B3-saksa

SAKSA, B3-OPPIMÄÄRÄ

Valtakunnalliset syventävät kurssit

1. Tutustutaan toisiimme ja uuteen kieleen

Vahvistetaan ja syvennetään oppijan hyviä kielten opiskelun taitoja ja käytänteitä sekä tuetaan vertaisoppimiseen. Johdatetaan kohdekielisen kulttuurin tuntemukseen, opiskellaan kielen perussanastoa, -rakenteita sekä ääntämistä ja intonaatiota. Alusta lähtien pyritään käyttämään sähköisiä oppimisalustoja ja totutetaan opiskelija omaehtoiseen opiskeluun. Kurssilla rohkaistaan tuottamaan ensimmäisiä kohdekielisiä suullisia ja kirjallisia tuotoksia. Työtapoina voidaan käyttää parityötä ja yhteistoiminnallisia työtapoja. Kurssilla voidaan käyttää hyväksi eri maiden kansallisten medioiden (kieltenopetukseen tuotettuja ja autenttisia) tasonmukaisia internet-sisältöjä. Opetuksen tukena ja innoittajina voivat toimia seutukunnalla olevat syntyperäiset kohdekielen puhujat, esimerkiksi vaihto-

joihin voidaan olla yhteydessä internetin (videoneuvottelu)sovellusten avulla. Voidaan alkaa laatia omaa kohdekielistä (sähköistä) portfoliota, blogia jne.

2. Matkalla maailmassa

Vahvistetaan ääntämistä ja intonaatiota sekä rohkaistaan opiskelijaa ilmaisemaan itseään kohdekielellä sekä kasvokkain että sähköisillä sovelluksilla. Kurssilla tutustutaan kohdekielisen maan matkailukohteisiin ja kulttuuritarjontaan internetissä.

Ääntämistä ja intonaatiota sekä suullista ja kirjallista viestintää harjoitellaan tunnilla, kotona, yksin ja ryhmissä hyödyntäen esimerkiksi puhe- video- ja kirjoitussovelluksia. Opiskelijaa rohkaistaan tutustumaan internetissä tavoitekielisen maan matkailukohteisiin ja kulttuuritarjontaan koskien matkailua ja omia kiinnostuksen kohteita (musiikki, elokuvat, lehdet jne.)

3. Elämän tärkeitä asioita

Kurssilla harjoitellaan edelleen ääntämistä ja intonaatiota. Mahdollisia työtapoja ovat esimerkiksi pari- ja ryhmäkeskustelut opiskelijan kiinnostuksen kohteista, oman harrastuksen/kiinnostuksen kohteen esitteleminen suullisesti ja/tai kirjallisesti esimerkiksi esitelmän, videon tai multimediaesityksen avulla. Kurssilla voidaan myös pitää myös sähköistä portfolioblogia, jossa opiskelija kertoo itselle tärkeistä asioista yhdistäen tekstiä kuviin ja videoihin. Lisäksi voidaan tutustua videoblogeihin tai tehdä henkilöhaastattelu. Kurssin aikana voidaan luoda yhteyksiä muiden lukioiden tai yhteistyökoulujen opiskelijoiden välille (esim. videopuhelu, chat, sosiaalinen media).

4. Monenlaista elämää

Kurssilla havainnoidaan omaa ja kohdekielen kulttuuria ja niiden eroja sekä opetellaan kertomaan omasta kulttuurista kohdekielellä. Voidaan hyödyntää erilaisia yhteistyötahoja kohdekielisten kontaktien luomiseksi. Aiheeseen liittyvää sanastoa voidaan kerätä ja harjoitella erilaisten netistä löytyvien sivustojen ja sovellusten avulla. Työvälineenä ja havainnoinnin kohteena voidaan käyttää myös elokuvia, televisio-ohjelmia, verkkolehtiä ja muita medioita. Kirjallista viestintää voidaan harjoitella esimerkiksi kirjoittamalla kortti, sähköpostiviesti, tekstiviesti, nettikommentti. Erilaisia vuorovaikutustilanteita ja sosiaalisia koodeja voidaan harjoitella esimerkiksi dialogien, rooliharjoitusten ja haastatteluiden muodossa.

5. Hyvinvointi ja huolenpito

Kurssin aihepiireihin kuuluvat hyvinvointiin, ihmissuhteisiin ja erilaisiin elämänvaiheisiin liittyvät teemat (esim. urheilu, ravinto, uni, henkinen hyvinvointi, erilaiset riippuvuudet ja sairaudet, ihmissuhteet ja perheunelmat). Opiskelija kehittää kielitaitoaan erilaisissa vuorovaikutustilanteissa ja harjoittaa mielipiteen ilmaisemisen keinoja. Kurssille soveltuvia työtapoja voivat olla muun muassa blogin pitäminen esimerkiksi terveyteen tai hyvinvointiin liittyvistä aiheista, draamalliset keskusteluharjoitukset (esimerkiksi lääkärissä käynti, ajanvaraus, roolipelit ihmissuhteisiin liittyvistä teemoista). Kurssilla voidaan hyödyntää netistä löytyviä kurssin aiheisiin sopivia testejä ja kyselyjä sekä kohdekielisiä asiantuntijapalstoja. Kurssille sopivat hyvin myös erilaiset kohdekielellä tehtävät rentoutus- ja liikuntaharjoitukset. Oppiainerajat ylittävää yhteistyötä voidaan tehdä esim. terveystiedon, psykologian, biologian ja liikunnan kanssa.

