Opinto-ohjaus

Opinto-ohjauksen kurssit


Pakolliset kurssit

OP1 Minä opiskelijana

Kurssilla keskitytään lukio-opiskelun alkuvaiheeseen, orientoitumiseen ja lukio-opintojen suorittamiseen. Kurssi toteutetaan moniammatillisesti. Jatko-opintoihin liittyviä asioita painotetaan OP1 -kurssilla sen mukaan kuin ne liittyvät lukio-opintojen kannalta keskeisiin kysymyksiin. OP1-kurssin suoritettuaan opiskelijalla on

 henkilökohtainen opiskelusuunnitelma lukioajalle

 alustava ylioppilaskirjoitussuunnitelma

 alustava jatko-opintosuunnitelma.


OP2 Jatko-opinnot ja työelämä

Kurssilla syvennetään ja laajennetaan tietoja jatko-opintomahdollisuuksista ja työelämästä. Opiskelija pääsee tutustumaan lukion jälkeisiin eri koulutusvaihtoehtoihin. Opiskelija saa valmiuksia tulevaisuutensa suunnitteluun. OP2-kurssin suoritettuaan opiskelijalla on

 päivitetty ylioppilaskirjoitussuunnitelma

 jatko-opinto- ja urasuunnitelma.

Koulukohtaiset kurssit

OP3 Tutor-kurssi

Kurssin tavoitteena on oppia vertaistutoroinnin periaatteet, sisällöt ja käytännön toimintatavat sekä suunnitella ja toteuttaa vertaistutorointiin kuuluvia toimintoja. Kurssi toteutetaan hajautetusti ensimmäisen opiskeluvuoden keväällä ja toisen opiskeluvuoden aikana. Kurssi arvioidaan suoritusmerkinnällä.

OP4 Oppimistaito

Kurssin tavoitteena on yleisten ja ainekohtaisten oppimis- ja opiskelu-taitojen kehittäminen sekä ainekohtaisesti tärkeimpien/vaikeimpien oppisisältöjen oppiminen. Kurssi voidaan toteuttaa lähiopetuksessa tai  yksilökohtaisen suunnitelman mukaan opinto-ohjaajan kanssa sopien. Kurssi arvioidaan suoritusmerkinnällä.