaan ja sovitetaan omaa musiikkia.

Taiteiden väliset kurssit

Taiteiden väliset kurssit ovat eri taiteenaloja yhdistäviä opintoja. Kurssien tehtävänä on laajentaa ja eheyttää musiikin, kuvataiteen ja opetussuunnitelmassa päätettävien mahdollisten muiden taideaineiden opetusta. Taiteiden väliset kurssit tarjoavat mahdollisuuksia laaja-alaisille ja teemallisille kokonaisuuksille perustuvalle taideoppimiselle. Opinnot vahvistavat kulttuurisen tiedon ymmärtämistä ja arvottamista omassa elämässä. Kursseilla tuotetaan ja tulkitaan kulttuuria eri taiteenaloille ominaisilla tutkimisen tavoilla. Opintojen tehtävänä on vahvistaa opiskelijoiden toimijuutta ja osallisuutta omassa elinympäristössä, yhteiskunnassa ja globaalissa maailmassa. Taiteiden väliset opinnot luovat mahdollisuuksia lukion toimintakulttuurin kehittämiselle sekä yhteistyölle lukion ulkopuolisten toimijoiden kanssa.

Opiskelijoille annetaan kurssilla kannustavaa, monipuolista ja ohjaavaa palautetta. Taiteiden välisen kurssin arviointi edistää opiskelulle asetettujen tavoitteiden toteutumista kaikissa oppimisprosessin vaiheissa. Arvioinnin kokonaisuuteen kuuluu myös itsearviointia ja vertaisarviointia. Arviointi kohdistuu tavoitteellisuuteen, suunnitelmallisuuteen ja tiedon tuottamiseen sekä taitojen soveltamiseen. Kurssien arvioinnissa otetaan huomioon osaamisen kehittyminen, työtapojen ja opiskeluympäristöjen käyttö, työskentelyprosessien eteneminen sekä toteutetut teokset, produktiot ja esitykset. Opiskelijoille annetaan palautetta myös vuorovaikutus- ja yhteistyötaidoista sekä työvälineiden, materiaalien ja teknologioiden käytöstä.

Valtakunnalliset soveltavat kurssit

1. Monitaiteellinen musiikkiprojekti (TA1)

Kurssi tarjoaa opiskelijalle tilaisuuksia kehittää musiikillista ja muuta taiteellista luovaa ajatteluaan ja ilmaisutaitojaan taiteidenvälisessä työskentelyssä ja yhteistyössä muiden kanssa. Tavoitteena on, että kurssin aikana opiskelija suunnittelee ja toteuttaa ryhmässä tai itsenäisesti taiteelliseen ilmaisuun liittyvän kokonaisuuden. Kokonaisuuden suunnittelussa ja toteutuksessa opiskelija soveltaa ja yhdistää aiemmin hankkimaansa kulttuurista, musiikillista ja muuta taiteellista osaamista. Oppimisprosessin aikana opiskelija arvioi työskentelyään ja oppii toimimaan kokonaisuuden kannalta mielekkäällä tavalla. Kokonaisuuden toteutuksessa voi käyttää myös kehittyvän teknologian tarjoamia taiteellisen ilmaisun keinoja.

Kangasalan lukion taiteiden väliset TA1-kurssit

TA1 Taiteiden välinen kurssi

Kangasalan lukiossa TA1-kurssilla tehdään musikaali. Kurssin lisäksi musikaaliin osallistuvat opiskelijat valitsevat musiikin MU5-kurssin.

2. Nykytaiteen keinoin (TA2)

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija syventää omakohtaista suhdettaan kuvataiteeseen ja muuhun visuaaliseen kulttuuriin nykytaiteelle ominaisin keinoin. Opiskelijat tutkivat kulttuurisia ilmiöitä eri taiteenalojen ilmaisun keinoja käyttämällä ja soveltamalla. Kurssilla hyödynnetään visuaalisuuden rinnalla myös muita tiedon tuottamisen tapoja. Opiskelijat syventyvät erilaisiin käsityksiin taiteen tehtävästä. Kurssilla tarkastellaan kuvataiteen ja muun visuaalisen kulttuurin henkilökohtaisia ja yhteiskunnallisia merkityksiä. Taidetta käytetään osallistumisen ja vaikuttamisen muotona. Tutkittavat ilmiöt sekä käytettävät välineet, teknologiat ja ilmaisun keinot valitaan yhdessä opiskelijoiden kanssa. Kurssilla toteutetaan monitaiteellisia teoksia, produktioita ja esityksiä erilaisiin ympäristöihin.

Kangasalan lukion taiteiden väliset TA2-kurssit

TA2 Nykytaiteen keinoin

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija: syventää omakohtaista suhdettaan kuvataiteeseen ja muuhun visuaaliseen kulttuuriin nykytaiteelle ominaisin keinoin ,tutkii kulttuurisia ilmiöitä eri taiteenalojen ilmaisun keinoja käyttämällä ja soveltamalla ja tarkastelee kuvataiteen ja muun visuaalisen kulttuurin henkilökohtaisia ja yhteiskunnallisia merkityksi.Keskeisinä sisältöinä: erilaiset käsitykset taiteen tehtävästä, visuaalisuuden rinnalla muidenkin tiedon tuottamisen tapojen hyödyntäminen ja taide osallistumisen ja vaikuttamisen muotona.

3. Taidetta kaikilla aisteilla (TA3)

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija oppii tuntemaan ja arvioimaan eri taiteenalojen ajankohtaisia toimintatapoja ja ilmiöitä. Kurssilla tarkastellaan taiteiden ja kulttuurien suhdetta sekä taiteen merkityksiä omassa elämässä, yhteiskunnassa ja maailmassa. Opiskelijoille merkityksellisiä teemoja ja aihepiirejä tutkitaan eri taiteenalojen keinoin ja niitä yhdistellen. Kurssi toteutetaan vähintään kahden taiteenalan välisenä kokonaisuutena. Kurssin keskeisiä sisältöjä voidaan valita myös aihekokonaisuuksista.

Kangasalan lukion taiteiden väliset TA3-kurssit

TA3 Taidetta kaikilla aisteilla

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija: oppii tuntemaan ja arvioimaan eri taiteenalojen ajankohtaisia toimintatapoja ja ilmiöitä, tarkastelee taiteiden ja kulttuurien suhdetta ja

tarkastelee taiteen merkitystä omassa elämässä, yhteiskunnassa ja maailmassa. Keskeisinä sisältöinä ovat: opiskelijoille merkitykselliset teemat ja aihepiirit, aihekokonaisuudet ja vähintään kahden taiteenalan yhdisteleminen.