6. Kulttuuri ja mediat

Kurssilla tutustutaan kohdekulttuurin ilmiöihin esim. musiikkiin, elokuviin, kirjallisuuteen ja kuvataiteeseen käyttäen monipuolisesti hyödyksi eri medioita. Perehdytään opiskelijoiden kiinnostuksen pohjalta myös esim. ruoka- ja tapakulttuuriin, muotiin, erilaisiin medioihin. Opiskelija harjoittelee myös kotimaansa kulttuurista kertomista esim. pitämällä suullisen esittelyn tai laatimalla kohdekielisen esittelyvideon. Kurssilla voidaan tehdä vierailuja museoon, kirjastoon, elokuviin tai teatteriin. Aihepiirejä voidaan elävöittää pyytämällä tunneille vierailijoita tai pitämällä yhteyttä netin välityksellä kohdekielisiin nuoriin. Kurssisuorituksiin voivat kuulua myös kirja- tai elokuva-arvostelu, runon tai näytelmän kirjoittaminen, musiikkikappaleen sanoittaminen, musiikkivideon tai lyhytelokuvan laatiminen. Oppiainerajat ylittävää yhteistyötä voidaan tehdä esim. kuvataiteen, musiikin, uskonnon, historian, äidinkielen ja kirjallisuuden sekä liikunnan kanssa.

7. Opiskelu, työ ja tulevaisuus

Kurssilla voidaan käsitellä ammatinvalintaa ja jatko-opintoja opiskelijan omasta näkökulmasta esimerkiksi projektien tai ryhmätöiden muodossa. Opiskelijat voivat jakautua ryhmiin itseään kiinnostavien opintosuuntien mukaan. Mahdollisia kurssin muita aiheita voivat olla ase- ja siviilipalvelus, välivuosi, ulkomailla opiskelu ja työskentely. Kurssilla voidaan laatia CV, työhakemus, itsensä esittely audiovisuaalisesti työnantajalle tai toteuttaa työpaikkahaastattelu. Lisäksi voidaan tehdä kohdekielisiä ammatinvalintatestejä, harjoitella kokouksessa toimimista ja argumentointia. Voidaan myös hyödyntää yritysmaailman kontakteja, esimerkiksi vierailijoiden, yritysvierailuiden tai toimeksiantojen muodossa. Yhteistyötä voidaan tehdä esimerkiksi opinto-ohjauksen kanssa.

8. Yhteinen maapallomme

Mahdollisia käsiteltäviä aiheita voivat olla ympäristöasiat, kierrätys, energian tuotanto ja käyttö, kehitysyhteistyö, konfliktit, kulttuurien välinen erilaisuus ja viestintä sekä muut aiheeseen liittyvät ajankohtaiset ilmiöt. Aiheita voidaan käsitellä sekä henkilökohtaisesta, paikallisesta että globaalista näkökulmasta. Kurssin aikana voidaan toteuttaa pienimuotoinen (etä)projekti esimerkiksi yhdessä kohdekulttuurissa asuvien tai muualla samaa kieltä opiskelevien kanssa. Työskentelyyn voidaan käyttää esimerkiksi blogia, Wikiä, YouTubea, kohdekulttuurin radio- ja tv-kanavien ja lehdistön sivuja tai muita interaktiivisia nettiympäristöjä ja videokonferenssisovelluksia. Syvennetään mielipiteen suullisen ja kirjallisen ilmaisemisen taitoja. Yhteistyötä voidaan tehdä esim. biologian, maantieteen, yhteiskuntaopin ja historian kanssa.

SAB3 –oppimäärän opiskelijoiden on hyvä valita kurssin SAB38 jälkeen valtakunnalliset syventävät kurssit SAB27 ja SAB28.

 

Koulukohtaiset kurssit

 

B2/B3-SAKSA

 

SAB29/SAB311 Syvennytään saksan kieleen

Harjoitetaan ja vahvistetaan luetun ja kuullun ymmärtämisen taitoja hyödyntäen eri medioista löytyvää tavoitekielistä materiaalia. Harjoitellaan sähköisesti suullista ja kirjallista tuottamista em. aineistoon perustuen. Syvennetään sanaston ja rakenteiden käyttöä sekä suullisesti että kirjallisesti kunkin osallistujan oman tason mukaisesti. Kurssille osallistuja kokoaa portfolion tai projektityön tuotoksistaan ja kurssilla käsittelemistään materiaaleista. Sopii valittavaksi abivuonna. Kurssi arvioidaan suoritusmerkinnällä.

SAB210/SAB312 Erikoisuuksia saksankieliseltä kulttuurialueelta

Kurssi sopii kaikille saksan kielestä tai saksan kielisistä kulttuurialueista kiinnostuneille.

Kurssin aikana voidaan perehtyä mm. saksankielisten alueiden eri valtioihin, näiden elämänmuotoihin, kulttuurin eri osa-alueisiin, populaatioihin ja niissä ilmeneviin erikoisuuksiin. Tavoitteena on hyödyntää eri medioita ja tietolähteitä sekä äidinkielellä että tavoitekielellä osallistujien mielenkiinnosta ja kielitaidosta riippuen. Tarkoituksena on laajentaa monipuolisesti kielen osaamista kunkin osallistujan tason mukaisesti. Kurssin aikana laaditaan projektityö osallistujan valitsemasta aihealueesta/ valitsemista aihealueista yksin tai pienissä ryhmissä. Kurssi arvioidaan suoritusmerkinnällä.