Historia

HISTORIA

Pakolliset kurssit

HI1 Ihminen ympäristön ja yhteiskuntien muutoksessa

Kurssilla perehdytään ihmisen ja ympäristön väliseen vuorovaikutukseen, väestökehitykseen, globaalin talouden ja tekniikan kehitykseen pyyntikulttuurista nykypäivään. Kurssilla harjoitellaan historiallisten lähteiden käyttöä ja tiedon tuottamista.

HI2 Kansainväliset suhteet

Kurssilla tarkastellaan kansainvälisen politiikan ilmiöitä ja valtasuhteiden muutoksia analysoiden niitä ideologisten ja taloudellisten mallien näkökulmista 1900-luvun alusta nykypäivään. Kurssilla harjoitellaan monipuolisten tietolähteiden hyödyntämistä sekä tiedonvälitykseen liittyvää kriittistä arviointia eri aikoina.

HI3 Itsenäisen Suomen historia

Kurssin tarkoituksena on analysoida Suomen historian keskeisiä muutosprosesseja ja kehityslinjoja autonomian ajan loppupuolelta nykyaikaan. Keskeisiä tarkastelun kohteita ovat Suomen valtiollisen ja kansainvälisen aseman kehittyminen, muutoksiin liittyvät kriisit, siirtyminen sääty-yhteiskunnasta kansalaisyhteiskuntaan sekä poliittiset, taloudelliset ja kulttuuriset murrokset. Kurssilla perehdytään Suomen historian muuttuviin tulkintoihin ja historiallisen tiedon käyttöön.

Valtakunnalliset syventävät kurssit

HI4 Eurooppalaisen maailmankuvan kehitys

Kurssilla perehdytään Euroopan kulttuurihistoriaan tutustumalla eurooppalaisen ajattelun, maailmankuvan ja sivistyksen kehitykseen antiikista nykypäivään. Keskeisiä teemoja ovat taiteen ja tieteen kehitys. Tavoitteena on myös ymmärtää tärkeimpien aatteiden merkitys historiassa ja nykypäivänä.

HI5 Ruotsin itämaasta Suomeksi

Kurssi tarkastelee Suomen historiaa esihistoriasta autonomian aikaan osana Itämeren alueen historiaa. Yhteiskunnan, talouden ja ympäristön ohella kurssilla tutustutaan tavallisen ihmisen arkeen ja elämäntapaan. Lisäksi kurssilla huomioidaan oman lähialueen historia ja perehdytään erilaisiin tutkimusmenetelmiin.

HI6 Maailman kulttuurit kohtaavat

Kurssilla perehdytään kulttuurin käsitteeseen sekä Euroopan ulkopuolisten maanosien historiaan. Kurssilla käsitellään kulttuurieroja, tätä koskevan ajattelun muuttumista ja kulttuurien kohtaamista eri aikoina. Kulttuuri ymmärretään kurssilla laajasti ihmisen elämisen tapana.

Koulukohtaiset kurssit

HI 7 Maailma tänään

Kurssilla käsitellään ajankohtaisia, tärkeinä pidettyjä kansallisia taikka globaaleja aiheita. Politiikan ja talouden rinnalla "pehmeät aiheet" ovat mahdollisia. Oppilaan omaa aiheenvalintaa toivotaan, mutta opettajallakin on teemoja tarjolla. Työtapoina käytetään suullisia esitelmiä ja tutkielman tekoa. Verbaaliin esittämiseen ja tutkielman kirjoittamiseen saa opetusta. Näiden valmiuksien parantaminen on yksi kurssin tavoitteista. Viestintätaitojen lisäksi harjoitellaan kansainvälisten suhteiden analyysitaitoja ja tiedon etsintää eri lähteistä, kuten internetistä. Kurssi arvioidaan suoritusmerkinnällä