Fysiikka

FYSIIKKA

Pakollinen kurssi

FY1 Fysiikka luonnontieteenä

Kurssin tavoitteena on ymmärtää fysiikan merkitys yhteiskunnassa ja jatko-opinnoissa sekä tieteellisessä maailmankuvassa. Kurssin keskeisiä asioita ovat kokeellisuus, ilmiöiden mallintaminen graafisesti, voimien vaikutusten ja liikkeen ymmärtäminen.

Valtakunnalliset syventävät kurssit

FY2 Lämpö

Kurssin tavoitteena on ymmärtää lämpöilmiöitä jokapäiväisessä elämässä. Kurssi antaa valmiuksia seurata ja osallistua energiakeskusteluun yhteiskunnassa. Kurssin keskeisiä sisältöjä ovat työn, energian ja hyötysuhteen käsitteet, lämpöopin systeemin tilanmuuttujat ja olomuodon muutokset.

FY3 Sähkö

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija oppii ymmärtämään, soveltamaan ja tutkimaan kokeellisesti sähköön liittyviä ilmiöitä. Kurssilla tutustutaan mm. yksinkertaisiin tasavirtapiireihin, niissä oleviin komponentteihin sekä sähköstaattiseen vuorovaikutukseen ja sähkökenttään.

FY4 Voima ja liike

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija oppii ymmärtämään, soveltamaan ja tutkimaan kokeellisesti voimaan ja liikkeeseen liittyviä ilmiöitä. Kurssilla käsitellään mekaanisen energian ja liikemäärän säilymislakeja. Kurssilla tarkastellaan mm. suoraviivaista liikettä, Newtonin lakeja, voiman momenttia ja törmäyksiä.

FY5 Jaksollinen liike ja aallot

Kurssilla perehdytään ympyrä- ja värähdysliikkeeseen sekä gravitaatiovuorovaikutukseen. Aaltoliikkeen ominaisuuksiin tutustutaan äänen ilmiöiden, kuten heijastumisen, taittumisen ja interferenssi-ilmiöiden kautta.

FY6 Sähkömagnetismi

Kurssin tavoitteena on sähkömagneettisen induktion ja sähkömagneettisen aaltoliikkeen ominaisuuksien ja merkityksen oppiminen valon ja varauksellisten hiukkasten käyttäytymisen kautta. Kurssilla opitaan muodostamaan jäsennetty käsitys fysikaalisesta ilmiöstä mm. käyttämällä ja arvioimalla erilaisia tietolähteitä.

FY7 Aine ja säteily

Kurssin tavoitteena on ymmärtää hiukkasten ja säteilyn dualistinen luonne, massan ja energian vastaavuus, energian kvantittumisen käsite, ytimen rakenne ja radioaktiivisuus sekä säteilyn lajit, säteilyturvallisuus ja säteilyn hyötykäyttö.

Koulukohtaiset kurssit

FY8 Matemaattinen fysiikka

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija syventää tietojaan vektorin käsitteestä fysikaalisten ongelmien ratkaisuissa, ymmärtää vektorin matemaattisen ja fysikaalisen luonteen sekä hallitsee fysiikkaa kolmiulotteisessa maailmassa. Kurssi arvioidaan suoritusmerkinnällä fysiikan yleisten arviointiperusteiden mukaisesti.

FY9 Fysiikan kokonaiskuva

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija täydentää ja syventää edellisissä kursseissa opittuja tietoja, osaa niveltää eri kursseilla opitut tiedot toisiinsa sekä saa kokonaiskuvan fysiikan kehityksestä ja pätevyysalueista. Opiskelija osaa tulkita fysikaalisesti perustellen annettuja aineistoja ja osaa yhdistää eri tieteiden tuloksia sivistyksessään. Kurssi arvioidaan suoritusmerkinnällä fysiikan yleisten arviointiperusteiden mukaisesti.