Psykologia

PSYKOLOGIA

Pakollinen kurssi

PS1 Psyykkinen toiminta ja oppiminen

Psykologian ensimmäinen kurssi johdattaa psykologiaan tieteenä. Ihmisen toimintaa tarkastellaan biologisten, psyykkisten ja sosiaalisten tekijöiden kokonaisuutena. Keskeisiä teemoja ovat oppimisen taidot ja psyykkinen hyvinvointi.

Valtakunnalliset syventävät kurssit

PS2 Kehittyvä ihminen

Kurssilla perehdytään yksilön kehitykseen elämänkaaren aikana sekä kehitykseen vaikuttaviin tekijöihin erityisesti lapsuudessa ja nuoruudessa. Kurssi tarjoaa monipuolisia välineitä eri-ikäisten ihmisten ja oman elämän ymmärtämiseen.

PS3 Tietoa käsittelevä ihminen

Kurssilla tarkastellaan aivotoiminnan yhteyttä psyykkisiin ilmiöihin. Tarkkaavaisuuden, havaitsemisen ja muistin toiminnan periaatteet tulevat tutuiksi. Kykysi tunnistaa ja hallita taitavaan tiedonkäsittelyyn vaikuttavia tekijöitä kehittyy.

PS4 Tunteet, psyykkinen hyvinvointi ja mielenterveys

Keskeisiä teemoja ovat tunteet, stressi, kriisit, uni sekä mielenterveys ja sen häiriöt. Itseymmärryksen kasvun myötä elämänhallinnan taitosi kehittyvät. Kehität taitojasi toimia hyvinvointia edistävällä tavalla sosiaalisessa ympäristössäsi.

PS5 Yksilöllinen ja yhteisöllinen ihminen

Opit ymmärtämään yksilöiden välisiä eroja persoonallisuuden piirteissä, lahjakkuudessa ja älykkyydessä. Tutustut näiden ilmiöiden tutkimukseen. Harjaannut tarkastelemaan yksilön toimintaa persoonallisuuden, tilannetekijöiden ja kulttuurin vuorovaikutuksen näkökulmista.

Koulukohtaiset kurssit

PS6 Arjen psykologiaa

Kurssilla keskitytään arjen hallinnan kysymyksiin ja käydään läpi ihmisen elämän taitekohtiin liittyviä keskeisiä kysymyksiä psykologisen tiedon avulla. Tarkastelun kohteena on esim. nuoruus ja siihen liittyvät ydinkysymykset. Kurssilla järjestetään myös mahdollisia vierailuja laitoksiin ja instituutioihin (esim. yliopistot) joissa tuotetaan ja sovelletaan psykologista tietoa. Kurssi arvioidaan suoritusmerkinnällä.

PS7 Psykologiset näkökulmat ja teoriat

Tämä kurssi valmistaa psykologian ylioppilaskirjoituksia varten. Kurssilla käydään läpi keskeisiä teorioita ja näkökulmia, jotka auttavat vastaamaan oivaltavasti psykologian kysymyksiin. Keskitymme kaikkiin niihin näkökulmiin, jotka auttavat selviämään psykologian ylioppilaskokeesta. Kurssi arvioidaan suoritusmerkinnällä.