Ev.lut. uskonto

EVANKELIS-LUTERILAINEN USKONTO

Pakolliset kurssit

UE1 Uskonto ilmiönä -kristinuskon, juutalaisuuden ja islamin jäljillä

Kurssilla käsitellään uskontoa ilmiönä uskontotieteen näkökulmasta. Kurssilla tarkastellaan katsomusten yleismaailmallista luonnetta ja vaikutuksia kulttuuriin ja yhteiskuntaan. Kurssilla tutustutaan kristinuskon, juutalaisuuden ja islamin keskeisiin piirteisiin, uskontojen yhteisiin juuriin ja niihin liittyviin ajankohtaisiin kysymyksiin.

UE2 Maailmanlaajuinen kristinusko

Kurssilla tutustutaan kristinuskon syntyyn ja sen jakautumiseen eri kirkkokunniksi. Kurssilla perehdytään kristinuskon moninaisiin ilmenemismuotoihin sekä erilaisten kristillisten suuntausten vaikutukseen sekä yhteiskuntaan että kulttuuriin historiallisesti ja nykypäivänä.

Valtakunnalliset syventävät kurssit

UE3 Maailman uskontoja ja uskonnollisia liikkeitä

Kurssilla syvennytään Intiassa, Kiinassa ja Japanissa syntyneisiin uskontoihin, kuten esimerkiksi hindulaisuuteen, buddhalaisuuteen, kungfutselaisuuteen, taolaisuuteen ja shintolaisuuteen sekä luonnonuskontojen keskeisiin piirteisiin. Kurssilla tarkastellaan uskontojen vaikutusta yhteiskuntaan ja kulttuuriin sekä niiden ilmenemistä länsimaissa.

UE4 Uskonto suomalaisessa yhteiskunnassa

Kurssilla tutustutaan monipuolisesti erilaisten katsomusten vaikutukseen suomalaisessa kulttuurissa, yhteiskunnassa ja yksilöiden elämässä. Kurssin tavoitteena on tutustuttaa opiskelija uskonnollisuuden ja uskonnottomuuden moninaisiin muotoihin Suomessa esimerkiksi vierailuiden kautta.

UE5 Uskonnot tieteessä, taiteessa ja populaarikulttuurissa

Kurssilla syvennytään monitieteellisesti uskontojen vaikutukseen sekä tieteessä, taiteessa että populaarikulttuurissa. Kurssilla perehdytään esimerkiksi uskonnon tieteelliseen tutkimukseen, uskonnon ja taiteen väliseen suhteeseen ja uskonnon ilmenemiseen populaarikulttuurissa.

UE6 Uskonnot ja media

Kurssilla käsitellään uskonnon ja median suhdetta monipuolisesti eri näkökulmista. Kurssilla syvennytään esimerkiksi uskonnon vaikutukseen mediassa, ja median vaikutukseen uskonnoissa. Kurssilla harjoitellaan myös uskontoon liittyvän mediasisällön tuottamista tai media-analyysin tekemistä.

Koulukohtaiset kurssit

UE7 Uskonnon ydinkurssi

Kurssilla perehdytään aiempien kurssien ydinkohtiin. Pyritään saavuttamaan kokonaisnäkemystä uskonnon aihesisällöistä ja hiotaan näkökulmia ja ajatusrakenteita, jotka auttavat oppilasta tarkastelemaan maailmaa teologisella ja uskontotieteellisellä lähestymistavalla. Kurssi arvioidaan suoritusmerkinnällä.

UE8 Uskonto maailmanpolitiikassa ja yhteiskunnassa

Seurataan uskontojen vaikutusta maailmanpolitiikkaan. Tutkitaan, miten uskonnot näkyvät yhteiskunnassa ja tapakulttuurissa. Pyritään lisäämään maailmantapahtumien uskonnollisten taustojen ymmärtämistä. Kurssi arvioidaan suoritusmerkinnällä.